Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5297. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno ustreznosti finančnega položaja, organizacijske strukture oziroma strukture vodenja in poslovanja družbe za upravljanje, ki želi v državi članici ustanoviti podružnico, stran 15181.

Na podlagi šestega odstavka 42. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejših kriterijih za oceno ustreznosti finančnega položaja, organizacijske strukture oziroma strukture vodenja in poslovanja družbe za upravljanje, ki želi v državi članici ustanoviti podružnico
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejše kriterije za oceno ustreznosti finančnega položaja, organizacijske strukture oziroma strukture vodenja in poslovanja družbe za upravljanje, ki namerava v skladu z 42. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU-1) v drugi državi članici ustanoviti podružnico.
II. FINANČNI POLOŽAJ
2. člen
Družba za upravljanje, ki namerava ustanoviti podružnico v državi članici mora poleg izpolnjevanja kapitalske ustreznosti razpolagati tudi z zadostnimi finančnimi sredstvi za financiranje aktivnosti podružnice.
III. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, STRUKTURA VODENJA IN POSLOVANJA
3. člen
Družba za upravljanje iz 2. člena tega sklepa mora upoštevaje organizacijske pogoje iz IV. poglavja Sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03 in 106/04) z internim predpisom urediti odnose med družbo za upravljanje in njeno podružnico v drugi državi članici.
4. člen
Družba za upravljanje iz 2. člena tega sklepa mora imeti poleg najmanj dvočlanske uprave toliko zaposlenih oseb, da bo glede na vrsto storitev, ki jih bo opravljala v drugi državi članici, zagotovljeno nemoteno izvajanje vseh nalog in obveznosti, ki jih družbi za upravljanje nalaga ZISDU-1 na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi in ustrezni predpisi države članice, v kateri bo podružnica družbe za upravljanje delovala.
IV. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 188-2/9-11/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0201
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.