Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5301. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, stran 15190.

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) iz 88. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZISDU–1), 5., 6. ter 8. točke prvega odstavka in 3. točke tretjega odstavka 197. člena ZISDU-1 ter javnih objav podatkov in informacij o investicijskem skladu iz 104. člena ZISDU–1.
II. VSEBINA IN ROKI POROČANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE AGENCIJI
Poročanje o vrednosti enote premoženja
2. člen
(1) Družba za upravljanje mora prvi naslednji delovni dan po zadnjem dnevu obračunskega obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan), po stanju na obračunski dan, poročati Agenciji o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) in spremembah VEP ter o drugih podatkih na obrazcu VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan.
(2) Vsebina obrazca VS/VEP in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 1 k temu sklepu.
Redno mesečno poročanje
3. člen
(1) Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji podatke o posameznem investicijskem skladu za pretekli mesec na naslednjih dveh obrazcih:
1. IS/M-1 – Agregatni mesečni prikaz strukture sredstev investicijskega sklada,
2. IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki.
(2) Vsebina obrazca IS/M-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 2 k temu sklepu.
(3) Vsebina obrazca IS/M-BS in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 4 k temu sklepu.
Redno četrtletno poročanje
4. člen
(1) Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju poročati Agenciji o poslovnem izidu posameznega investicijskega sklada za obdobje od začetka poslovnega leta do konca zadnjega meseca pred mesecem poročanja na obrazcu IS/K-IPI – Izkaz poslovnega izida investicijskega sklada.
(2) Družba za upravljanje, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev, mora najpozneje do osmega dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju po stanju na zadnji dan preteklega meseca poročati Agenciji o številu in vrsti dobro poučenih vlagateljev ter agregatni strukturi naložb finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev, katerih finančno premoženje družba za upravljanje upravlja, na obrazcu DPV/K – Podatki o upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev.
(3) Vsebina obrazca IS/K-IPI in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 5 k temu sklepu.
(4) Vsebina obrazca DPV/K in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 7 k temu sklepu.
Poročanje na zahtevo Agencije
5. člen
(1) Agencija lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva, da ji ta pošlje podatke o posameznem investicijskem skladu za določeno preteklo obdobje na enem ali več naslednjih obrazcih:
1. IS/M-2a – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
2. IS/M-2b – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov,
3. IS/M-2c – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente,
4. IS/M-2č – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu,
5. IS/M-2d – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga,
6. IS/M-2e – Prikaz strukture naložb indeksnega investicijskega sklada,
7. IS/M-2f – Prikaz strukture naložb namenskega investicijskega sklada,
8. IS/M-2g – Prikaz naložb in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov.
(2) Družba za upravljanje je dolžna Agenciji poslati podatke o posameznih investicijskih skladih iz prvega odstavka tega člena najkasneje v petih delovnih dneh od prejema pisne zahteve Agencije oziroma v drugem roku, določenem v zahtevi.
(3) Vsebina obrazcev iz prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 3 k temu sklepu.
Poročanje o plačilni sposobnosti investicijskega sklada
6. člen
(1) Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo o težavah s plačilno sposobnostjo oziroma o plačilni nesposobnosti investicijskega sklada, ki ga upravlja, na obrazcu IS/L-1 – Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada najpozneje v 48 urah od začetka težav s plačilno sposobnostjo oziroma od plačilne nesposobnosti.
(2) Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo na način, določen v prvem odstavku tega člena, najpozneje naslednji delovni dan tudi v naslednjih primerih:
1. če investicijski sklad ne more izplačati tekočih obveznosti, ki so dospele na posamezen dan,
2. če je dnevni kratkoročni koeficient investicijskega sklada manjši kot 1,
3. če se je število enot vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih petih dnevih zmanjšalo za več kot 10%,
4. če se je čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v zadnjih 30 dnevih zmanjšala za več kot 20%.
(3) Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo na način in v rokih iz prvega odstavka tega člena tudi v primerih, ko utemeljeno pričakuje, da bo:
1. čista vrednost sredstev vzajemnega sklada padla pod 20,000.000 SIT,
2. vrednost dodatnih likvidnih sredstev vzajemnega sklada padla na oziroma pod 1% sredstev vzajemnega sklada.
(4) Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 6 k temu sklepu.
(5) Poleg podatkov, vsebovanih v obrazcu IS/L-1, mora družba za upravljanje podrobneje obrazložiti vzroke za nastanek okoliščin iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena. Agencija lahko od družbe za upravljanje zahteva tudi druge podatke, potrebne za ugotovitev vzrokov okoliščin iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
III. NAČIN POROČANJA
7. člen
(1) Družba za upravljanje poroča Agenciji podatke na podlagi tega sklepa v pisni obliki.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Agencija v navodilih določi rok pričetka elektronskega poročanja ter prehodno obdobje vzporednega poročanja, lahko pa določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada in vrste posameznega poročila.
IV. JAVNA OBJAVA PODATKOV O POSLOVANJU INVESTICIJSKIH SKLADOV
Javna objava vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada ter nakupne in prodajne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
8. člen
(1) Družba za upravljanje mora podatke iz obrazca VS/VEP javno objaviti v elektronskih medijih najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu, v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, pa najkasneje naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih. Če je naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih nedelja ali državni praznik, mora družba za upravljanje zagotoviti, da bodo ti podatki v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objavljeni prvi delovni dan po nedelji ali državnem prazniku.
(2) Družba za upravljanje lahko pri javni objavi podatkov iz obrazca VS/VEP izpusti podatke o sedežu družbe za upravljanje in o firmi in sedežu skrbnika premoženja vzajemnega sklada ter navedbe oseb, odgovornih za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(3) Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz obrazca VS/VEP obrazec priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov in mu za vsak nadaljnji vzajemni sklad doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru treba vpisati firmo in sedež skrbnika premoženja vzajemnega sklada, v tretji vrstici ime vzajemnega sklada, za katerega veljajo podatki v tem stolpcu, podatki v 1. do 8. točki preglednice pa se izpolnijo enako način kot v obrazcu VS/VEP za posamezen vzajemni sklad.
