Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5302. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, stran 15217.

Na podlagi desetega odstavka 92. člena in tretjega odstavka 93. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednost­nih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in razčlenitev vsebine prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
2. člen
Vsebina prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada je določena v prilogah 1 in 2 k temu sklepu.
3. člen
Prospekt vzajemnega sklada mora vsebovati podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v prilogi k 1 temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 1.
4. člen
Izvleček prospekta vzajemnega sklada mora vsebovati glavne podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
5. člen
Če je besedilo pravil upravljanja vzajemnega sklada sestavni del besedila prospekta vzajemnega sklada, mora biti v prospektu jasno označeno, kateri njegov del oziroma deli vsebujejo besedilo pravil upravljanja. Pri tem mora biti izrecno navedeno, kateri del besedila se nanaša na vsebino pravil upravljanja, kateri del se nanaša na vsebino prospekta oziroma kateri del se nanaša tako na vsebino pravil upravljanja kot na vsebino prospekta vzajemnega sklada.
6. člen
Opozorila vlagateljem, ki jih morata na podlagi tega sklepa vsebovati prospekt in izvleček prospekta vzajemnega sklada, morajo biti poudarjena tako, da vidno izstopajo iz preostalega besedila.
7. člen
Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljnjem besedilu ZISDU-1) pred uveljavitvijo tega sklepa, mora uskladiti prospekt in izvleček prospekta vzajemnega sklada z določbami tega sklepa do 1. 1. 2006.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 194-2/15-17/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0208
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
  PRILOGA 1:
  NAVODILA ZA SESTAVO PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA
  Opomba: Tiskovina s prospektom lahko vsebuje besedilo prospektov več
vzajemnih skladov hkrati (v nadaljnjem besedilu: skupni prospekt), ki jih
upravlja družba za upravljanje, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe
te priloge za vsebino vsakega izmed poglavij teh navodil. Družba za
upravljanje mora zagotoviti, da so morebitnemu vlagatelju v investicijske
kupone vzajemnega sklada v primeru skupnega prospekta na razpolago
informacije v enakem obsegu, vsebini in preglednosti, kot so s temi
navodili določeni za prospekt posameznega vzajemnega sklada.

  VSEBINA PROSPEKTA

  Naslovna stran:
  Družba za upravljanje (firma, logotip)
  Prospekt (ime vzajemnega sklada)
  Mesec izdaje prospekta

  Druga stran:
  DOSTOPNOST PROSPEKTA, IZVLEČKA PROSPEKTA, REVIDIRANEGA LETNEGA IN
POLLETNEGA POROČILA VZAJEMNEGA SKLADA
  Prospekt, izvleček prospekta, zadnje objavljeno revidirano letno in
polletno poročilo vzajemnega sklada so vlagatelju brezplačno na razpolago
na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah in pri
osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne
izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.
  Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na
njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod revidiranega letnega in
polletnega poročila vzajemnega sklada.
  Revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada sta na
razpolago javnosti tudi.... (navesti mesta in/ali medije).

