Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5299. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje, stran 15185.

Na podlagi tretjega odstavka 17.a člena in osmega odstavka 30. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa:
– način in obseg upoštevanja posameznih postavk kapitala in postavk, ki znižujejo kapital družbe za upravljanje pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
– podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
– podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov in nelikvidnih sredstev, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti družbe za upravljanje,
– podrobnejši način izračuna kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
– rok, način in podrobnejšo vsebino poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o izpolnjevanju kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
– pravila za obvladovanje tveganj družbe za upravljanje,
– rok, način in podrobnejšo vsebino poročanja družbe za upravljanje Agenciji o načrtu za obvladovanje tveganj družbe za upravljanje.
II. PRAVILA ZA IZRAČUN KAPITALA
2. člen
Kapital družbe za upravljanje zaradi ugotavljanja kapitalske ustreznosti (v nadaljevanju: kapital) iz prvega odstavka 30. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU–1) se izračuna tako, da se seštejejo postavke kapitala iz 4. člena tega sklepa, upoštevajoč omejitve iz 3. člena tega sklepa in odštejejo postavke iz 5. člena tega sklepa.
3. člen
(1) Posamezne postavke kapitala in sicer podrejeni dolžniški instrumenti in kumulativne prednostne delnice s fiksnim donosom iz 7., 8. in 9. točke 4. člena tega sklepa, skupaj ne smejo presegati vsote postavk kapitala iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke 4. člena tega sklepa, zmanjšane za odbitne postavke iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 5. člena tega sklepa.
(2) Podrejeni dolžniški instrumenti iz 8. točke 4. člena tega sklepa ne smejo presegati 50% vsote postavk iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke 4. člena tega sklepa.
(3) Podrejeni dolžniški instrumenti iz 8. točke 4. člena tega sklepa se morajo zadnjih pet let pred zapadlostjo upoštevati v kapitalu tako, da se njihova vrednost tehta z naslednjimi utežmi:
Preostali čas do zapadlosti         Utež
------------------------------------------------
od 5 do vključno 4 let            80%
od 4 do vključno 3 let            60%
od 3 do vključno 2 let            40%
od 2 do vključno 1 leta           20%
manj kot 1 leto                0%
4. člen
Kapital družbe za upravljanje sestavljajo:
1. Vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala, razen vplačanega osnovnega kapitala in vplačanega presežka kapitala iz prednostnih kumulativnih delnic, pri čemer se:
– v primeru d.o.o. upoštevajo vplačani osnovni vložki,
– v primeru d.d. upoštevajo vplačane navadne delnice in udeležbene, nekumulativne prednostne delnice po nominalni vrednosti ter vplačani zneski, ki presegajo nominalne vrednosti vplačanih navadnih delnic in udeležbenih, nekumulativnih prednostnih delnic.
2. Rezerve iz dobička v delu, za katerega se predvideva, da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo razdeljen.
3. Rezervacije, ki jih je družba za upravljanje oblikovala za splošna tveganja, namenjena kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz njenega celotnega poslovanja.
4. Preneseni čisti dobiček iz preteklih let, ki ni obremenjen s kakršnimikoli obveznostmi in je potrjen na skupščini delničarjev oziroma družbenikov v delu, za katerega se predvideva, da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo razdeljen.
5. Čisti dobiček tekočega poslovnega leta, vendar največ do višine 50% tega dobička po odbitku davkov in drugih dajatev, ki bremenijo dobiček in za katerega se na podlagi odločitve pristojnih organov predvideva razporeditev v rezerve ali v preneseni čisti dobiček iz preteklih let ter če je višino dobička potrdil pooblaščeni revizor. Od zneska čistega dobička tekočega poslovnega leta se odšteje tudi morebitni znesek predpisanih rezervacij, ki še niso oblikovane po stanju na dan izračuna kapitala.
6. Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam od 1. do 4. točke tega člena. V druge postavke po tej točki se vključuje splošni prevrednotevalni popravek postavk od 1. do 4. točke tega člena.