Javna objava podatkov o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada
9. člen
(1) Družba za upravljanje mora enkrat na mesec, in sicer do petnajstega dne v mesecu, v časopisu, ki izhaja najmanj enkrat na teden in se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objaviti podatke po stanju na zadnji obračunski dan preteklega meseca, vsebovane v obrazcu IS/M-1. Objavljeni podatki morajo biti enaki tistim, ki jih je družba za upravljanje posredovala Agenciji na podlagi 1. točke prvega odstavka 3. člena tega sklepa, pri čemer lahko izpusti podatke o sedežu družbe za upravljanje in o sedežu skrbnika premoženja investicijskega sklada ter navedbo osebe, odgovorne za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(2) Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz prvega odstavka tega člena obrazec IS/M-1 priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, za vsak nadaljnji vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo pa mu doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru treba vpisati firmo skrbnika premoženja investicijskega sklada, v tretji vrstici ime oziroma firmo investicijskega sklada, za katerega veljajo podatki v tem stolpcu, preostale vrstice v dodanih stolpcih pa se izpolnijo enako kot v obrazcu IS/M-1 za posamezen vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo.
Javna objava podatkov o delnicah investicijske družbe
10. člen
(1) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da so vsak naslednji dan po dnevu, na katerega se trguje z delnicami investicijske družbe na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: trgovalni dan), v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objavljeni podatki o tržni ceni delnice in gibanju tržne cene delnice investicijske družbe. Če je naslednji dan po trgovalnem dnevu nedelja ali državni praznik, mora družba za upravljanje zagotoviti, da bodo ti podatki objavljeni prvi delovni dan po nedelji ali državnem prazniku.
(2) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da so v roku iz prejšnjega odstavka javno objavljeni tudi podatki o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na obračunski dan.
(3) Šteje se, da je družba za upravljanje izpolnila obveznost iz drugega odstavka tega člena, če zagotovi, da podatke o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe v roku iz prvega odstavka tega člena objavi organizator trga vrednostnih papirjev v skladu s svojimi pravili.
(4) Družba za upravljanje mora v skladu s pravili organizatorja trga vrednostnih papirjev tega v roku, določenem v statutu investicijske družbe za obračun knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe, obveščati o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe na obračunski dan.
(5) Če se z delnicami investicijske družbe trguje tudi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev zunaj Republike Slovenije, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so podatki o knjigovodski vrednosti, tržni ceni in gibanju tržne cene delnice investicijske družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev zunaj Republike Slovenije v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objavljeni na enak način, z enako vsebino in v enakih rokih, kot so za delnice investicijskih družb določeni v pravilih organizatorja trga vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora družba za upravljanje objaviti tudi ime in segment organiziranega trga vrednostnih papirjev zunaj Republike Slovenije, na katerem se trguje z delnicami investicijske družbe.
(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, mora družba za upravljanje javno objaviti podatek o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na dan 31. decembra, najkasneje v dveh delovnih dneh po zaključku koledarskega leta.
Javna objava pretekle donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice investicijske družbe
11. člen
Družba za upravljanje lahko poleg podatkov in na način, določen v 8. in 10. členu tega sklepa, v javnih medijih oziroma v promocijski literaturi investicijskega sklada objavi prikaz pretekle donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice investicijske družbe na način in z vsebino, kot je določena v 3. poglavju priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada oziroma v 3. poglavju priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe.
Druge določbe o vsebini javnih obvestil
12. člen
Vsa obvestila, objavljena v javnih medijih na podlagi tega sklepa, morajo vsebovati navedbo, da so objavljena na podlagi tega sklepa, razen tistih rednih obvestil, ki se objavljajo na krajevno običajen način. Obvestila na podlagi tega sklepa ne smejo vsebovati nobenih dodatnih podatkov in informacij, ki bi spreminjali vsebino obvestil, zavajali vlagatelje ali ki bi se lahko tolmačili na različne načine.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 80/03 in 133/03).
14. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2005.
Št. 192-2/13-15/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0206
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
  PRILOGA 1:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/VEP
  (1) Zgornji del obrazca VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi
vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunski dan se
izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
  – tretja vrstica: ime vzajemnega sklada;
  – zadnja vrstica: obračunski dan po stanju na katerega je VEP
izračunan (dd/mm/llll).
  (2) V vrstice preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:
  1. VEP po stanju na obračunski dan (v tolarjih in stotinih);
  2. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno,
kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP prejšnjega
obračunskega dne) * 100 – 100;
  3. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno,
kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 6 mesecev pred
obračunskim dnevom) * 100 – 100;
  4. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno,
kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 12 mesecev pred
obračunskim dnevom) * 100 – 100;
  5. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno,
kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 36 mesecev pred
obračunskim dnevom) * 100 – 100;
  6. najvišji vstopni stroški, ki se zaračunavajo ob nakupu
investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska vplačil
investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
  7. najvišji izstopni stroški, ki se zaračunavajo ob prodaji
investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska izplačil
investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
  8. število enot vzajemnega sklada v obtoku po stanju na predhodni
obračunski dan.
  (3) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe, ki je pooblaščena za poročanje pri družbi za upravljanje. Poleg
imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.
  (4) Pod podatke iz prejšnjega odstavka se v vrstico »Skrbnik
potrdil:« vpisuje datum (dd/mm/llll) in ura (ura:min), ko je skrbnik, ki
za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve, potrdil točnost podatkov
iz drugega odstavka teh navodil.