  Tretja stran:
  Kazalo

  Četrta stran:
  UVODNA POJASNILA
  Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni
list RS, št. 110/02) določa osnovne pravice imetnikov investicijskih
kuponov (v nadaljnjem besedilu: tudi vlagateljev), ki so navedene v 10.
poglavju tega prospekta.
  ......................................... (ime vzajemnega sklada)
  je vzajemni sklad (oziroma druga ustrezna opredelitev vzajemnega
sklada). Vlagatelj lahko kupi investicijske kupone vzajemnega sklada pri
osebi, ki opravlja storitve prodaje investicijskih kuponov vzajemnega
sklada (in/ali na organiziranem trgu vrednostnih papirjev). Tako zbrana
sredstva se nalagajo v finančne naložbe, ki jih opredeljuje naložbena
politika vzajemnega sklada. Vlagatelju, ki je kupil investicijski kupon
(ime vzajemnega sklada)................... je tako zagotovljena
razpršenost naložb v okviru naložbene politike vzajemnega sklada.
  Premoženje (ime vzajemnega sklada) upravlja družba za upravljanje
(firma). Za upravljanje prejme provizijo, katere višina je odvisna od
stopnje provizije in vrednosti naložb vzajemnega sklada.
  OPOZORILO(A):
  (Morebitna potrebna opozorila, ki se nanašajo na naložbeno politiko
vzajemnega sklada ali na posebnosti njegovega poslovanja – opozorila, ki
izhajajo iz določb ZISDU-1):
  A) Opozorilo, da bodo v okviru naložbene politike sredstva
vzajemnega sklada naložena v izvedene finančne instrumente in da je zato
naložba v enote vzajemnega sklada (ime vzajemnega sklada) primerna samo
za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj
dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj, povezanih z naložbami
vzajemnega sklada v izvedene finančne instrumente.
  B) Opozorilo, da lahko čista vrednost sredstev vzajemnega sklada
zaradi sestave naložb (navesti vrste naložb oziroma njihovo sestavo) ali
zaradi uporabljenih tehnik in orodij upravljanja naložb (navesti
uporabljene tehnike in orodja) vzajemnega sklada zelo niha, zato
praviloma niso primerne za nekatere vrste vlagateljev (navesti te vrste
vlagateljev).
  1. POGLAVJE:
  CILJI, POLITIKA IN OMEJITVE NALOŽB TER DRUGE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA
VZAJEMNEGA SKLADA
  1.1 NALOŽBENI CILJI
  A) Opis naložbenih ciljev vzajemnega sklada (npr. tekoči prihodki
oziroma prejem obresti in dividend od izdajateljev finančnih instrumentov
itd.), doseganje kapitalskih dobičkov (npr. dolgoročna kapitalska rast
itd.) oziroma kratek opis naložbenih ciljev indeksnega vzajemnega sklada,
vzajemnega sklada denarnega trga, vzajemnega sklada skladov, namenskega
vzajemnega sklada glede na prevladujočo obliko naložb vzajemnega sklada.
  B) Opis uporabljenih meril za ocenjevanje uresničitve naložbenih
ciljev.
  1.2 NALOŽBENA POLITIKA
  Opis naložbene politike oziroma načina in metode, s katerima bo
vzajemni sklad dosegal naložbene cilje glede na vrste naložb, tehnike in
orodja upravljanja z naložbami, opisane v nadaljevanju, pri čemer se
navedejo samo tiste vrste naložb, v katere bodo naložena sredstva
vzajemnega sklada, oziroma samo tiste naložbene tehnike in orodja, ki
bodo uporabljeni pri naložbeni politiki:
  A) Pri naložbah v vrednostne papirje oziroma instrumente denarnega
trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v
Republiki Sloveniji ali v državi članici ali tuji državi:
  – podrobnejša opredelitev vrste naložb (delnice, obveznice,
instrumenti denarnega trga itd.) in njihovega deleža (oziroma razpona
deleža oziroma najvišjega in/ali najnižjega deleža; v nadaljnjem besedilu
deleža) v vseh sredstvih vzajemnega sklada;
  – navedba trgov, na katerih se organizirano trguje s temi
vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga;
  – pri naložbah v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje:
opredelitev pogojev, pod katerimi bodo naložena sredstva vzajemnega
sklada v tovrstne naložbe;
  – navedba, da lahko vzajemni sklad za namene učinkovitega
upravljanja naložb uporabi naslednje naložbene tehnike in orodja,
povezane s tržnimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, iz
66. člena ZISDU-1: navedba vrste teh tehnik in orodij.
  B) Pri naložbah v bančne depozite: opredelitev pogojev, pod katerimi
bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v tovrstne naložbe, in navedba
deleža tovrstnih naložb v sredstvih vzajemnega sklada;
  – opredelitev kreditnih ustanov, pri katerih bodo sredstva
vzajemnega sklada naložena v depozite.
  C) Pri naložbah v enote oziroma delnice drugih investicijskih
skladov: opredelitev vrste in lastnosti teh naložb, opredelitev pogojev,
pod katerimi bodo naložena sredstva vzajemnega sklada v tovrstne naložbe,
in navedba deleža tovrstnih naložb v sredstvih vzajemnega sklada;
  – opozorilo, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v enote
oziroma delnice drugih investicijskih skladov, in opis verjetnih posledic
tovrstnih naložb vzajemnega sklada.
  Č) Pri naložbah v izvedene finančne instrumente: navedba finančnih
instrumentov, ki predstavljajo njihov temelj, navedba njihovega deleža v
sredstvih vzajemnega sklada, navedba organiziranega trga oziroma trga
institucionalnih vlagateljev, na katerih se trguje s temi izvedenimi
finančnimi instrumenti;
  – navedba vrste nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi
instrumenti;
  – izrecna izjava, iz katere bo razvidno, ali se bodo ti posli
izvajali za namene zavarovanja pred tveganji ali zaradi doseganja
naložbenih ciljev, navedba verjetnih posledic uporabe izvedenih finančnih
instrumentov za namene upravljanja tveganj vzajemnega sklada;
  – opozorilo, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene
finančne instrumente, in opis verjetnih posledic tovrstnih naložb
vzajemnega sklada.
  D) Pri naložbah v instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno
trguje na denarnem trgu: opredelitev pogojev, pod katerimi bodo naložena
sredstva vzajemnega sklada v tovrstne naložbe, in navedba deleža
tovrstnih naložb v sredstvih vzajemnega sklada;
  – navedba denarnih trgov, na katerih se trguje z instrumenti
denarnega trga, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada.
  E) Pri naložbah v druge vrednostne papirje in instrumente denarnega
trga: navedba vrste in lastnosti drugih vrednostnih papirjev in
instrumentov denarnega trga ter navedba deleža tovrstnih naložb v
sredstvih vzajemnega sklada.
  F) Pri naložbah indeksnih vzajemnih skladov: navedba in kratek opis
značilnosti indeksa, ki ga bodo posnemale naložbe indeksnega vzajemnega
sklada;
  – navedba, da mora imeti indeksni vzajemni sklad najmanj 90%
