Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta območja S6-Graditelj, stran 15240.

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta S6-Graditelj (Uradni list RS, št. 24/04) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta območja S6-Graditelj
1. člen
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta območja S6-Graditelj (Uradni list SRS, št. 39/89) v nadaljevanju: »odlok«, se v 3. členu spremeni tako, da se v prvem stavku za zadnjo besedo doda besedilo, ki se glasi: »in izgradnji male hidroelektrarne.«
Četrta alinea istega člena se dopolni z besedilom, ki se glasi:
»in malo hidroelektrarno.«
2. člen
V tretji alinei 4. člena se črta pika in doda besedilo, ki se glasi: » in malo hidroelektrarno.«
Na koncu poglavja A1: Objekti-novogradnje istega člena, se doda nov zadnji odstavek z besedilom, ki se glasi:
»Mala hidroelektrarna se sestoji iz:
– dovodnega kanala dolžine 70 m, ki zajema vodo pri zgrajenem vodnem pragu in je nizvodno odmaknjen iz rečne struge,
– strojnice velikosti 7,1 m x 8,6 m in višine max 7 m z dvema turbinama moči 75Kw in 45Kw. Dovoljena toleranca na objekt strojnice je 10%,
– odvodnega kanala.
Med strugo in novim posegom se mora ohraniti pas obrežne vegetacije.«
3. člen
Na koncu 5. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Južneje od mostu na levem bregu Kamniške Bistrice se predvidene trase fekalne in meteorne kanalizacije ter nizke električne napetosti delno spremenijo zaradi nove male hidroelektrarne skladno z grafično prilogo. Trasa že izvedene javne razsvetljave se mora prestaviti skladno z grafično prilogo«.
4. člen
Pri načrtovanju posegov v prostor se morajo upoštevati smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in so sestavni del prostorskega akta.
5. člen
Zgornji tok Kamniške Bistrice s pritoki predstavlja naravno vrednoto državnega pomena pod zap. št. 109, kar je bilo razglašeno februarja 2002. V območju sprememb in dopolnitev sprejetega ZN se nahaja predvsem gozdni habitatni tip – gorska obrežna vrbovja. Ker posegov na tem delu ZN še ni bilo realiziranih, je danes ta gozdni habitatni tip še nepoškodovan. Gradnja male hidroelektrarne deloma posega v to območje, ker drugačnih prostorskih in tehničnih možnosti ni, vendar na način, ki v največji možni meri glede na naravo posega ohrani lastnosti naravne vrednote.
S spremembami in dopolnitvami se nekoliko skrajša pas obvodne vegetacije, vendar pa ta ostaja v dolžini 2/3 posega, medtem ko ga v dolžini od vodnega praga do mostu ni mogoče ohraniti.
6. člen
– Zajem vode za malo hidroelektrarno mora biti tehnično izveden tako, da se voda ne preliva v dovodni kanal, če v strugi ni zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok 1,57 m3/sek, izračunan za MHE na Mlinščici ob Kamniški Bistrici pri kraju Godič pri Kamniku.«
– Odvzemni objekt-prag mora biti zasnovan tako, da bo samodejno v vseh pogojih zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok in zagotovljena možnost odvzema le maksimalno dovoljenih vodnih količin.
– Potrebno je izdelati hidrološko hidravlični elaborat, iz katerega bodo razvidne zazpoložljive vodne količine ter njihova razporeditev tekom leta, prevodnost obstoječe struge in obsegi morebitnih poplav.
– Potrebno je zagotoviti poplavno varnost vitalnih delov objekta pred stoletnimi visokimi vodami z upoštevanjem 0,5 m varnostne višine na način, ki ne bo poslabšal razmer v tem smislu na ostalih območjih oziroma ostalim uporabnikom prostora.
– V strugo desno od vodnega praga, kjer je predviden vtok vode v dovodni kanal, naj se ne posega.
– V največji možni meri, tudi med gradnjo, je treba ohranjati obrežno vegetacijo, morebitne poškodbe vegetacije pa je treba po končani gradnji sanirati z zasaditvijo lokalnih grmovnih in drevesnih vrst.
– Utrjevanje brežine je sprejemljivo le na krajšem odseku ob vtoku vode v dovodni kanal. Izvedeno naj bo sonaravno – s skalometom.
7. člen
V delu, kjer mora potekati Mlinščica po rečni brežini zaradi bližine bencinske črpalke in mostne konstrukcije, je potrebno izvesti naslednje ukrepe za ohranitev vodnega režima in preprečitev poplavne nevarnosti:
– Levi rob kanala je potrebno izvesti višje od desnega, gledano nizvodno, da se prepreči pri vodah, ki bi bile višje od 1.47 m od sedanjega nivoja struge, preliv na breg Kamniške Bistrice oziroma da se omogoči prelivanje nazaj v strugo.
– Brežina med strugo in kanalom se utrdi s skalometom, da se prepreči izpodjedanje pri eventualnem prelivanju vode nazaj v strugo.
– Pred strojnico se predvidi vgradnja razbremenilnega kanala.
8. člen
Investitor si mora pridobiti vodno pravico oziroma koncesijo za rabo vode in vodno soglasje za poseg.
9. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu območja S 6 Graditelj so na vpogled vsem zainteresiranim na oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2003
Kamnik, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.