  PRILOGA 2:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/M–1
  (1) Zgornji del obrazca IS/M–1 – Agregatni mesečni prikaz strukture
sredstev investicijskega sklada se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske
družbe;
  – zadnja vrstica: dan, mesec in leto, za katera veljajo podatki iz
preglednice.
  (2) V posamezne stolpce preglednice se vpisujejo podatki na
naslednji način:
  – 3. stolpec: skupna vrednost posamezne vrste naložb oziroma drugih
sredstev (v tolarjih) na zadnji obračunski dan meseca, na katerega se
nanaša poročilo, kot je izkazana v bilanci stanja investicijskega sklada;
  – 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki
jo predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednosti vseh sredstev
investicijskega sklada.
  (3) V posamezne vrstice preglednice se vpisujejo podatki za
posamezne vrste naložb oziroma drugih sredstev.
  (4) Pod točko 1.2 Denarna sredstva vezana na odpoklic z možnostjo
izplačila na dan odpoklica se izkazujejo tista denarna sredstva vezana na
odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica, ki predstavljajo dodatna
likvidna sredstva investicijskega sklada, vsa druga denarna sredstva
vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica, ki so
namenjena doseganju ciljev opredeljenih v naložbeni politiki
investicijskega sklada, pa se izkazujejo v okviru točke 2. Depoziti.
  (5) Oznake v 5. točki preglednice »usklajeni z direktivo« in
»neusklajeni z direktivo« pomenijo investicijske sklade, katerih
poslovanje je v skladu z Direktivo o investicijskih skladih iz 19. točke
prvega odstavka 3. člena ZISDU-1, oziroma investicijske sklade, katerih
poslovanje ni v skladu z navedeno Direktivo o investicijskih skladih.
  (6) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta tudi kraj in datum, ko
je bil obrazec izpolnjen.
  PRILOGA 3:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IS/M-2a, IS/M-2b, IS/M-2c, IS/M
2č, IS/M-2d, IS/M-2e, IS/M-2f in IS/M-2g
  (1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske
družbe;
  – zadnja vrstica: pri obrazcih IS/M-2a, IS/M-2b, IS/M-2c, IS/M-2č,
IS/M-2d in IS/M-2g obdobje (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto) pri
obrazcih IS/M-2e in IS/M-2f pa dan, mesec in leto, za katerega veljajo
podatki iz preglednice.
  (2) V posamezne obrazce se vnašajo naslednji podatki:
  – IS/M-2a: vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
  – IS/M-2b: enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov;
  – IS/M-2c: izvedeni finančni instrumenti;
  – IS/M-2č: instrumenti denarnega trga, s katerimi se običajno trguje
na denarnem trgu;
  – IS/M-2d: drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti
denarnega trga;
  – IS/M-2e: naložbe indeksnega investicijskega sklada;
  – IS/M-2f: naložbe namenskega investicijskega sklada;
  – IS/M-2g: naložbe investicijskega sklada po poslih, sklenjenih
zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov in denarnih trgov.
  (3) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/M-2a – Prikaz
strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje
in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, se vpisujejo naslednji podatki o posamezni naložbi investicijskega
sklada:
  – 2. stolpec: naziv izdajatelja vrednostnega papirja oziroma
instrumenta denarnega trga;
  – 3. stolpec: država izdajatelja vrednostnega papirja oziroma
instrumenta denarnega trga;
  – 4. stolpec: oznaka izdajatelja vrednostnega papirja oziroma
instrumenta denarnega trga; za označevanje izdajatelja se uporabljajo
oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
  – 5. stolpec: oznaka trga vrednostnih papirjev in segmenta trga
vrednostnih papirjev, na katerem se trguje z navedenim vrednostnim
papirjem oziroma instrumentom denarnega trga; za označevanje trgov
oziroma segmentov trgov vrednostnih papirjev se uporabljajo oznake, ki
jih je določil organizator trga vrednostnih papirjev oziroma druga
pooblaščena organizacija;
  – 6. stolpec: oznaka vrednostnega papirja oziroma instrumenta
denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev (oznaka naložbe); za označevanje vrednostnih papirjev in
instrumentov denarnega trga se uporabljajo oznake, ki jih je določil
organizator tega trga;
  – 7. stolpec: celotna količina (seštevek) nakupov vrednostnega
papirja oziroma instrumenta denarnega trga v obdobju;
  – 8. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti (v tolarjih);
  – 9. stolpec: celotna količina (seštevek) prodaj vrednostnega
papirja oziroma instrumenta denarnega trga v obdobju;
  – 10. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti (v tolarjih);
  – 11. stolpec: celotna količina (seštevek) vrednostnega papirja
oziroma instrumenta denarnega trga, ki je zapadla v obdobju, za katerega
se sestavlja poročilo, in ki je ni več med naložbami investicijskega
sklada;
  – 12. stolpec: seštevek zapadlih vrednosti (v tolarjih);
  – 13. stolpec: skupna količina naložb investicijskega sklada v
posamezen vrednostni papir oziroma instrument denarnega trga (v lotih
oziroma ustreznih enotah) na zadnji dan obdobja;
  – 14. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega sklada v
posamezen vrednostni papir oziroma instrument denarnega trga (v tolarjih)
na zadnji dan obdobja;
  – 15. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednostni papir oziroma
instrument denarnega trga v vrednosti vseh sredstev investicijskega
sklada;
  – 16. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne
instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene
vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na
vrsto naložbe oziroma ne glede na preglednico, v kateri se prikazuje
posamezna naložba v izdajatelja).