vrednosti sredstev v naložbah, ki sestavljajo indeks;
  – navedba, da se mora sestava in razmerje naložb indeksnega
vzajemnega sklada v primeru spremembe sestave naložb v indeksu
prilagoditi v enem mesecu od objave spremembe razmerja v indeksu, pri
čemer se neznatna odstopanja v indeksu v višini ± 5% ne upoštevajo.
  G) Pri naložbah vzajemnih skladov denarnega trga: navedba vrste in
lastnosti instrumentov denarnega trga ter njihovih izdajateljev, v katere
bodo naložena sredstva vzajemnega sklada, in navedba deleža posameznih
tovrstnih naložb v sredstvih vzajemnega denarnega sklada;
  – navedba organiziranih trgov vrednostnih papirjev oziroma denarnih
trgov, na katerih se trguje s temi instrumenti denarnega trga;
  – navedba, da mora imeti vzajemni sklad denarnega trga najmanj 90%
svojih sredstev naloženih v bančne depozite in instrumente denarnega
trga, s katerimi se trguje na navedenih trgih.
  H) Pri naložbah vzajemnih skladov: navedba vrste in lastnosti
vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, v katere bodo naložena
sredstva vzajemnega sklada skladov, in navedba deleža posameznih
tovrstnih naložb vzajemnega sklada skladov;
  – navedba deleža naložb v enote ali delnice drugih investicijskih
skladov, katerih poslovanje je usklajeno z določbami Direktive o
investicijskih skladih;
  – navedba največjega obsega vseh provizij in stroškov, ki se jih
lahko zaračuna vzajemnemu skladu in drugim investicijskim skladom, v
enote oziroma delnice katerih namerava vzajemni sklad vlagati sredstva;
  – opozorilo, da gre za vzajemni sklad skladov in da bo vsaj 90
oziroma ustrezno več% sredstev vzajemnega sklada naloženih v enote
oziroma delnice drugih investicijskih skladov, in navedba verjetnih
posledic tovrstnih naložb vzajemnega sklada.
  I) Pri naložbah namenskih vzajemnih skladov: opredelitev gospodarske
dejavnosti oziroma panoge oziroma geografskega območja oziroma drugega
kriterija, na podlagi katerega bodo usmerjene naložbe namenskega
vzajemnega sklada;
  – navedba vseh drugih značilnosti in omejitev nalaganja sredstev
vzajemnega namenskega sklada glede na vrsto in lastnosti naložb po
kriterijih, ki veljajo za nenamenske vzajemne sklade.
  J) Dodatna likvidna sredstva vzajemnega sklada:
  – navedba, da so dodatna likvidna sredstva denarna sredstva
vzajemnega sklada, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev
vzajemnega sklada, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih
izplačil vzajemnega sklada, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem
za reinvestiranje unovčenih naložb vzajemnega sklada in v primerih, kadar
družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih
instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev vzajemnega sklada na te
trge;
  – navedba predvidene višine dodatnih likvidnih sredstev vzajemnega
sklada v odstotku od vseh sredstev vzajemnega sklada.
  K) Splošna opredelitev naložbene politike vzajemnega sklada: aktivno
oziroma pasivno upravljanje naložb.
  1.3 OMEJITVE NALOŽB
  Opredelitev splošnih omejitev naložb, ki izhajajo iz zakonskih
prepovedi in omejitev, upoštevajoč naložbeno politiko vzajemnega sklada.
  Opredelitev dodatnih posebnih omejitev oziroma sprostitev omejitev
naložb glede na naložbene cilje oziroma naložbeno politiko vzajemnega
sklada, pri čemer se navedejo samo tiste omejitve oziroma sprostitve
omejitev, ki so povezane z vrsto naložb, v katere bodo naložena sredstva
vzajemnega sklada:
  A) Opredelitev morebitnega povišanja dopustnih mej izpostavljenosti
vzajemnega sklada do posamezne osebe pri naložbah v vrednostne papirje in
instrumente denarnega trga, ki jih je izdal posamezni izdajatelj;
  – opozorilo, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v
vrednostne papirje in instrumente denarnega trga (navesti vrste
vrednostnih papirjev in izdajateljev), pri katerih je dovoljena višja
dopustna izpostavljenost do določenih oseb, in opis verjetnih posledic
tovrstnih naložb vzajemnega sklada.
  B) Opredelitev morebitnega povišanja dopustnih mej izpostavljenosti
vzajemnega sklada do posamezne osebe pri transakcijah, sklenjenih na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opozorilo, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v naložbe,
pri katerih se bodo povišale dopustne meje izpostavljenosti vzajemnega
sklada, in opis verjetnih posledic tovrstnih naložb vzajemnega sklada.
  C) Opredelitev morebitnega povišanja dopustnih mej izpostavljenosti
vzajemnega sklada pri naložbah v skupino povezanih oseb, ki morajo
pripraviti konsolidiran sklep s konsolidiranimi izkazi poslovanja v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/00,
36/00, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02 in 57/04) in s slovenskimi
računovodskimi standardi oziroma v skladu s priznanimi mednarodnimi
računovodskimi standardi oziroma pri naložbah v skupino oseb iz 21. člena
Sklepa o naložbah investicijskega sklada;
  – opozorilo, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v naložbe,
pri katerih se bodo povišale dopustne meje izpostavljenosti vzajemnega
sklada, in opis verjetnih posledic tovrstnih naložb vzajemnega sklada.
  Č) Pri naložbah v izvedene finančne instrumente pojasnilo, ali se
izvedeni finančni instrumenti na indeksni osnovi vključujejo v izračun
deležev naložb vzajemnega sklada ali ne.
  D) Pri naložbah v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga,
pri katerih je dovoljena višja dopustna izpostavljenost do določenih
oseb: navedba vrste in lastnosti vrednostnih papirjev ter njihovih
izdajateljev in deleža tovrstnih naložb v sredstvih vzajemnega sklada;
  – opozorilo, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v naložbe,
pri katerih se bodo povišale dopustne meje izpostavljenosti vzajemnega
sklada, in opis verjetnih posledic tovrstnih naložb vzajemnega sklada.
  1.4 ZADOLŽEVANJE
  Pojasnilo o tem, ali se bo v okviru svoje poslovne politike vzajemni
sklad zadolževal ali ne; če se bo zadolževal, navesti namen zadolževanja,
celoten obseg zadolževanja (izražen v odstotku vseh sredstev vzajemnega
sklada), obseg zadolževanja pri posamezni kreditni ustanovi (izražen v
odstotku vseh sredstev vzajemnega sklada); navesti ročnost zadolževanja,
dinamiko zadolževanja v okviru poslovnega leta, vrsto kreditne ustanove,
pri kateri se bo vzajemni sklad zadolževal, in pogoje zadolževanja;
navesti, ali bo v ta namen zastavljeno premoženje vzajemnega sklada (z
navedbo vrste premoženja) in do kakšne višine (izraženo v odstotku vseh
sredstev vzajemnega sklada).

