Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5305. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003, stran 15234.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Statuta Občine Bistrica ob Sotli je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 26. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003
1. člen
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:             SIT
skupni prihodki               214,226.246,17
skupni odhodki                206,320.491,30
proračunski presežek              7,905.754,87
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev        12,996.000,00
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev              21,000.000,00
prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev       -8,004.000,00
 
Izkaz računa financiranja:
zadolževanje                       –
odplačila dolga                3,214.682,96
neto zadolževanje               -3,214.682,96
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2003
VREDNOST AKTIVE               458,015.959,18
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju                375,564.607,68
b) kratkoročna sredstva            82,451.351,50
 
VREDNOST PASIVE               458,015.959,18
a) kratkoročne obveznosti           41,432.252,76
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti   416,583.706,42
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0012/04-02
Bistrica ob Sotli, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.