  V vrstice A, B, C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti,
vpisani v 8., 10., 12. in 14. stolpcu oziroma v 15. stolpcu delež
vrednosti (v odstotku na dve decimalni mesti natančno) posamezne skupine
naložb iz točk A, B, C, Č in D preglednice v vrednosti vseh sredstev
investicijskega sklada; v 16. stolpcu polja v teh vrsticah preglednice
ostanejo prazna.
  (4) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/M-2b – Prikaz
strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v enote premoženja
oziroma delnice investicijskih skladov se vpisujejo naslednji podatki o
posamezni naložbi investicijskega sklada:
  – 2. stolpec: naziv vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe,
v katerih enote premoženja oziroma delnice so naložena sredstva
investicijskega sklada;
  – 3. stolpec: država sedeža vzajemnega sklada oziroma investicijske
družbe, v katerih enote premoženja oziroma delnice so naložena sredstva
investicijskega sklada;
  – 4. stolpec: oznaka izdajatelja vzajemnega sklada oziroma
investicijske družbe; za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake,
ki jih je določila pooblaščena organizacija;
  – 5. stolpec: če se z investicijskim kuponom oziroma delnico
investicijskega sklada trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
oznaka trga vrednostnih papirjev in segmenta trga vrednostnih papirjev,
na katerem se trguje z navedenim investicijskim kuponom oziroma delnico;
za označevanje trgov oziroma segmentov trgov vrednostnih papirjev se
uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator trga vrednostnih
papirjev oziroma druga pooblaščena organizacija;
  – 6. stolpec: oznaka vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe,
v katerih enote premoženja oziroma delnice so naložena sredstva
investicijskega sklada; za označevanje investicijskih kuponov oziroma
delnic investicijskih skladov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, se uporabljajo oznake, ki jih je določil
organizator tega trga ali druga pooblaščena organizacija, sicer se
uporabljajo oznake, ki jih je določila druga pooblaščena organizacija;
  – 7. stolpec: celotna količina (seštevek) nakupov enot premoženja
oziroma delnic posameznega investicijskega sklada, v katere so bila
naložena sredstva investicijskega sklada v obdobju;
  – 8. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti (v tolarjih);
  – 9. stolpec: celotna količina (seštevek) prodaj enot premoženja
oziroma delnic posameznega investicijskega sklada, v katere so bila
naložena sredstva investicijskega sklada v obdobju;
  – 10. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti (v tolarjih);
  – 11. stolpec: skupna količina naložb investicijskega sklada v enote
premoženja oziroma delnice posameznega investicijskega sklada na zadnji
dan obdobja;
  – 12. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega sklada v enote
premoženja oziroma delnice posameznega investicijskega sklada (v
tolarjih) na zadnji dan obdobja;
  – 13. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v enote premoženja oziroma
delnice investicijskega sklada v vrednosti vseh sredstev investicijskega
sklada.
  – 14. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne
instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene
vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na
vrsto naložbe oziroma ne glede na preglednico, v kateri se prikazuje
posamezna naložba v izdajatelja).
  V vrsticah A, A.1, A.2, B, B.1., B.2., C, Č in D preglednice se
vnesejo seštevki vrednosti, vpisanih v 8., 10. in 12. stolpcu, oziroma v
13. stolpcu delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno) vrednosti
posamezne skupine naložb iz točk A, A.1, A.2, B, B.1., B.2., C, Č in D
preglednice v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada; v 14.
stolpcu polja v teh vrsticah ostanejo prazna; oznake UCITS in NE-UCITS v
vrsticah pomenijo investicijske sklade, katerih poslovanje je v skladu z
Direktivo o investicijskih skladih (UCITS) iz 19. točke prvega odstavka
3. člena ZISDU-1, oziroma investicijske sklade, katerih poslovanje ni v
skladu z navedeno Direktivo o investicijskih skladih (NE-UCITS).
  (5) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/M-2c – Prikaz
strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne
instrumente se vpisujejo naslednji podatki:
  – 2. stolpec: naziv izdajatelja izvedenega finančnega instrumenta; v
vrstice stolpca 2 se zaporedoma vpisujejo izdajatelji izvedenih finančnih
instrumentov; v posamezni vrstici tega stolpca se pri posameznem
izdajatelju izvedenega finančnega instrumenta upoštevajo vsi izvedeni
finančni instrumenti tega izdajatelja finančnega instrumenta, ki imajo za
osnovo isti osnovni instrument posameznega izdajatelja osnovnega
instrumenta;
  – 3. stolpec: država izdajatelja izvedenega finančnega instrumenta;
  – 4. stolpec: oznaka izdajatelja izvedenega finančnega instrumenta;
za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila
pooblaščena organizacija;
  – 5. stolpec: oznaka trga in segmenta trga, na katerem se trguje z
navedenim izvedenim finančnim instrumentom; za označevanje trgov oziroma
segmentov trgov se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator trga
oziroma druga pooblaščena organizacija;
  – 6. stolpec: oznaka izvedenega finančnega instrumenta; za
označevanje izvedenih finančnih instrumentov se uporabljajo oznake, ki
jih je določil organizator tega trga;
  – 7. stolpec: skupna količina izvedenih finančnih instrumentov z
isto osnovo (z istim osnovnim instrumentom) pri posameznem izdajatelju
izvedenih finančnih instrumentov (v lotih oziroma ustreznih enotah) na
zadnji dan obdobja;
  – 8. stolpec: skupna vrednost izvedenih finančnih instrumentov z
isto osnovo (z istim osnovnim instrumentom) pri posameznem izdajatelju
izvedenih finančnih instrumentov (v tolarjih) na zadnji dan obdobja;
  – 9. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki
ga predstavlja skupna vrednost izvedenih finančnih instrumentov z isto
osnovo (z istim osnovnim instrumentom) pri posameznem izdajatelju
izvedenih finančnih instrumentov v vrednosti vseh sredstev
investicijskega sklada;
  – 10. stolpec: oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta; za
označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila
pooblaščena organizacija;
  – 11. stolpec: oznaka osnovnega instrumenta; za označevanje osnovnih
instrumentov se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator tega
trga oziroma druga pooblaščena organizacija;
  – 12. stolpec: razlika med vrednostjo dolgih (nakupnih, imetniških)
in kratkih (prodajnih, dolgovanih) izpostavljenosti v tem osnovnem
instrumentu do izdajatelja osnovnega instrumenta na zadnji dan obdobja v
tolarjih);
  – 13. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne
instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene
vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na
vrsto naložbe oziroma na preglednico, v kateri se prikazuje posamezna
naložba v izdajatelja).
