Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5321. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2004, stran 15246.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odl. US RS, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 14. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič
za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2004 (Uradni list RS, št. 17/04) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             518.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  248.045
70  DAVČNI PRIHODKI                      208.585
   700 Davki na dohodek na dobiček             155.630
   703 Davki na premoženje                  15.275
   704 Domači davki na blago in storitve           37.680
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     39.460
   710 Udeležbe na dobičku in dohodki
      od premoženja                     6.185
   711 Takse in pristojbine                  1.400
   712 Denarne kazni                      100
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           70
   714 Drugi nedavčni prihodki                31.705
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     6.600
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         3.000
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
      dolgoročnih sredstev                  3.600
73  PREJETE DONACIJE                      12.700
   730 Prejete donacije iz domačih virov           12.700
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    251.155
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                      251.155
 
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               531.335
40  TEKOČI ODHODKI                      122.449
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           36.097
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.465
   402 Izdatki za blago in storitve             79.772
   403 Plačila domačih obresti                 405
   409 Rezerve                         710
41  TEKOČI TRANSFERI                     211.050
   410 Subvencije                      12.335
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       122.710
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     31.880
   413 Drugi tekoči domači transferi             44.125
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   162.971
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          162.971
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  34.865
   430 Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom                      15.985
   431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
      ki niso pror. uporabniki               18.880
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                (12.835)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)              1.315
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                           1.315
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        1.315
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          (1.315)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     22.000
50  ZADOLŽEVANJE                        22.000
   500 Domače zadolževanje                  22.000
 
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)                   7.850
55  ODPLAČILA DOLGA                       7.850
   550 Odplačila domačega dolga                7.850
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                14.150
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            12.835
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo                   –
-----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.«
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se na nov glasi: »Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 700.000 tolarjev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-02/2003-40
Semič, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.