Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5298. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi, stran 15182.

Na podlagi 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Agencije na podlagi 197. in 198. člena in v zvezi s tretjim odstavkom 52. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU-1).
II. SPROTNO POROČANJE
2. člen
(1) Družba za upravljanje mora najkasneje hkrati z javno objavo obvestiti Agencijo o pravnih in poslovnih dogodkih iz prvega odstavka 103. člena ZISDU–1, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskimi skladi, ki jih upravlja, s predložitvijo vsebine javne objave in mesta ter datuma javne objave. V zvezi z javno objavo povzetkov revidiranih letnih in povzetkov polletnih poročil investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter javno objavo povzetka revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje, pa družba za upravljanje v obvestilu Agenciji navede zgolj mesto in datum javne objave.
(2) Družba za upravljanje mora najkasneje v 3 delovnih dneh po vložitvi predloga za vpis v sodni register obvestiti Agencijo o spremembah podatkov o družbi za upravljanje in investicijskih skladih, ki jih upravlja, ki se vpisujejo v sodni register, s predložitvijo kopije predloga za vpis v sodni register.
III. MESEČNO POROČANJE
3. člen
(1) Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu poslati Agenciji pisno poročilo o naslednjih dejstvih oziroma dogodkih povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki so nastopili v preteklem mesecu:
1. spremembah podatkov o družbi za upravljanje oziroma investicijski družbi, ki so bili vpisani v sodni register, s predložitvijo sklepa sodišča oziroma rednega izpiska iz sodnega registra;
2. seji nadzornega sveta družbe za upravljanje s predložitvijo zapisnika te seje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
3. seji nadzornega sveta investicijske družbe s predložitvijo zapisnika te seje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
4. sklepih ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma skupščini družbe za upravljanje s predložitvijo sklepov ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma zapisnika skupščine družbe za upravljanje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
5. skupščini investicijske družbe s predložitvijo zapisnika skupščine, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
6. spremembi pogodbe o upravljanju investicijske družbe s predložitvijo pogodbe ali ustreznega dodatka k pogodbi;
7. spremembi statuta oziroma družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi družbe za upravljanje s predložitvijo notarsko overjenega prečiščenega besedila;
8. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o članstvu s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
9. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s pooblaščenim udeležencem o opravljanju storitev posredovanja pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih instrumentov za račun investicijskega sklada s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
10. začetku veljavnosti dokumentov, h katerim daje soglasje Agencija;
11. spremembah načrta o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje oziroma investicijske družbe oziroma vzajemnega sklada s predložitvijo poročila o spremembah načrta, besedila sprememb načrta in čistopisa načrta.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. izpolnjen obrazec DZU/NP/M – Seznam dejstev oziroma dogodkov povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov;
2. popis listin, ki so priložene poročilu.
(3) Kadar v preteklem mesecu ni nastopil nobeden izmed dogodkov iz prvega odstavka tega člena, mora družba za upravljanje v roku iz prvega odstavka tega člena sporočiti Agenciji, da v obdobju, na katero se nanaša poročilo, ni nastopil nobeden izmed dogodkov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vsebina obrazca DZU/NP/M in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 1 k temu sklepu.
IV. POROČANJE PODRUŽNICE TUJE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
4. člen
(1) Za poročanje podružnice tuje družbe za upravljanje, ki je pridobila dovoljenje Agencije za ustanovitev podružnice na ozemlju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa.
(2) Podružnica iz prejšnjega odstavka tega člena mora sprotno, v roku iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, Agenciji poročati tudi o vseh ukrepih nadzornega organa tuje države, izrečenih tuji družbi za upravljanje, s predložitvijo poročila v zvezi z izrečenimi ukrepi.
V. NAČIN POROČANJA
5. člen
(1) Družba za upravljanje poroča Agenciji podatke na podlagi tega sklepa v pisni obliki.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada in vrste posameznega poročila.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev (Uradni list RS, št. 80/03).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 189-2/10-12/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0203
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
  PRILOGA 1:
  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DZU/NP/M
  (1) Zgornji del obrazca DZU/NP/M – Seznam dejstev oziroma dogodkov
povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov
se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
  – prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
  – druga vrstica: mesec in leto, na katerega se nanaša poročilo.
  (2) V prazna polja preglednice A) Dejstva in dogodki povezani z
družbo za upravljanje, se vpisujejo datumi (dd/mm/llll) kdaj v mesecu na
katerega se nanaša poročilo, so se pojavila posamična dejstva oziroma
dogodki navedeni v preglednici. V primeru, da se v mesecu na katerega se
nanaša poročilo, posamično dejstvo oziroma dogodek ni pojavil, ostane
pripadajoče polje prazno. Kolikor posameznega dejstva oziroma dogodka ni
mogoče časovno določiti, se pripadajoče polje zgolj ustrezno označi.
  (3) V prvo vrstico preglednice B) Dejstva in dogodki povezani z
vzajemnimi skladi, se vpisujejo imena vzajemnih skladov, ki jih družba za
upravljanje upravlja. V preostale vrstice posameznega stolpca, pa se pod
ime vzajemnega sklada vpisujejo datumi (dd/mm/llll) kdaj v mesecu na
katerega se nanaša poročilo so se pojavila posamična dejstva oziroma
dogodki povezani z vzajemnim skladom. V primeru, da se v mesecu na
katerega se nanaša poročilo, posamično dejstvo oziroma dogodek ni
pojavil, ostane pripadajoče polje prazno. Kolikor posameznega dejstva
oziroma dogodka ni mogoče časovno določiti, se pripadajoče polje zgolj
ustrezno označi.
  (4) V prvo vrstico preglednice C) Dejstva in dogodki povezani z
investicijskimi družbami, se vpisujejo imena investicijskih družb, ki jih
družba za upravljanje upravlja. V preostale vrstice posameznega stolpca,
pa se pod ime investicijske družbe vpisujejo datumi (dd/mm/llll) kdaj v
mesecu na katerega se nanaša poročilo, so se pojavila posamična dejstva
oziroma dogodki povezani z investicijsko družbo. V primeru, da se v
mesecu na katerega se nanaša poročilo, posamično dejstvo oziroma dogodek
ni pojavil, ostane pripadajoče polje prazno. V kolikor posameznega
dejstva oziroma dogodka ni mogoče časovno določiti, se pripadajoče polje
zgolj ustrezno označi.
  (5) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne
osebe, ki je v družbi za upravljanje pooblaščena za poročanje tovrstnih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.