  2. POGLAVJE:
  TVEGANOST NALOŽBE V INVESTICIJSKE KUPONE VZAJEMNEGA SKLADA ZA
VLAGATELJA
  Kratek in za vlagatelja razumljiv opis tveganj, katerim je
izpostavljen vlagatelj v vzajemni sklad ter skupna enoznačna ocena
tveganosti naložbe v vzajemni sklad.
  Pri vzajemnih skladih z naložbeno politiko, ki lahko zaradi razmer
na trgu kapitala oziroma tveganosti naložb povzroči precejšnje nihanje
čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, opozorilo, da lahko čista
vrednost sredstev vzajemnega sklada zaradi sestave naložb (navesti vrste
naložb oziroma njihovo sestavo) ali zaradi uporabljenih tehnik in orodij
upravljanja naložb (navesti uporabljene tehnike in orodja) vzajemnega
sklada zelo niha, zato praviloma niso primerne za nekatere vrste
vlagateljev (navesti te vrste vlagateljev).

  3. POGLAVJE:
  PRETEKLA DONOSNOST NALOŽBE V INVESTICIJSKE KUPONE VZAJEMNEGA SKLADA
  Prikaz pretekle donosnosti naložbe v vzajemni sklad, ki naj
vključuje:
  A) jasno grafično predstavitev celotne letne donosnosti naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada: povprečne letne spremembe
vrednosti enote premoženja za vsako izmed zadnjih 10 polnih koledarskih
let poslovanja vzajemnega sklada (oziroma za ustrezno krajše obdobje, če
vzajemni sklad ne posluje toliko časa; donosnosti za obdobja poslovanja,
krajša od enega leta, ni dovoljeno preračunavati na letno raven); celotna
letna donosnost naj bo prikazana s stolpci v grafu, katerega os x
predstavlja zaporedna koledarska leta poslovanja, os y pa donosnost,
izraženo v odstotkih (na eno decimalno mesto natančno); v izračunu
celotne letne donosnosti naj bo izključen vpliv vstopnih in izstopnih
stroškov, vendar mora biti poleg grafa izrecno na jasen način navedeno,
kateri stroški vlagatelja so iz izračuna izvzeti; prikaz pretekle
donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada mora biti ves
čas enak kot v drugih promocijskih gradivih vzajemnega sklada;
  B) navedbo povprečne letne donosnosti naložbe v investicijske kupone
vzajemnega sklada, izračunane kot povprečje podatkov iz izračunov
donosnosti v prejšnji alinei za zadnja 3, zadnjih 5 in zadnjih 10
koledarskih let poslovanja; prikaz povprečne letne donosnosti naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada mora biti ves čas enak kot v
drugih promocijskih gradivih vzajemnega sklada;
  C) opozorilo, da je treba pri mednarodnih primerjavah donosnosti
vzajemnega sklada upoštevati različne davčne režime, ki bi lahko vplivali
na izračun donosnosti;
  Č) če pretekle letne donosnosti in povprečne letne donosnosti
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada ni izračunala družba za
upravljanje sama, navedbo firme in sedeža pravne osebe, ki je zagotovila
podatke in izračune;
  D) kot dodatno možnost je mogoče za primerjavo s preteklo letno
donosnostjo naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada grafično
prikazati tudi preteklo letno donosnost in povprečno letno donosnost
vnaprej izbranega ustreznega priznanega indeksa vrednostnih papirjev
oziroma drugega primernega podatka o donosnosti naložb, ki mora biti
javno dostopen in skladen z naložbenim ciljem vzajemnega sklada; grafični
prikaz tovrstne pretekle donosnosti mora biti v enaki obliki kot grafični
prikaz pretekle donosnosti vzajemnega sklada;
  E) če gre za vzajemni sklad, ki je šele v postopku oblikovanja ali
posluje le kratek čas, je mogoče preteklo donosnost naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada prikazati v obliki grafičnega
prikaza javno ponujenega drugega vzajemnega sklada, ki ga upravlja ista
družba za upravljanje in ki ima enak naložbeni cilj (v tem primeru je
potrebna vidna izrecna navedba, da gre za drug vzajemni sklad);
   F) jasno opozorilo, da dosežena pretekla donosnost naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada ne zagotavlja enake donosnosti v
prihodnje in da se lahko vrednost naložbe v investicijske kupone
vzajemnega sklada v prihodnosti poveča ali zmanjša ter da obstaja
možnost, da vlagatelj ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil
v investicijske kupone vzajemnega sklada; opozorilo naj vsebuje tudi
pojasnilo, od katerega dejavnika je pretežno odvisna prihodnja donosnost
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada; poleg tega naj vsebuje
navedbo, da je prihodnja donosnost naložbe v investicijske kupone
vzajemnega sklada odvisna tudi od uspešnosti družbe za upravljanje pri
upravljanju premoženja vzajemnega sklada.

