Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5295. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu opravljanja posameznih skrbniških storitev na drugo osebo, stran 15180.

Na podlagi drugega odstavka 61.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu opravljanja posameznih skrbniških storitev na drugo osebo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa vsebino obvestila skrbnika iz tretje alinee 1. točke drugega odstavka 61.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU-1) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o prenosu opravljanja skrbniških storitev vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranih trgih drugih držav članic oziroma na organiziranih trgih tujih držav ter drugih vrednostnih papirjev izdajateljev iz drugih držav članic oziroma tujih izdajateljev, ki predstavljajo naložbo posameznega investicijskega sklada, na banko oziroma drugo finančno organizacijo, ki ima dovoljenje pristojnega nadzornega organa druge države članice oziroma tuje države za opravljanje skrbniških storitev vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma storitev hrambe vrednostnih papirjev, ter rok, v katerem mora skrbnik obvestiti Agencijo o prenosu skrbniških storitev.
II. VSEBINA IN ROK OBVEŠČANJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
2. člen
(1) Skrbnik mora o prenosu skrbniških storitev vodenja računa oziroma hrambe vrednostnih papirjev na drugo osebo iz predhodnega člena tega sklepa pisno obvestiti Agencijo najkasneje v petih dneh od sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 61.a člena ZISDU-1.
(2) Skrbnik mora v obvestilu Agenciji iz prejšnjega odstavka navesti:
– firmo in sedež ter statusno obliko osebe na katero se skrbniške storitve prenašajo;
– opis skrbniških storitev, ki so predmet prenosa in način opravljanja teh storitev;
– izkušnje osebe iz prve alinee tega odstavka na področju opravljanja skrbniških storitev, ki so predmet prenosa;
– podatke o nazivu in sedežu nadzornega organa, ki je pristojen za nadzor osebe iz prve alinee tega odstavka;
– datum, ko bo oseba iz prve alinee tega odstavka, pričela z opravljanjem skrbniških storitev, ki so predmet prenosa.
(2) Skrbnik mora obvestilu iz prejšnjega odstavka priložiti:
1. fotokopijo pogodbe iz prvega odstavka 61.a člena ZISDU-1;
2. pisno soglasje družbe za upravljanje, s katero ima skrbnik sklenjeno pogodbo o opravljanju skrbniških storitev iz 53. člena ZISDU-1, k prenosu opravljanja skrbniških storitev na drugo osebo;
(3) Skrbnik je dolžan v roku iz prvega odstavka tega člena obvestiti Agencijo tudi vsaki spremembi podatkov o prenosu opravljanja skrbniških storitev.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 186-2/6-8/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0193
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.