Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5308. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004, stran 15239.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 15. redni seji dne 11. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 16/04) ki obsega:
A)  BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV            v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun za leto 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            506.356
   TEKOČI PRIHODKI(70+71)                 216.046
70  DAVČNI PRIHODKI                    147.306
   700 Davki na dohodek in dobiček            124.000
   703 Davki na premoženje                 8.836
   704 Domači davki na blago in storitve          14.470
   706 Drugi davki                       –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    68.740
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                    4.120
   711 Takse in pristojbine                 1.920
   712 Denarne kazni                     100
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        6.000
   714 Drugi nedavčni prihodki               56.600
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     –
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          –
73  PREJETE DONACIJE                       –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  311.396
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                     290.310
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              556.199
40  TEKOČI ODHODKI                     90.573
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          31.020
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      4.600
   402 Izdatki za blago in storitve            51.453
   403 Plačila domačih obresti                 –
   409 Rezerve                       3.500
41  TEKOČI TRANSFERI                    204.411
   410 Subvencije                      7.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      17.050
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    15.570
   413 Drugi tekoči domači transferi           164.791
   414 Tekoči transferi v tujino                –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 240.079
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         240.079
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 21.136
   430 Investicijski transferi               21.136
II.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              – 49.843
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun za leto 2004
--------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV(440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun za leto 2004
--------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)              – 49.843
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
   Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2003      + 49.843
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Proračunski presežek v višini 49,843.000 SIT se prenese v proračunsko leto 2004 za financiranje že v prejšnjih letih začetih projektov.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 77/15-04
Črenšovci, dne 11. novembra 2004.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.