  4. POGLAVJE:
  PROFIL TIPIČNEGA VLAGATELJA V INVESTICIJSKE KUPONE VZAJEMNEGA SKLADA
  Kratka opredelitev vzajemnega sklada glede na profil tipičnega
vlagatelja, za katerega je primerna naložba v investicijske kupone
vzajemnega sklada, ki naj vključuje:
  – opredelitev vrste vlagatelja, za katerega so primerne naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada, povezano s pričakovanimi
(zaželenimi) vlagateljevimi izkušnjami pri naložbah na kapitalskem trgu
in pričakovanim (zaželenim) vlagateljevim poznavanjem vrst in lastnosti
naložb, v katere bodo vložena sredstva vzajemnega sklada glede na
naložbene cilje vzajemnega sklada;
  – opredelitev priporočljivega obdobja posedovanja (lastništva)
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada, to je obdobja, v
katerem naj bi naložba vlagatelju predvidoma prinašala primeren donos
glede na naložbene cilje vzajemnega sklada (izraženo v številu let
oziroma v razponu števila let);
  – opredelitev naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v
primerjavi z drugimi potencialnimi naložbami vlagatelja.

  5. POGLAVJE:
  POLITIKA RAZDELITVE OZIROMA ZADRŽANJA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA
PRIHODKOV VZAJEMNEGA SKLADA
  Opredelitev politike razdelitve oziroma zadržanja čistega dobička
oziroma prihodkov vzajemnega sklada v skladu z določbami Sklepa o
podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička
oziroma prihodkov vzajemnega sklada.