7. Znesek osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, vplačanih na podlagi prednostnih zbirnih (kumulativnih) delnic. Upoštevajo se vplačane zbirne (kumulativne) prednostne delnice po nominalni vrednosti ter kapitalske rezerve v delu, ki se nanaša na zbirne prednostne delnice. Zbirne prednostne delnice s fiksnim donosom se v izračunu kapitala izkazujejo posebej.
8. Podrejeni dolžniški instrumenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so v celoti vplačani,
– so nezavarovani,
– v primeru stečaja ali likvidacije družbe za upravljanje so podrejeni vsem drugim obveznostim družbe za upravljanje,
– rok dospelosti je daljši od petih let,
– imetnik jih ne more unovčiti predčasno,
– so razpoložljivi za kritje izgub družbe za upravljanje šele ob stečaju oziroma likvidaciji in niso na razpolago za kritje izgub med rednim poslovanjem družbe za upravljanje.
9. Druge postavke, ki so po lastnostih enake postavkam iz 7. točke in 8. točke tega člena. V druge postavke po tej točki se vključuje splošni prevrednotevalni popravek postavke pod 7. točko tega člena.
5. člen
Kapital družbe za upravljanje znižujejo naslednje postavke:
1. Lastne delnice; upošteva se znesek odkupljenih lastnih delnic po nabavni vrednosti in znesek z odkupljenimi lastnimi delnicami izenačenih delnic po 244. in 245. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/00, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02 in 57/04). Pri tem se upoštevajo neposredno in posredno pridobljene lastne delnice in lastne delnice, neposredno in posredno pridobljene v zastavo. Kot odkupljene lastne delnice se štejejo tudi odkupljena potrdila o lastništvu delnic.
2. Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
3. Prenesena izguba iz preteklih let in izguba tekočega poslovnega leta; znesku izgube poslovnega leta se prišteje tudi morebitni znesek predpisanih rezervacij, ki še niso oblikovane po stanju na dan izračuna kapitala.
4. Nelikvidna sredstva, ki jih ni možno unovčiti v času, potrebnem za pravočasno izpolnitev dospelih denarnih obveznosti.
5. Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam od 1. do 4. točke tega člena. V druge postavke se vključuje splošni prevrednotevalni popravek postavk od 1. do 4. točke tega člena.
6. Naložbe družbe za upravljanje v delnice, poslovne deleže, podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe, ki pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti izračunavajo kapital enako kot družba za upravljanje in pri tem takšne naložbe lahko upoštevajo v izračunu svojega kapitala, kadar je družba za upravljanje udeležena v kapitalu druge osebe z najmanj 10% deležem.
7. Naložbe družbe za upravljanje v delnice, poslovne deleže, podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe, ki pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti izračunavajo kapital enako kot družba za upravljanje in pri tem takšne naložbe lahko upoštevajo v izračunu svojega kapitala, in sicer v obsegu, ki presega 10% kapitala družbe za upravljanje, izračunanega pred odštetjem postavke iz 6. točke tega člena in postavke te točke. Pod to točko se uvrščajo naložbe družbe za upravljanje v teh osebah le, kadar je družba za upravljanje udeležena v kapitalu druge osebe z manj kot 10% deležem, torej tiste, ki niso odbitna postavka iz 6. točke tega člena. Skupni seštevek teh naložb se primerja s kapitalom družbe za upravljanje. Del seštevka, ki presega 10% kapitala družbe za upravljanje pred odštetjem postavke iz 6. točke tega člena, je odbitna postavka iz te točke. Naložbe družbe za upravljanje v delnice teh oseb, ki so pridobljene z namenom trgovanja in so uvrščene na organizirani trg, se ne uvrščajo v odbitno postavko iz te točke.
III. KAPITALSKA USTREZNOST DRUŽBE
ZA UPRAVLJANJE
6. člen
(1) Šteje se, da družba za upravljanje, ki opravlja izključno storitve upravljanja investicijskih skladov, izpolnjuje kapitalsko ustreznost, če je njen kapital, izračunan na način iz 2. člena tega sklepa, večji od zneska kapitala iz prvega, tretjega, četrtega oziroma petega odstavka 17. člena ZISDU-1.
