Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5329. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004, stran 15250.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet občine Zavrč na 21. redni seji dne 17. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03 in 103/04) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Zavrč za leto 2004 obsega:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          282,302.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)              173,374.000
70  DAVČNI PRIHODKI                  142,879.000
   700 Davki na dohodek in dobiček          33,107.000
   703 Davki na premoženje              17,966.000
   704 Domači davki na blago in storitve       91,806.000
   706 Drugi davki                       –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  30,495.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                  3,270.000
   711 Takse in pristojbine               990.000
   712 Denarne kazni                   450.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714 Drugi nedavčni prihodki            25,785.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  200.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       200.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                       –
73  PREJETE DONACIJE                       –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine               –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                108,728.000
   740 Transferni prihodki iz drugih javno
      finančnih institucij             104,819.000
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
      sredstev proračuna Evropske unije 3,909.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            300,222.000
40  TEKOČI ODHODKI                   92,223.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       17,773.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   2,767.000
   402 Izdatki za blago in storitve          70,523.000
   403 Plačila domačih obresti              160.000
   409 Rezerve                     1,000.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  80,957.000
   410 Subvencije                   1,417.000
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               43,492.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                  12,517.000
   413 Drugi tekoči domači transferi         23,531.000
   414 Tekoči transferi v tujino                0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI               109,388.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      109,388.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               17,654.000
   430 Investicijski transferi            10,968.000
   431 Investicijski transferi p. in fizičnim osebam,
      ki niso proračunski uporabniki         6,686.000
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            – 17,920.000
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            3,520.000
   (750+751+752)
   751 Prodaja kapitalskih deležev           3,520.000
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)                  –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV            3,520.000
   (IV.–V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 14,400.000
50  ZADOLŽEVANJE                    14,400.000
   500 Domače zadolževanje              14,400.000
   5003 Najeti krediti pri drugih domačih
      kreditodajalcih                14,400.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 720.000
55  ODPLAČILA DOLGA                    720.000
   550 Odplačila domačega dolga             720.000
   5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodaj.   720.000
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –720.000
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.–VIII.)                    13,680.000
XI.  NETO FINANCIRANJE                  17,920.000
   (VI.+VII.- VIII.- IX.= – III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2003        9,656.000
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/04
Zavrč, dne 17. novembra 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.