  6. POGLAVJE:
  STROŠKI VZAJEMNEGA SKLADA IN STROŠKI VLAGATELJEV V VZAJEMNI SKLAD
  6.1 NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA
SKLADA
  Navedba neposrednih stroškov imetnikov investicijskih kuponov
vzajemnega sklada (vstopnih in izstopnih stroškov), skupaj s pojasnilom,
da jih vlagatelj plača pri vplačilu in/ali izplačilu investicijskih
kuponov; ti podatki naj vsebujejo:
  – najvišje vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje ob vplačilu investicijskih kuponov, izražene v odstotku (na
dve decimalni mesti natančno) od vrednosti investicijskega kupona; v
primeru različnih višin oziroma odstotkov vstopnih stroškov, do katerih
je upravičena družba za upravljanje, navedba vrednostnih oziroma drugih
kriterijev, na podlagi katerih se vstopni stroški znižajo;
  – v primeru vlagateljeve zaveze nalaganja denarnih sredstev v enote
premoženja vzajemnega sklada v določenem daljšem časovnem obdobju
(obdobju varčevanja), najvišje vstopne stroške po posameznih letih
obdobja varčevanja, izražene v odstotku (na dve decimalni mesti natančno)
od vrednosti investicijskega kupona;
  – najvišje izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje ob izplačilu investicijskih kuponov, izražene v odstotku (na
dve decimalni mesti natančno) od vrednosti investicijskega kupona; v
primeru različnih višin oziroma odstotkov izstopnih stroškov, do katerih
je upravičena družba za upravljanje, navedba vrednostnih oziroma drugih
kriterijev, na podlagi katerih se izstopni stroški znižajo;
  – v primeru prehoda vlagatelja v drug vzajemni sklad, ki ga upravlja
ista družba za upravljanje (ime družbe za upravljanje), najvišje vstopne
oziroma izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje,
izražene v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od vrednosti
investicijskega kupona;
  6.2 STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Navedba vrste stroškov, ki jih je družba za upravljanje upravičena
izvršiti iz sredstev vzajemnega sklada in ki družbi za upravljanje
nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja vzajemnega sklada:
  A) provizija za upravljanje: navedba višine provizije za upravljanje
vzajemnega sklada, izražene v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti
sredstev vzajemnega sklada;
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje provizija, in
navedba rokov, v katerih se provizija izplačuje iz sredstev vzajemnega
sklada;
  B) provizija za skrbniške storitve: navedba višine provizije za
skrbniške storitve, izražene v odstotku od povprečne letne čiste
vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje provizija, in
navedba rokov, v katerih se provizija izplačuje iz sredstev vzajemnega
sklada;
  C) vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
vzajemnega sklada upravičena družba za upravljanje;
  Č) vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
vzajemnega sklada upravičen skrbnik;
  D) vrste drugih stroškov, ki neposredno bremenijo vzajemni sklad;
  E) pri vzajemnem skladu, ki ima z naložbeno politiko določeno, da bo
nalagal najmanj 10 odstotkov čiste vrednosti sredstev v enote oziroma
delnice ciljnih skladov, navedba najvišjega odstotka provizije za
upravljanje ciljnega sklada, v katerega bo vzajemni sklad še nalagal
svoja sredstva.
  6.3 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA (Total
Expense Ratio – TER)
  Pojasnilo, da se ti stroški plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada
in ne neposredno iz sredstev vlagatelja ter da vključujejo vse stroške
poslovanja vzajemnega sklada vključno s provizijo za upravljanje in
provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem
stroškom primerljivih stroškov.
  A) Navedba podatka o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada,
v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne čiste vrednosti
sredstev vzajemnega sklada (TER), skupaj z navedbo obdobja, na katerega
se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da TER vključuje vse stroške
poslovanja vzajemnega sklada v navedenem obdobju, razen transakcijskih
stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov, pri čemer so lahko
stroški poslovanja vzajemnega sklada v bodoče, višji ali nižji od
prikazanih;
  oziroma
  v primeru iz 9. člena Sklepa o metodologiji za izračun celotnih
stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja
investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških
poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega
sklada navedba ocene TER vzajemnega sklada, skupaj z navedbo obdobja na
katerega se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da zaradi neznanih
podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov,
dejanskega TER vzajemnega sklada ni bilo mogoče izračunati, zato je
navedeni podatek zgolj ocena TER vzajemnega sklada ter da celotni stroški
poslovanja vzajemnega sklada izraženi v obliki TER vključujejo vse
stroške poslovanja vzajemnega sklada v navedenem obdobju, vključno s
provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve ter stroške,
ki bremenijo vzajemni sklad zaradi nalaganj v ciljne sklade, razen
transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov, pri čemer
so lahko stroški poslovanja vzajemnega sklada v bodoče višji ali nižji od
prikazanih;
  B) Prikaz metodologije za izračun TER iz drugega odstavka 3. člena
Sklepa o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega
sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in
rokih objave podatka o celotnih stroških ter metodologiji za izračun
stopnje obrata naložb vzajemnega sklada
  oziroma
  v primeru vzajemnega sklada, ki ima v naložbeni politiki določeno,
da bo nalagal najmanj 10 odstotkov svoje čiste vrednosti sredstev v enote
oziroma delnice ciljnih skladov, prikaz metodologije za izračun TER iz
četrtega odstavka 4. člena Sklepa o metodologiji za izračun celotnih
stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja
investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških
poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega
sklada.
  C) Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej
izračunanih TER vzajemnega sklada.
  6.4 PRIKAZ STOPNJE OBRATA NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA (Portfolio
Turnover Rate – PTR)
  Pojasnilo, da je stopnja obrata naložb kazalec, ki meri aktivnost
upravljanja premoženja vzajemnega sklada, pri čemer velja, da višji kot
je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so
posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev vzajemnega
sklada.
  A) Navedba stopnje obrata naložb vzajemnega sklada v odstotkih (na
dve decimalni mesti natančno) in navedba obdobja na katerega se navedeni
podatek nanaša.
  B) Prikaz metodologije za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega
sklada iz 12. člena Sklepa o metodologiji za izračun celotnih stroškov
poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja
investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških
poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega
sklada.
  C) Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej
izračunanih PTR vzajemnega sklada.
  6.5. NAJMANJŠI ZNESEK VPLAČILA V VZAJEMNI SKLAD
  Navedba najmanjšega zneska vplačila v vzajemni sklad (v tolarjih).

  7. POGLAVJE:
  DAVČNI REŽIM
  Kratek opis obdavčitve vzajemnega sklada in imetnikov investicijskih
kuponov vzajemnega sklada na podlagi obstoječih predpisov:
  A) pojasnilo o načinu in višini obdavčitve oziroma morebitni
oprostitvi plačila davkov in dajatev iz sredstev vzajemnega sklada; v
primeru obdavčitve vzajemnega sklada navedba višine posameznih vrst
davkov in dajatev, izraženih v odstotku (na dve decimalni mesti natančno)
od čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, odvedenih v zadnjih 2
koledarskih letih poslovanja vzajemnega sklada, in sicer za vsako leto
posebej;
  B) pojasnilo o vrstah dajatev in davščin (in morebitnih oprostitvah
plačil dajatev in davščin) ter o višini in drugih pogojih obdavčitve, ki
jih plačujejo imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
  C) opozorilo vlagateljem v investicijske kupone vzajemnega sklada,
da je višina dejanske obdavčitve, ki nastane zaradi imetništva
investicijskih kuponov, izplačila odkupne vrednosti investicijskega
kupona ali drugih dejstev, povezanih z imetništvom investicijskih
kuponov, odvisna od davčnega položaja vsakega posameznega imetnika.

  8. POGLAVJE:
  VALUTA, V KATERI SE OBRAČUNAVATA ČISTA VREDNOST SREDSTEV VZAJEMNEGA
SKLADA IN VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA, TER OBDOBJE
OBRAČUNAVANJA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA
VZAJEMNEGA SKLADA
  Navedba valute.
  Pojasnilo o dolžini obračunskega obdobja, v katerem se obračunavata
čista vrednosti sredstev in vrednost enote premoženja vzajemnega sklada,
ter o datumu prvega in zadnjega dne obračunskega obdobja.