  V vrstice A, B, C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti,
vpisani v 8. stolpcu, oziroma v 9. stolpcu delež vrednosti (v odstotku na
dve decimalni mesti natančno) posamezne skupine naložb iz točk A, B, C, Č
in D preglednice v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
  (6) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/M-2č – Prikaz
strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente
denarnega trga, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, se
vpisujejo naslednji podatki o posamezni naložbi investicijskega sklada:
  – 2. stolpec: naziv izdajatelja instrumenta denarnega trga, s
katerim se običajno trguje na denarnem trgu;
  – 3. stolpec: država sedeža izdajatelja instrumenta denarnega trga,
s katerim se običajno trguje na denarnem trgu;
  – 4. stolpec: oznaka izdajatelja instrumenta denarnega trga; za
označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila
pooblaščena organizacija;
  – 5. stolpec: oznaka denarnega trga in segmenta denarnega trga, na
katerem se trguje z navedenim instrumentom denarnega trga; za označevanje
trgov oziroma segmentov denarnih trgov se uporabljajo oznake, ki jih je
določila pooblaščena organizacija;
  – 6. stolpec: oznaka instrumenta denarnega trga; za označevanje
instrumentov denarnega trga se uporabljajo oznake, ki jih je določila
pooblaščena organizacija;
  – 7. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih nakupov enot
instrumenta denarnega trga;
  – 8. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti (v tolarjih);
  – 9. stolpec: celotna količina (seštevek) mesečnih prodaj enot
instrumenta denarnega trga;
  – 10. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti (v tolarjih);
  – 11. stolpec: celotna količina (seštevek) instrumenta denarnega
trga, ki je zapadla v mesecu, za katerega se sestavlja poročilo, in ki je
ni več med naložbami investicijskega sklada;
  – 12. stolpec: seštevek zapadlih vrednosti (v tolarjih);
  – 13. stolpec: skupna količina naložb investicijskega sklada v
posamezen instrument denarnega trga (v enotah) na zadnji dan v mesecu;
  – 14. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega sklada v
posamezen instrument denarnega trga (v tolarjih) na zadnji dan v mesecu;
  – 15. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v instrument denarnega trga
v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada;
  – 16. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno),
ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne
instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene
vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na
vrsto naložbe oziroma na preglednico, v kateri se prikazuje posamezna
naložba v izdajatelja).
  V vrstice A, B, C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti,
vpisanih v 8., 10., 12. in 14. stolpcu, oziroma v
    15. stolpcu delež vrednosti (v odstotku na dve decimalni mesti
natančno) posamezne skupine naložb iz točk A, B, C, Č in D preglednice v
vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada; v 16. stolpcu polja v teh
vrsticah ostanejo prazna.
  (7) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/M-2d – Mesečni prikaz
strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive
vrednostne papirje in instrumente denarnega trga se vpisujejo podatki o
posamezni naložbi investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne
papirje in instrumente denarnega trga na enak način kot v preglednico
obrazca IS/M-2a, pri čemer 5. stolpec (OZNAKA TRGA) ostane prazen, medtem
ko se v 6. stolpec vpiše oznaka vrednostnega papirja oziroma instrumenta
denarnega trga; za označevanje vrednostnih papirjev in instrumentov
denarnega trga se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena
organizacija.
  (8) Preglednico obrazca IS/M-2e – Mesečni prikaz naložb indeksnega
investicijskega sklada izpolnjujejo družbe za upravljanje samo za
investicijski sklad, katerega edini cilj naložbene politike, izrecno
naveden v pravilih upravljanja oziroma statutu in prospektu
investicijskega sklada, je natančno posnemanje sestave določenega
priznanega indeksa (v nadaljnjem besedilu: indeksni investicijski sklad).
V posamezne stolpce preglednice obrazca se vpisujejo naslednji podatki o
posamezni naložbi indeksnega investicijskega sklada:
  – 2. stolpec: naziv izdajatelja vrednostnega papirja oziroma druge
naložbe indeksnega investicijskega sklada, ki spada med finančne
instrumente, ki sestavljajo košarico finančnih instrumentov v priznanem
indeksu (vnesejo se samo naložbe indeksnega investicijskega sklada, ki so
zajete tudi v indeksu);
  – 3. stolpec: oznaka naložbe (vrednostnega papirja itd.); za
označevanje naložb se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator
trga oziroma druga pooblaščena organizacija;
  – 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki
ga predstavlja vrednost posamezne naložbe indeksnega investicijskega
sklada v vrednosti vseh sredstev indeksnega investicijskega sklada;
  – 5. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki
ga predstavlja posamezen finančni instrument oziroma posamezna naložba
indeksnega investicijskega sklada v košarici finančnih instrumentov
priznanega indeksa naložb;
  – 6. stolpec: odstopanje (izraženo v odstotku na dve decimalni mesti
natančno) deleža vrednosti posamezne naložbe indeksnega investicijskega
sklada v vrednosti vseh sredstev indeksnega investicijskega sklada od
deleža, ki ga ta finančni instrument predstavlja v košarici finančnih
instrumentov priznanega indeksa naložb; delež se izračuna po naslednji
enačbi:

        vrednost v stolpcu 4
odstopanje =  --------------------- * 100 – 100
        vrednost v stolpcu 5

  V vrstici SKUPAJ preglednice se v 3. stolpcu preglednice vnese ime
priznanega indeksa, katerega posnemanje je cilj naložbene politike
indeksnega investicijskega sklada, v 4. stolpcu pa skupni delež vrednosti
naložb indeksnega investicijskega sklada v finančne instrumente, ki
sestavljajo košarico finančnih instrumentov v priznanem indeksu, v vseh
sredstvih indeksnega investicijskega sklada.
