Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5325. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004, stran 15248.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 92. in 93. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99, Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/01) je Občinski svet občine Trnovska vas na 16. redni seji dne 18. 11. 2004 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trnovska vas (Uradni list RS, št. 3/04) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        221,423.850,19
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             61,784.834,36
70  DAVČNI PRIHODKI                 49,829.963,50
   700 Davki na dohodek in dobiček         29,936.100,00
   703 Davki na premoženje             13,803.384,50
   704 Domači davki na blago in storitve       6,090.479,00
   706 Drugi davki                       –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                11,954.870,86
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                 1,621.990,18
   711 Takse in pristojbine              406.000,00
   712 Denarne kazni                  10.000,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     7,466.615,00
   714 Drugi nedavčni prihodki            2,450.265,68
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 102.311,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      102.311,00
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          –
73  PREJETE DONACIJE                       –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74  TRANSFERNI PRIHODKI               159,536.704,83
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih inštitucij          159,536.704,83
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          253,018.812,34
40  TEKOČI ODHODKI                  56,423.710,41
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      18,817.027,80
   401 Prispevki delodajalca za socialno
     varnost                    3,167.856,35
   402 Izdatki za blago in storitve         34,052.594,40
   403 Plačila domačih obresti             11.416,67
   409 Rezerve                     374.815,19
41  TEKOČI TRANSFERI                 38,136.635,90
   410 Subvencije                   400.000,00
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom              22,249.387,67
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                 3,363.745,58
   413 Drugi tekoči domači transferi        12,123.502,65
   414 Tekoči transferi v tujino                –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              154,616.484,75
   420 Nakup in gradnja osnovnih
     sredstev                  154,616.484,75
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI              3,841.981,28
   430 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                  3,341.981,28
   431 Investicijski transferi pravnim in
     fiz. os., ki niso pror. upor.          500.000,00
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)        –31,594.962,15
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov            Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                        –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                –
   750 Prejeta vračila danih posojil              –
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)            –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                     –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije                      –
   443 Povečanje namenskega premoženja
     v javnih skladih in drugih osebah
     javnega prava, ki imajo premoženje
     v svoji lasti                      –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.–V.)                       –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                16,000.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                   16,000.000,00
   500 Domače zadolževanje             16,000.000,00
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    –
55  ODPLAČILA DOLGA                       –
   550 Odplačila domačega dolga                 –
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)      –15,594.962,15
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                16,000.000,00
   (VII.–VIII.)
 
XI.  NETO FINANCIRANJE                31,594.962,15
   (VI.+VII.–VIII.–IX.)
--------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku, in se objavita na oglasni deski Občine Trnovska vas.
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku cifra 10,000.000 SIT nadomesti s cifro 16,000.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 036-21/2004-2
Trnovska vas, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.