  9. POGLAVJE:
  OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV O POSLOVANJU
VZAJEMNEGA SKLADA
  9.1 OBJAVA VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Navedba mesta ter pogostnosti in časa objave vrednosti enote
premoženja vzajemnega sklada in drugih podatkov v zvezi z vzajemnim
skladom, ki se redno objavljajo v obračunskem obdobju.
  9.2 OBJAVA TRŽNE CENE ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Če se z investicijskimi kuponi trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, navedba mesta ter pogostnosti in časa objave tržne
cene enote premoženja vzajemnega sklada.
  9.3 DRUGE OBJAVE
  Navedba mesta in časa objave revidiranih letnih in polletnih poročil
vzajemnega sklada ter povzetkov teh poročil.
  Navedba mesta in časa objave pomembnih pravnih in poslovnih
dogodkov, povezanih z vzajemnim skladom ali družbo za upravljanje, ki bi
lahko pomembneje vplivali na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada
ali tržno ceno enote premoženja vzajemnega sklada.
  Navedba mesta, pogostnosti in časa objave podatkov o vrsti in
sestavi naložb vzajemnega sklada.
  Navedba mesta in časa objave obvestila o prekinitvi pogodbe,
sklenjene s skrbnikom, in sklenitve pogodbe z drugim skrbnikom.
  Navedba mesta objave drugih obvestil, ki jih mora družba za
upravljanje objavljati na podlagi določb ZISDU-1.

  10. POGLAVJE:
  INVESTICIJSKI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA TER POSTOPEK NJIHOVEGA
VPLAČILA IN IZPLAČILA
  10.1 LASTNOSTI INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA
  Splošne informacije o investicijskih kuponih vzajemnega sklada.
  Najmanjši obseg čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.
  Navedba začetne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (samo
pri vzajemnih skladih ustanovljenih po ZISDU-1).
  Navedba vsebine pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona (prvi
odstavek 126. člena ZISDU-1):
  – pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti
enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski
kupon;
  – pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v
primeru likvidacije vzajemnega sklada;
  – pravica do izplačila sorazmernega dela čistega dobička oziroma
prihodkov od naložb vzajemnega sklada (če pravila upravljanja vzajemnega
sklada tako določajo);
  – morebitne druge pravice imetnika investicijskega kupona, ki so
določene v pravilih upravljanja vzajemnega sklada.
  Opis ponujenih investicijskih kuponov:
  – navedba podatkov, ki jih vsebuje investicijski kupon;
  – pojasnilo o tem, da je investicijski kupon imenski vrednostni
papir;
  – pojasnilo o tem, v kakšni obliki je izdan investicijski kupon
vzajemnega sklada (kot pisna listina ali kot nematerializiran vrednostni
papir);
  – pojasnilo o neprenosljivosti oziroma prenosljivosti investicijskih
kuponov vzajemnega sklada na drugo osebo.
  10.2 VPLAČILO IN IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA.

  Za vzajemne sklade z neprenosljivimi investicijskimi kuponi:
  navedba, da se lahko investicijski kupon plača samo v denarju;
  navedba morebitnega najnižjega zneska, ki ga je treba vplačati pri
prvem oziroma nadaljnjih vplačilih investicijskih kuponov;
  navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku
števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada,
povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje;
  navedba, da je odkupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku
števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada,
zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje;
  navedba mesta in časa ter opis postopka pristopa k pravilom
upravljanja vzajemnega sklada;
  opis postopka in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne
vrednosti investicijskega kupona z navedbo načina, časa in mesta vplačila
nakupne vrednosti investicijskega kupona ter opredelitvijo načina in časa
preračuna nakupne vrednosti investicijskega kupona v število enot
premoženja vzajemnega sklada;
  opis postopka in pogojev izplačila odkupne vrednosti investicijskega
kupona
  z navedbo načina, časa in mesta izplačila odkupne vrednosti
investicijskega kupona ter opredelitvijo načina in časa preračuna števila
enot premoženja vzajemnega sklada v odkupno vrednost investicijskega
kupona.

  Za vzajemne sklade s prenosljivimi investicijskimi kuponi, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, tudi:
  navedba organiziranih trgov vrednostnih papirjev, na katerih se
trguje s prenosljivimi investicijskimi kuponi vzajemnega sklada, z opisom
postopka in pogojev (načina, časa in mesta) prodaje in nakupa
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ter navedba drugih informacij,
pomembnih za vlagatelje v prenosljive investicijske kupone.