  (9) Preglednico obrazca IS/M-2f – Prikaz strukture naložb namenskega
investicijskega sklada izpolnjujejo družbe za upravljanje samo za
namenski investicijski sklad, ki ima v pravilih upravljanja oziroma
statutu in prospektu investicijskega sklada opredeljen namen
osredotočanja oziroma specializiranja v naložbe določene gospodarske
dejavnosti, panoge oziroma geografskega območja ipd. (v nadaljnjem
besedilu: namenske naložbe). V posamezne stolpce preglednice obrazca se
vpisujejo naslednji podatki o posamezni naložbi namenskega
investicijskega sklada:
  – 2. stolpec: naziv izdajatelja vrednostnega papirja oziroma druge
naložbe namenskega investicijskega sklada, ki spada med namenske naložbe
(vnesejo se samo naložbe namenskega investicijskega sklada, ki spadajo
med namenske naložbe);
  – 3. stolpec: kriterij namenskosti, ki je opredeljen kot določena
gospodarska dejavnost, panoga oziroma geografsko območje (primer: če gre
npr. za namenski investicijski sklad, katerega naložbe so osredotočene v
vrednostne papirje izdajateljev iz določenega geografskega območje, ki
zajema več držav, se vnese ime države; če gre npr. za namenski
investicijski sklad, katerega naložbe so osredotočene v vrednostne
papirje izdajateljev iz določene gospodarske dejavnosti, ki zajema več
panog, se vnese ime panoge, itd.);
  – 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki
ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednosti vseh sredstev
namenskega investicijskega sklada.
  (10) Preglednica obrazca IS/M-2g – Prikaz naložb in sprememb naložb
investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov
finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov, se izpolni na naslednji
način:
  – 2. in 3. stolpec: za posamezne vrste naložb enako, kot je za
ustrezne stolpce določeno v tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem
odstavku tega navodila;
  – 4., 5., 6. in 7. stolpec: za posamezen posel z enakimi podatki,
kot je za ustrezne stolpce določeno v tretjem, četrtem, petem, šestem in
sedmem odstavku tega navodila;
  – 8. stolpec: datum sklenitve posla o nakupu oziroma prodaji
posamezne naložbe investicijskega sklada;
  – 9. stolpec: nasprotna stranka, s katero je bil posel sklenjen;
  – 10. stolpec: navedba načina plačila, in sicer kadar se plačilo
izvrši v denarju, navedba oznake denar, oziroma kadar se plačilo izvrši v
drugih vrstah naložb (menjava) navedba vrste in količine teh naložb
(oznaka vrednostnega papirja in v oklepaju navedba števila lotov);
  – 11. stolpec: navedba roka (v dnevih) za izpolnitev plačila iz 10.
stolpca;
  – 12. stolpec: navedba vrste posla (npr. sveženj, primarna izdaja,
posel mimo organiziranega trga).
  (11) Vsaka stran obrazca vsebuje 25 vrstic s podatki. Če ima
investicijski sklad svoja sredstva naložena v več različnih naložb
oziroma v skupin naložb, za katere se izpolnjujejo posamezni obrazci, kot
jih je mogoče skupaj s seštevki zapisati na eno stran obrazca oziroma je
družba za upravljanje za njegov račun sklenila več poslov (obrazec IS/M
2g), se poročilo izpolni na ustreznem številu strani obrazca tako, da se
posamezne vrstice na prvi dodatni strani obrazca v 1. stolpcu oštevilčijo
od 26 do 50, na drugi od 51 do 75 in tako dalje.
  (12) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta tudi kraj in datum, ko
je bil obrazec izpolnjen.
  PRILOGA 4:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/M-BS
  (1) Zgornji del obrazca IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega
sklada z dopolnilnimi podatki se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
  – tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske
družbe;
  – zadnja vrstica: dan, mesec in leto, za katera veljajo podatki iz
preglednice.
  (2) Preglednice A1., A2. in A3. se izpolnijo za posamezni vzajemni
sklad, preglednice B1., B2. in B3. pa za posamezno investicijsko družbo.
  (3) V posamezne stolpce preglednice A1. Postavke iz bilance stanja
za vzajemni sklad in preglednice B1. Postavke iz bilance stanja za
investicijsko družbo, se vpisujejo podatki za posamezni investicijski
sklad, na naslednji način:
  – 3 Vrednost v tolarjih: podatki (v tolarjih) o vrednosti posamezne
vrste sredstev oziroma obveznosti iz drugega stolpca, po stanju na zadnji
obračunski dan v mesecu, na katerega se nanaša poročilo. V preglednici se
izkazujejo končni podatki na zadnji obračunski dan v mesecu, to so
podatki po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov
in iz naslova vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja
vzajemnega sklada po VEP po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu.
  – 4 Delež v odstotkih: deleži posamezne vrste sredstev oziroma
obveznosti v vseh sredstvih oziroma obveznostih investicijskega sklada.
  (4) V preglednico A2. Število imetnikov investicijskih kuponov
vzajemnega sklada se vpisujejo podatki o številu imetnikov po stanju na
zadnji obračunski dan v mesecu. Upošteva se podatek o številu imetnikov
po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz
naslova vplačanih sredstev investitorjev v enote premoženja vzajemnega
sklada po VEP po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu. V preglednico
B2. Število lastnikov delnic investicijske družbe se vpisujejo podatki po
stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega veljajo podatki iz
preglednice.
