Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5313. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah, stran 15242.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. ter 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet mestne občine Kranj na 18. seji dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Mestne občine Kranj
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina) uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskimi akti občine.
3. člen
Za območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev, ki so določena v prostorskih aktih občine.
Za območja poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij v prehodnem obdobju, se do sprejetja strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine, štejejo območja, ki so opredeljena v odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04).
4. člen
Območja naselij iz prejšnjega člena so vrisana v kartah kartografske dokumentacije k planu na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih občina lahko uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes. Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na ne­premičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
5. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter odlagališč;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Župan lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno pravico in ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila, občini podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine. O nakupu nepremičnine odloča Svet mestne občine Kranj.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-0169/2004-48/02
Kranj, dne 27. novembra 2004.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.