(2) Šteje se, da družba za upravljanje, ki poleg storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi storitve upravljanja dobro poučenih vlagateljev, izpolnjuje kapitalsko ustreznost, če je njen kapital, izračunan na način iz 2. člena tega sklepa, večji od zneska iz prvega, tretjega, četrtega oziroma petega odstavka 17. člena ZISDU-1 povečanega za 0,1 odstotek od celotnega premoženja dobro poučenih vlagateljev v upravljanju družbe za upravljanje.
IV. POROČANJE AGENCIJI O KAPITALSKI USTREZNOSTI DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
7. člen
(1) Družba za upravljane poroča Agenciji o izpolnjevanju kapitalske ustreznosti na zadnji dan v koledarskem letu najkasneje hkrati s predložitvijo revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje.
(2) Družba za upravljanje v poročilu Agenciji iz prejšnjega odstavka tega člena prikaže podroben izračun kapitala iz 2. člena tega sklepa in podroben izračun kapitalske ustreznosti iz 6. člena tega sklepa.
(3) Družba za upravljanje pri izračunu kapitalske ustreznosti iz prvega odstavka tega člena upošteva podatke iz revidirane bilance stanja in revidiranega izkaza poslovnega izida za preteklo koledarsko leto ter podatke o višini premoženja dobro poučenih vlagateljev na zadnji dan v preteklem koledarskem letu.
(4) Agencija lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva, da ji ta predloži izračun kapitalske ustreznosti na določen dan v letu.
V. PRAVILA ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
8. člen
(1) Družba za upravljanje mora glede na skupni obseg premoženja, ki ji je dano v upravljanje in glede na vrste storitev, ki jih opravlja, vzpostaviti ustrezen sistem obvladovanja tveganj, ki ji omogoča tekoče ugotavljanje, merjenje in spremljanje:
– celotnega tveganja družbe za upravljanje,
– posameznih vrst tveganj in njihov prispevek k celotnemu tveganju družbe za upravljanje.
(2) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom v skladu s 17. členom ZISDU-1 in upoštevaje določbe tega sklepa, glede na skupni obseg premoženja, ki ji je dano v upravljanje.
(3) Družba za upravljanje v načrtu za obvladovanje tveganj ob smiselni uporabi določb prvega do petega odstavka 65. člena ZISDU-1 opredeli procese in ukrepe obvladovanja tveganj ter spremljanje posledic izvajanja teh ukrepov.
9. člen
Družba za upravljanje mora vzpostaviti takšno kadrovsko, tehnično in organizacijsko strukturo v skladu z ZISDU–1 in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, da lahko obvladuje operativno tveganje, glede na vrsto in obseg storitev, ki jih opravlja.
10. člen
(1) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev, mora v zvezi s temi storitvami z borznoposredniško družbo skleniti pogodbo o opravljanju storitev vodenja računa vrednostnih papirjev in denarnih stanj dobro poučenih vlagateljev, v skladu s katero bo borznoposredniška družba odprla in vodila račun nematerializiranih vrednostnih papirjev za vsakega vlagatelja posebej.
(2) Denarna sredstva dobro poučenih vlagateljev se vodijo na posebnem denarnem računu za sredstva strank v skladu s 151. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04), ki ga ima odprtega borznoposredniška družba, s katero ima družba za upravljanje sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev vodenja računa vrednostnih papirjev in denarnih stanj dobro poučenih vlagateljev.
VI. PREDLOŽITEV NAČRTA ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
11. člen
(1) Družba za upravljanje mora Agenciji predložiti načrt za obvladovanje tveganj družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 8. člena tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: načrt) hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.
(2) Družba za upravljanje mora Agenciji poročati o spremembi načrta v rokih, z vsebino in na način določen v 3. členu Sklepa o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi.
VII. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03 in 133/03).
13. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 190-2/11-13/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0204
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.