Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5294. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada, stran 15177.

Na podlagi petega odstavka 56.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev
o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma
investicijskega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa vsebino, način in roke poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o kršitvah določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04, v nadaljevanju: ZISDU-1) in/ali na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov oziroma drugih nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.
II. MESEČNO POROČANJE
2. člen
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad do osmega dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz prvega odstavka tega člena na obrazcu SB/NADZOR – Poročilo skrbnika o kršitvah oziroma nepravilnostih.
(3) Kolikor skrbnik v mesecu, ki je predmet poročanja, ni ugotovil nobene kršitve oziroma nepravilnosti, mu obrazca SB/NADZOR ni potrebno pošiljati.
III. IZREDNO POROČILO
3. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega sklepa, skrbnik v primeru, ko pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad ugotovi večjo kršitev oziroma nepravilnost, o tem obvesti Agencijo najkasneje v treh delovnih dneh od dne, ko je bila kršitev oziroma nepravilnost ugotovljena.
(2) Za večjo kršitev oziroma nepravilnost iz prejšnjega odstavka štejejo:
– prekoračitve izpostavljenosti investicijskega sklada do posamezne in določenih oseb, ki so posledica aktivnega trgovanja upravitelja premoženja investicijskega sklada;
– prekoračitve omejitev iz naložbene politike investicijskega sklada, ki so posledica aktivnega trgovanja upravitelja premoženja investicijskega sklada;
– obračunavanje upravljavske provizije v zneskih, ki so višji od zneska upravljavske provizije določenega v prospektu investicijskega sklada in to navkljub opozorilu skrbnika;
– obračunavanje stroškov v zvezi z upravljanjem investicijskega sklada in drugih stroškov do vračila katerih družba za upravljanje ni upravičena in to navkljub opozorilu skrbnika;
– napačna javna objava vrednosti enote premoženja, ki je posledica nepopolnih ali napačnih podatkov družbe za upravljanje, posredovanih skrbniku in jo je naknadno ugotovil skrbnik.
(3) Skrbnik v obvestilu Agenciji iz prvega odstavka tega člena navede firmo družbe za upravljanje in ime investicijskega sklada pri poslovanju katerega je ugotovil večjo kršitev oziroma nepravilnost, kratek opis kršitve oziroma nepravilnosti ter datum nastanka kršitve oziroma nepravilnosti.
IV. NAČIN POROČANJA
4. člen
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke na podlagi tega sklepa pisno.
(2) Agencija lahko na podlagi tega sklepa izda navodila za pošiljanje predpisanih podatkov po ustreznih elektronskih medijih. Agencija v navodilih določi rok pričetka elektronskega poročanja ter prehodno obdobje vzporednega poročanja, lahko pa določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije skrbnika, družbe za upravljanje in investicijskega sklada.
(3) Skrbnik mora z vsebino poročila Agenciji iz 2. in 3. člena tega sklepa, seznaniti tudi upravo družbe za upravljanje.
V. UPORABA DOLOČB TEGA SKLEPA ZA POROČANJE SKRBNIKA AGENCIJI O KRŠITVAH OZIROMA NEPRAVILNOSTIH PRI POSLOVANJU UPRAVLJAVCA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA OZIROMA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA OZIROMA KRITNEGA PREMOŽENJA POKOJNINSKE DRUŽBE
5. člen
(1) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za poročanje skrbnika Agenciji o kršitvah določb ZISDU-1 in/ali na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov oziroma drugih nepravilnostih pri poslovanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada oziroma vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, ki jih je skrbnik ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za vzajemni pokojninski sklad oziroma kritno premoženje pokojninske družbe.
(2) Skrbnik poroča Agenciji o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada oziroma vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, za katere opravlja skrbniške storitve, na samostojnem obrazcu SB/NADZOR iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 185-2/5-7/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0192
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
  PRILOGA

  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA SB/NADZOR
  (1) V obrazec SB/NADZOR – Poročilo skrbnika o kršitvah oziroma
nepravilnostih se vpisujejo podatki o kršitvah oziroma nepravilnostih pri
poslovanju družb za upravljanje oziroma investicijskih skladov ter
upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov oziroma vzajemnih
pokojninskih skladov oziroma kritnih premoženj pokojninskih družb, za
katere skrbnik opravlja skrbniške storitve, ki jih je skrbnik ugotovil v
mesecu, ki je predmet poročanja.
  (2) Zgornji del obrazca SB/NADZOR – Poročilo skrbnika o kršitvah
oziroma nepravilnostih se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež skrbnika;
  – druga vrstica: mesec in leto, za katera veljajo podatki iz
preglednice.
  (3) V posamezni stolpec preglednice se vpisujejo podatki o vsaki
posamezni kršitvi oziroma nepravilnosti, na naslednji način:
  – prva vrstica: firma družbe za upravljanje oziroma firma
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada pri katerem je skrbnik
ugotovil kršitev oziroma nepravilnost;
  – druga vrstica: kolikor se kršitev oziroma nepravilnost nanaša na
posamezni investicijski sklad oziroma vzajemni pokojninski sklad oziroma
kritno premoženje pokojninske družbe, ime vzajemnega sklada oziroma
vzajemnega pokojninskega sklada oziroma firma investicijske družbe
oziroma pokojninske družbe;
  – tretja vrstica: zaporedna številka kršitve oziroma nepravilnosti,
ugotovljene pri posamezni družbi za upravljanje oziroma upravljavcu
vzajemnega pokojninskega sklada od začetka vodenja evidence iz drugega
odstavka 56.a člena ZISDU-1;
  – četrta vrstica: dan, mesec, leto in ura ugotovitve kršitve oziroma
nepravilnosti;
  – peta vrstica: dan, mesec in leto nastanka kršitve oziroma
nepravilnosti;
  – šesta vrstica: kratek opis vsebine nepravilnosti oziroma kršitve z
navedbo določbe zakona, podzakonskega predpisa ter določbe pravil
upravljanja, statuta, prospekta oziroma drugega predpisa, ki je predmet
kršitve;
  – sedma vrstica: dokumentacija iz katere je kršitev oziroma
nepravilnost razvidna;
  – osma vrstica: opis ukrepov skrbnika za odpravo kršitve oziroma
nepravilnosti;
  – deveta vrstica: dan, mesec, leto in ura odprave kršitve oziroma
nepravilnosti;
  – deseta vrstica: kolikor kršitev oziroma nepravilnost še ni bila
odpravljena navedba razlogov za to;
  – enajsta vrstica: ocena časa potrebnega za odpravo kršitve oziroma
nepravilnosti;
  – dvanajsta vrstica: opis načina odprave kršitve oziroma
nepravilnosti;
  – trinajsta vrstica: ocena morebitne škode za vlagatelja;
  – štirinajsta vrstica: oznaka ali je bila Agencija o kršitvi oziroma
nepravilnosti tekom meseca za katerega veljajo podatki iz preglednice, že
obveščena.
  (4) Kadar je skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev v mesecu,
ki je predmet poročanja ugotovil več kot eno kršitev oziroma
nepravilnost, se za vsako nadaljnjo kršitev oziroma nepravilnost v
preglednici doda nov stolpec.
  (6) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
odgovorne osebe skrbnika. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi
lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta tudi kraj in datum, ko
je bil obrazec izpolnjen.