Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5289. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, stran 15173.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/03 in 2/04), 80.a člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04), četrtega odstavka 225. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, tretjega odstavka 61. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) in tretjega odstavka 22.a člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/03 – UPB1) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije
za notranje zadeve
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in programe posebnega dela strokovnega izpita za naslednje inšpektorje oziroma inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve:
– inšpektorja za orožje in strelivo;
– inšpektorja za upravne zadeve prometa in
– inšpektorja za zasebno varstvo in detektivsko dejavnost.
2. člen
(obseg posebnega dela strokovnega izpita)
(1) Posebni del strokovnega izpita za inšpektorje Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve obsega določbe predpisov, ki urejajo orožje in strelivo, upravne zadeve prometa ter zasebno varovanje in detektivsko dejavnost.
(2) Programi posebnega dela strokovnega izpita so objavljeni v prilogi 1 do 3 tega pravilnika in so njegov sestavni del.
3. člen
(podrobnejše vsebine programov)
(1) Programi, ki so navedeni v prilogi 1 do 3 tega pravilnika so podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita.
(2) Podrobnejše vsebine zajemajo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit. Pravni viri in seznam literature za posebni del izpita so objavljeni na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.
4. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za zasebno varstvo (Uradni list RS, št. 52/03);
– Pravilnik o strokovnem izpitu, službeni izkaznici in znački inšpektorja za tehnične preglede motornih vozil (Uradni list RS, št. 82/03).
5. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-229/2004/5
Ljubljana, dne 10. novembra 2004.
EVA 2004-1711-0112
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
                              PRILOGA ŠT. 1
 PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJE ZA UPRAVNE
               ZADEVE PROMETA

  Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje za upravne
zadeve prometa obsega poznavanje določb iz Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 83/04), ki se nanašajo na:
  – tehnične preglede motornih in priklopnih vozil,
  – EU klasifikacijo vozil,
  – identifikacijo vozila,
  – naprave, opremo, dimenzije, skupno maso in osno obremenitev vozila
v cestnem prometu,
  – registracijo vozil,
  – registriranih vozilih v tujini,
  – začasno registracijo vozila,
  – evidence v Republiki Sloveniji registriranih vozil,
  – pristojnost za registracijo vozil,
  – pogoje za registracijo vozila v Republiki Sloveniji,
  – vrste in vsebino registrskih tablic,
  – pritrditev registrskih tablic,
  – zamenjavo registrskih tablic,
  – oblikah in številu registrskih tablic (tretja tablica),
  – izbiro dela označbe registrske tablice,
  – preizkusne tablice,
  – posebne registrske tablice,
  – postopke in metode za tehnični pregled vozila,
  – roke, v katerih se opravljajo tehnični pregledi vozil,
  – pridobitev pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov vozil,
  – nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov,
  – inšpekcijski nadzor nad opravljanjem tehničnih pregledov vozil,
  – odvzem pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov vozil,
  – delavce za opravljanje tehničnih pregledov vozil,
  – obnavljanje znanja delavcev za opravljanje tehničnih pregledov
vozil,
  – pogoje za posamezne strokovne delavce,
  – napotitev delavca na ponovni izpit,
  – metode opravljanja tehničnega pregleda vozila,
  – preizkušanje vozil,
  – pooblastilo za preizkušanje vozil,
  – predelavo vozil,
  – osnove homologacije motornih in priklopnih vozil,
  – predpise, ki opredeljujejo listine, ki morajo spremljati vozila na
tržišču oziroma v uporabi,
  – prostore, merilne naprave in opremo na tehničnih pregledih vozil,
  – meroslovne zahteve in nadzoru nad opremo,
  – prekinitev opravljanja tehničnega pregleda,
  – pooblastilo za izdelovanje registrskih tablic,
  – izločitev vozil, ki niso tehnično brezhibna iz prometa,
  – označitev tehnično brezhibnih vozil z nalepko za tehnični pregled
vozila,
  – odreditev izrednega tehničnega pregleda vozila,
  – postopek odvzema registrskih tablic.

  Kandidat za inšpektorja mora poleg zgoraj opredeljenih vsebin
poznati še naslednje predpise:
  – Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/95),
  – Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/95),
  – Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00),
  – Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 23/99),
  – Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00),
  – Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni lis RS, št. 20/98, 25/98,
23/99, 110/02, 14/03 in 51/04),
  – Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in
64/01),
  – Navodilo za izdajanje in prenašanje atestov ustreznosti
(certifikatov o skladnosti), ki se nanašajo na tuje proizvode in o
priznavanju poročil o preizkusih, izdanih v tujini (Uradni list RS, št.
21/94),
  – Pravilnik o rokih v katerih se redno overjajo merila (Uradni list
RS, št. 72/02),
  – Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste
merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z
oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01),
  – Navodilo o postopku redne overitve merila in o oznakah oziroma
potrdilu, s katerim se potrjuje skladnost merila s predpisi (Uradni list
RS, št. 52/01),
  – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o postopku redne
overitve merila in o oznakah oziroma potrdilu, s katerim se potrjuje
skladnost merila s predpisi (Uradni list RS, št. 72/02).
                              PRILOGA ŠT. 2
 PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJE ZA OROŽJE IN
                STRELIVO

  Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje za orožje
in strelivo obsega poznavanje določb iz Zakona o orožju (Uradni list RS,
št. 61/00 in 73/04), ki se nanašajo na:
  1. POJEM OROŽJA IN STRELIVA

  2. RAZVRSTITEV PREPOVEDANEGA OROŽJA IN STRELIVA

  3. OROŽNE LISTNINE
  – dovoljenje za nabavo orožja;
  – dovoljenje za nabavo streliva;
  – orožni list;
  – dovoljenje za posest orožja;
  – orožni posestni list;
  – pooblastilo za nošenje orožja;
  – pooblastilo za prenos orožja;
  – dovoljenje za zbiranje orožja;
  – priglasitveni list;
  – evropsko orožno prepustnico.

  4. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI Z OROŽJEM IN STRELIVOM
  – dovoljenje za opravljanje dejavnosti trgovca z orožjem;
  – dovoljenje za opravljanje dejavnosti civilnih strelišč;
  – dovoljenje za zbiranje orožja za posameznika.

  5. EVIDENCE
  Prepoznavanje veljavnih obrazcev evidenc, ki jih morajo voditi
pravne osebe, trgovci z orožjem in upravljavci strelišč ter jo določajo
priloge Pravilnika o izvrševanju zakona o orožju (Uradni list RS, št.
66/01 in 100/03):
  – knjige o hrambi odvzetega, zaseženega, izročenega, najdenega in
odkritega orožja;
  – knjige o nošenju uporabi oziroma prenosu orožja in streliva ter
izdanih potrdilih;
  – knjige o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu;
  – knjige o izdelanem orožju;
  – knjige o popravljenem, predelanem in spremenjenem orožju;
  – knjige o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo)
kategorije B, C in D tč.1;
  – knjige o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo)
kategorije D tč. 2-9 in izdanih priglasitvenih listih prijavah in
potrdilih;
  – knjige o nabavljenem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč.
1-5;
  – knjige o prodanem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 1-5;
  – knjige o skladiščenju in hrambi orožja;
  – knjige o izvajanju streljanja in prepustitvi orožja v uporabo.

  6. VELJAVNI ŽIGI ZA OROŽJE IN STRELIVO
  Prepoznavanje veljavnih žigov v skladu z Zakonom o ratifikaciji
Konvencije o medsebojnem priznanju žigov za ročno strelno orožje (Uradni
list RS-MP, št. 16/02).

  7. OSEBNI POGOJI
  – polnoletnost;
  – osebni podatki o zadržkih javnega reda;
  – osebni podatki o zanesljivosti;
  – potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem;
  – zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela.

  8. TEHNIČNI POGOJI
  – za posameznika, ki zbira orožje;
  – za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge pravne
osebe;
  – za promet z orožjem, strelivom in deli orožja;
  – za hrambo orožja in streliva in izvajanje streljanja na strelišču.
                              PRILOGA ŠT. 3
  PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJE ZA ZASEBNO
          VAROVANJE IN DETEKTIVSKO DEJAVNOST

  Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje za zasebno
varovanje in detektivsko dejavnost obsega poznavanje določb iz Zakona o
zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) in Zakona o detektivski
dejavnosti (Uradni list RS, št, 7/03 – Uradno prečiščeno besedilo), ki se
nanašajo na:

  1. ZASEBNO VAROVANJE
  – poznavanje pristojnosti in nalog Ministrstva za notranje zadeve na
področju zasebnega varovanja,
  – poznavanje pristojnosti in nalog Zbornice RS za zasebno varovanje,
  – pogoji za pridobitev licence za opravljanje zasebnega varovanja in
vrste licenc,
  – pogoji za odvzem licence,
  – osebni pogoji za pridobitev statusa varnostnika in vrste izkaznic,
  – ukrepi in dolžnosti zasebnega varnostnika,
  – vodenje evidenc v podjetju za zasebno varovanje,
  – poznavanje določb Zakona o orožju, glede nošenja in shranjevanja
strelnega orožja v podjetjih za zasebno varovanje,
  – nedovoljene dejavnosti,
  – kazenske določbe.

  2. DETEKTIVSKA DEJAVNOST
  – poznavanje pristojnosti in nalog Ministrstva za notranje zadeve na
področju detektivske dejavnosti,
  – poznavanje pristojnosti in nalog Detektivske zbornice Republike
Slovenije,
  – pogoji za pridobitev detektivske licence,
  – pogoji za odvzem detektivske licence
  – upravičenost in pridobivanje podatkov iz državnih evidenc,
potrebnih za delo detektiva,
  – uporaba podatkov iz zbirk podatkov in pogoji za pridobitev
podatkov,
  – dolžnost detektiva pri zavarovanju in posredovanju podatkov,
  – nedovoljene dejavnosti,
  – kazenske določbe.