Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5314. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija, dopolnitev 2004, stran 15243.

Na podlagi 23. in drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 17. redni seji dne 8. 7. 2004 ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) in Sklepa o začasni veljavnosti splošnih pravnih aktov Občine Litija za Občino Šmartno pri Litiji 1. redne seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 18. 12. 2002 je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 9. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000 za območje Občine Litija, dopolnitev 2004
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04) in prostorskih sestavin družbenega plan občine Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87, Uradni list RS, št. 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora – širitev ureditvenih območij naselij,
– zasnova organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1. V poglavju II. OKVIRNI DEJAVNIKI DOLGOROČNEGA RAZVOJA se v točki 3.0 Prostorski in ekološki okvir razvoja, tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima skupno površino 31627 ha. Po razvrstitvi kmetijskih zemljišč v območja je kmetijskih zemljišč 8526 ha. Od tega I. območja kmetijskih zemljišč 2173 ha in ostalih območij kmetijskih zemljišč 6353 ha. Gozdnih zemljišč je skupno 21156 ha, stavbnih zemljišč 1627 ha, voda in nerodovitnega sveta 318 ha.«
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1. V kartografskem delu dolgoročnega plana se spremenijo in dopolnijo naslednji listi:
1. ZASNOVA OBMOČIJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V MERILU 1:25000
4. ZASNOVA RUDNIN V MERILU 1:25000
8. ZASNOVA USMERJANJA POSELITVE V MERILU 1:25000
11. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA V MERILU 1:25000
2. V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se vsebina navedenih kart v merilu 1:5000 ustrezno spremeni in dopolni:
LITIJA F2444, F2445,
VIŠNJA GORA F2306, F2307.
4. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
1. V kartografskem delu srednjeročnega družbenega planu se vsebina navedene karte v merilu 1:5000 ustrezno spremeni in dopolni:
LITIJA F2444, F2445,
VIŠNJA GORA F2306, F2307.
5. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
V poglavju, ki opredeljuje izjemne posege na 1. območje kmetijskih zemljišč (17. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Litija za obdobje 1986 do 2000 in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000; Uradni list RS, št. 63/99), se črta alinea, ki se glasi: »parc. št. 1523/1 k.o. Hotič, gradnja čistilne naprave«.
Ob upoštevanju pogojev in omejitev iz Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-285 z dne 13. 7. 2004 in popravka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-285 z dne 4. 11. 2004 se na koncu poglavja, ki opredeljuje izjemne posege na 1. območje kmetijskih zemljišč, doda nova alinea: »– parc. št. 1522/1 (del), 1522/4, 1523/1 k.o. Hotič, gradnja trgovsko poslovnega objekta.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-90/99
Litija, dne 15. novembra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
Št. 350-90/99
Šmartno pri Litiji, dne 15. novembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.