Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5292. Sklep o vrsti in obsegu dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada, stran 15176.

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o vrsti in obsegu dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa vrsto in najvišji dovoljeni obseg dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada.
II. POJEM DODATNIH LIKVIDNIH SREDSTEV
2. člen
(1) Dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada so denarna sredstva na vpogled in tista denarna sredstva, vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica, ki niso namenjena doseganju ciljev, opredeljenih v naložbeni politiki investicijskega sklada, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil investicijskega sklada.
(2) Dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada se lahko oblikujejo tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb investicijskega sklada in v primerih, kadar družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev investicijskega sklada na te trge.
III. OBSEG DODATNIH LIKVIDNIH SREDSTEV
3. člen
(1) Družba za upravljanje v prospektu investicijskega sklada opredeli najvišji predvideni obseg dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada v odstotku od vseh sredstev investicijskega sklada.
(2) Obseg dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 20 odstotkov vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
(3) Družba za upravljanje mora biti sposobna Agenciji v vsakem trenutku utemeljiti katera denarna sredstva, vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica, so namenjena doseganju ciljev opredeljenih v naložbeni politiki investicijskega sklada in katera predstavljajo dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada.
4. člen
Dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada se upoštevajo pri izračunavanju izpostavljenosti investicijskega sklada iz četrtega in desetega odstavka 68. člena ZISDU-1.
IV. KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vrsti in obsegu dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03).
Št. 182-2/3-4/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0189
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.