  (5) V preglednico A3. Drugi podatki za vzajemni sklad, se v
posamezne vrstice vpisujejo naslednji podatki vzajemnega sklada:
  – 1. cena enote premoženja vzajemnega sklada, s katerega
investicijskimi kuponi se trguje na organiziranem trgu, po stanju na
zadnji obračunski dan v mesecu, na katerega se nanaša poročilo (v
tolarjih);
  – 2. število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku po stanju na
zadnji obračunski dan v mesecu, in sicer število enot po konverziji
obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova
vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada po
VEP po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu;
  – 3. povečanje oziroma zmanjšanje števila enot premoženja vzajemnega
sklada v obtoku v mesecu (s pozitivnim predznakom za povečanje in
negativnim predznakom za zmanjšanje števila enot premoženja v obtoku);
  – 4. vsota vrednosti vseh vplačil investicijskih kuponov vzajemnega
sklada v mesecu, zmanjšana za vstopne stroške (v tolarjih);
  – 5. vsota vrednosti vseh izplačil investicijskih kuponov vzajemnega
sklada v mesecu, skupaj z izstopnimi stroški (v tolarjih);
  – 6. vrednost neto vplačil v vzajemni sklad v mesecu, izračunana kot
razlika med vsoto vrednosti vseh vplačil investicijskih kuponov v mesecu
(zmanjšanih za vstopne stroške) in vsoto vrednosti vseh izplačil
investicijskih kuponov vzajemnega sklada v mesecu (skupaj z izstopnimi
stroški) v tolarjih; (s pozitivnim predznakom za pozitivno vrednost in
negativnim predznakom za negativno vrednost neto vplačil);
  – 7. višina izplačanega čistega dobička na enoto premoženja
vzajemnega sklada, če je bilo izplačilo opravljeno v mesecu, na katerega
se nanaša poročilo (v tolarjih); v dodatni stolpec te vrstice se vnese
tudi datum izplačila dobička imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega
sklada;
  – 8. čista vrednost sredstev vzajemnega sklada (po konverziji), ki
se ugotovi tako, da se od vrednosti vseh sredstev, izkazanih v
preglednici A1. postavka I. Skupaj sredstva, odšteje vrednost obveznosti
izkazanih v postavkah II.1. Poslovne obveznosti, II.2. Finančne
obveznosti, II.3. Pasivne časovne razmejitve in postavka II.4.
Rezervacije.
  (6) V preglednico B2. Število lastnikov delnic investicijske družbe
se vpisujejo podatki o številu lastnikov delnic investicijske družbe na
zadnji obračunski dan v mesecu.
  (7) V preglednico B3. Drugi podatki za investicijsko družbo se v
posamezne vrstice vpisujejo naslednji podatki investicijske družbe:
  – 1. knjigovodska vrednost delnice (KVD) investicijske družbe (v
tolarjih) po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu, ki se izračunava
po naslednji enačbi:


    sredstva – (obveznosti + rezervacije + lastne delnice)
KVD = -------------------------------------------------------
              število delnic


  – 2. skupno število vseh izdanih delnic investicijske družbe po
stanju na zadnji dan v mesecu;
  – 3. število na novo vplačanih delnic investicijske družbe v mesecu;
  – 4. število na novo izdanih delnic investicijske družbe v mesecu;
  – 5. število na novo pridobljenih lastnih delnic investicijske
družbe v mesecu;
  – 6. število umaknjenih lastnih delnic investicijske družbe v
mesecu;
  – 7. višina osnovnega kapitala investicijske družbe, vpisanega v
sodni register (v tolarjih), po stanju na zadnji dan v mesecu;
  – 8. višina izplačanega čistega dobička (dividende) na delnico
investicijske družbe (v tolarjih), če je bilo izplačilo opravljeno v
mesecu, na katerega se nanaša poročilo; v dodatni stolpec te vrstice se
vnese tudi datum izplačila dobička delničarjem investicijske družbe.
  – 9. čista vrednost sredstev investicijske družbe, ki se ugotovi
tako, da se od vrednosti vseh sredstev, izkazanih v preglednici B1.
postavka I. Skupaj sredstva, odšteje vrednost lastnih delnic ter
obveznosti, izkazanih v postavkah II.1. Poslovne obveznosti, II.2.
Finančne obveznosti, II.3. Pasivne časovne razmejitve in II.4.
Rezervacije.
  (8) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je
bil obrazec izpolnjen.
  PRILOGA 5:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/K-IPI
  (1) Zgornji del obrazca IS/K-IPI – Izkaz poslovnega izida
investicijskega sklada se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
  – tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske
družbe;
  – zadnja vrstica: obdobje, na katerega se podatki iz preglednice
nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto).
  (2) Podatki vneseni v preglednico pod stolpec 3, so podatki (v
tolarjih) od pričetka koledarskega leta do zadnjega obračunskega dne v
mesecu, na katerega se nanaša poročilo.
  (3) Podatki od vrstice A 1. do A 5. v stolpcu 4, so podatki (v
odstotkih) o deležu posameznih vrst prihodkov v vseh prihodkih
investicijskega sklada. Podatki od vrstice B 1. do B 10. so podatki (v
odstotkih) o deležu posameznih vrst odhodkov v vseh odhodkih
investicijskega sklada.
  (4) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je
bil obrazec izpolnjen.
  PRILOGA 6:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/L-1
  (1) Zgornji del obrazca IS/L-1 – Poročilo o težavah s plačilno
sposobnostjo investicijskega sklada se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
  – tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske
družbe;
  – četrta vrstica: datum, na katerega veljajo podatki iz preglednice;
  – zadnja vrstica: čista vrednost sredstev investicijskega sklada,
ugotovljena na enak način kot v navodilih za izpolnjevanje preglednice
A3. in B3. iz obrazca IS/M-BS, na dan, za katerega veljajo podatki iz
preglednice.
  (2) V posamezne stolpce preglednice se vpisujejo podatki pri vseh
točkah preglednice, če ni za posamezne stolpce na preglednici drugače
označeno. Podatki, ki se v posamezne stolpce vpisujejo, so naslednji:
  – 3. stolpec (razen v vrstici C): vrednost posameznih vrst
kratkoročnih sredstev oziroma stanje posameznih vrst kratkoročnih
obveznosti po stanju na dan, na katerega se nanaša preglednica;
  – 4. stolpec (razen v vrstici C): delež (v odstotku na dve decimalni
mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne vrste kratkoročnih
sredstev v čisti vrednosti sredstev investicijskega sklada oziroma višina
posamezne vrste obveznosti v čisti vrednosti sredstev investicijskega
sklada po stanju na dan, na katerega se nanaša preglednica;
  – 5., 6., 7. in 8. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti
natančno), ki ga predstavlja posamezna vrsta kratkoročnih sredstev iz
podtočk 3. točke oziroma posameznih kratkoročnih obveznosti iz podtočk 6.
točke z ustreznim rokom zapadlosti, označenim v naslovu stolpcev, v
skupni vrednosti posamezne vrste kratkoročnih sredstev iz podtočk 3.
točke oziroma skupni višini posamezne vrste obveznosti iz podtočk 6.
točke.
  (3) V posamezne vrstice preglednice se vpisujejo podatki o ustrezni
vrsti kratkoročnih sredstev oziroma obveznosti, pri čemer se v posamezne
od teh vpišejo naslednji podatki:
  – vrstica A: vrednost vseh kratkoročnih sredstev investicijskega
sklada;
  – 1. točka: vsa takoj unovčljiva sredstva;
  – 2. točka: vsa druga kratkoročna sredstva, ki se lahko unovčijo v
roku do vključno 5 delovnih dni.
  Med kratkoročnimi sredstvi v 1. in 2. točki se ne upoštevajo
terjatve za vplačila investicijskih kuponov;
  – 3. točka in podtočke: vsa druga kratkoročna sredstva, ki niso
zajeta v 1. in 2. točki;
  – 4. točka: seštevek vrednosti oziroma deležev, navedenih v 1., 2.
in 3. točki;
  – vrstica B: vrednost vseh kratkoročnih obveznosti investicijskega
sklada;
  – 5. točka in podtočke: vse kratkoročne obveznosti, ki zapadejo v
plačilo v roku do vključno 5 delovnih dni;
  – 6. točka in podtočke: vse druge kratkoročne obveznosti, ki niso
zajete v 5. točki;
  – 7. točka: seštevek vrednosti oziroma deležev, navedenih v 5. in 6.
točki;
  – vrstica C, stolpec 3: kratkoročni koeficient, izražen kot razmerje
(v odstotku na dve decimalni mesti natančno) med vrednostmi v 3. stolpcu,
navedenimi v ustreznih točkah preglednice, po naslednji enačbi:

   1. točka + 2. točka + (3. točka * delež iz 5. stolpca)
  -------------------------------------------------------
     5. točka + (6. točka * delež iz 5. stolpca)


  (4) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisujeta ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je
bil obrazec izpolnjen.
  (5) Pod podatke iz prejšnjega odstavka tega navodila se s tiskanimi
črkami vpisujeta ime in priimek člana uprave skrbnika oziroma ime in
priimek druge odgovorne osebe skrbnika. Poleg imena in priimka se ta
oseba tudi lastnoročno podpiše. V to vrstico se vpisujeta še kraj in
datum, ko je odgovorna oseba skrbnika ugotovila, da vrednosti podatkov o
kratkoročnih sredstvih in obveznostih investicijskega sklada ter podatek
o vrednosti kratkoročnega koeficienta, navedeni v preglednici, ustrezajo
dejanskim vrednostim teh podatkov na dan, za katerega se navajajo v
preglednici.
  PRILOGA 7:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DPV/K
  (1) Zgornji del obrazca DPV/K – Podatki o upravljanju finančnega
premoženja dobro poučenih vlagateljev se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja
premoženje dobro poučenih vlagateljev;
  – zadnja vrstica: dan, mesec in leto, za katerega veljajo podatki iz
razpredelnice.
  (2) V posamezne stolpce preglednice A. Podatki o obsegu storitve, se
vpisujejo podatki na naslednji način:
  – 3 Število: število dobro poučenih vlagateljev, s katerimi je
družba za upravljanje sklenila pogodbo o upravljanju finančnega
premoženja za določen ali nedoločen čas, na zadnji dan v mesecu, po
posamezni vrsti vlagateljev;
  – 4 Vrednost v tolarjih: skupna vrednost premoženja na katerega se
pogodbe o upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev
nanašajo, po posamezni vrsti vlagateljev, na zadnji dan v mesecu.
  (3) V posamezne stolpce preglednice B. Podatki o agregatni strukturi
naložb, se vpisujejo podatki, na naslednji način:
  – 3 Vrednost v tolarjih: agregatni podatki (v tolarjih) o vrednosti
posameznih vrst naložb finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev
iz drugega stolpca, po stanju na zadnji dan meseca, za katerega se
sestavlja obrazec;
  – 4 Delež v odstotkih: deleži posameznih vrst naložbe finančnega
premoženja dobro poučenih vlagateljev iz drugega stolpca, po stanju na
zadnji dan meseca, za katerega se sestavlja obrazec.
  (4) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je
bil obrazec izpolnjen.