  11. POGLAVJE
  INFORMACIJE O POSLOVANJU VZAJEMNEGA SKLADA
  11.1 SPLOŠNE INFORMACIJE O VZAJEMNEM SKLADU
  Navedba pravne oblike investicijskega sklada: vzajemni sklad.
  Navedba, da se vzajemni sklad oblikuje za nedoločen čas oziroma čas,
za katerega se oblikuje, če se oblikuje za določen čas.
  Navedba mesta in časa, ko so na razpolago pravila upravljanja
vzajemnega sklada.
  Opredelitev okoliščin in postopka spremembe pravil upravljanja
vzajemnega sklada in s tem povezanih pravic imetnikov investicijskih
kuponov vzajemnega sklada.
  11.2 PREKINITVE POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Navedba, da lahko Agencija na podlagi 2. točke drugega odstavka 82.
člena ZISDU-1 v interesu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega
sklada ali v interesu javnosti zahteva od vzajemnega sklada začasno
ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.
  Opis pogojev in okoliščin, v katerih lahko vzajemni sklad začasno
ustavi odkup investicijskega kupona v skladu s Sklepom o podrobnejši
opredelitvi primerov in okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo
biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi
začasno ustaviti odkup enot premoženja vzajemnega sklada; postopek
izvrševanja takšne ustavitve; navedba načina, mesta in časa obveščanja
imetnikov investicijskih kuponov v zvezi z ustavitvijo odkupa in časom
trajanja ustavitve odkupa.
  11.3 POSTOPEK PRENOSA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Opis postopka morebitnega prenosa upravljanja vzajemnega sklada na
drugo družbo za upravljanje z navedbo razlogov, zaradi katerih lahko
pride do prenosa upravljanja vzajemnega sklada, in opis pravnih posledic
prenosa upravljanja; razlogi za prisilni prenos upravljanja vzajemnega
sklada na drugo družbo za upravljanje; navedba načina, mesta in časa
obveščanja imetnikov investicijskih kuponov v primeru prenosa upravljanja
vzajemnega sklada.
  11.4 POSTOPEK ZAMENJAVE SKRBNIKA PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Opis postopka morebitne zamenjave skrbnika premoženja vzajemnega
sklada z navedbo razlogov, zaradi katerih lahko pride do zamenjave
skrbnika, in opis pravnih posledic zamenjave skrbnika; navedba načina,
mesta in časa obveščanja imetnikov investicijskih kuponov v primeru
zamenjave skrbnika premoženja vzajemnega sklada.
  11.5 POSTOPEK LIKVIDACIJE VZAJEMNEGA SKLADA
  Opis postopka morebitne likvidacije vzajemnega sklada z navedbo
razlogov, zaradi katerih lahko pride do likvidacije, in opis pravnih
posledic likvidacije; navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov v primeru likvidacije vzajemnega sklada.
  11.6 PREMOŽENJE IN OBVEZNOSTI VZAJEMNEGA SKLADA
  A) Navedba obsega čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada (v
milijonih tolarjev in po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo tega podatka Agenciji); če vzajemni sklad posluje že vsaj
eno leto, tudi navedba števila enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku
in število imetnikov investicijskih kuponov.
  B) Zadnja struktura naložb vzajemnega sklada, prikazana v tabeli 1
(v tolarjih in po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo teh podatkov Agenciji), z enako vsebino, kot je v navodilu
za izpolnjevanje obrazca IS/M-1 določena v prilogi 2 k Sklepu o poročanju
Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov
in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni
objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu:

  Tabela 1: Pregled strukture naložb vzajemnega sklada po stanju na
dan...
  C) Vrednostno največje naložbe vzajemnega sklada, prikazane v tabeli
2 (v tolarjih in po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo teh podatkov Agenciji):

  Tabela 2: Dvajset vrednostno največjih naložb vzajemnega sklada po
stanju na dan...

------------------------------------------------------------------------
1       2        3          4
------------------------------------------------------------------------
izdajatelj,  vrsta naložbe  vrednost naložbe   odstotek, ki ga
kreditna    (vrednostni   (v tolarjih)     predstavlja naložba
ustanova    papirji, drugi            v vseh sredstvih
itd.      finančni               vzajemnega sklada
        instrumenti,
        depoziti itd.)
------------------------------------------------------------------------
                vrednost skupaj   seštevek odstotkov
------------------------------------------------------------------------

  D) Podatki o zadolženosti vzajemnega sklada družbe (po stanju na
zadnji dan preteklega meseca pred predložitvijo teh podatkov Agenciji):
  – skupen znesek najetih posojil vzajemnega sklada (v tolarjih);
  – skupen znesek še neodplačanega dela najetih posojil (v tolarjih;
glavnica in obresti);
  – odstotek (na dve decimalni mesti natančno), ki ga skupna vrednost
glavnic neodplačanega dela najetih posojil predstavlja v vrednosti vseh
sredstev vzajemnega sklada;
  – kreditne ustanove, pri katerih so bila najeta posojila;
  – ročnost najetih posojil.

   12. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  12.1 SPLOŠNE INFORMACIJE O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  Navedba firme in sedeža družbe za upravljanje ter datuma ustanovitve
družbe za upravljanje, kot izhaja iz izpiska iz sodnega registra; navedba
mest, na katerih družba za upravljanje opravlja svojo dejavnost zunaj
sedeža, vpisanega v sodni register; navedba morebitne prejšnje firme in
sedeža družbe za upravljanje.
  Datum ustanovitve družbe za upravljanje in datum prenehanja obstoja,
če je ustanovljena za določen čas.
  Navedba mesta in časa, ko je možen vpogled v splošne akte družbe
(akt o ustanovitvi oziroma družbeno pogodbo oziroma statut).
  Številka in datum odločbe o izdaji dovoljenja Agencije za
opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.
  Navedba podatkov in informacij o kapitalu družbe za upravljanje:
višina v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala;
določbe v aktu o ustanovitvi oziroma družbeni pogodbi oziroma statutu, ki
urejajo spremembo višine osnovnega kapitala; dogodki v zadnjih 2 letih,
ki so imeli za posledico spremembo višine osnovnega kapitala ali števila
izdanih delnic prejšnje izdaje oziroma izdaj.
  Kratek opis pravil o obvladovanju tveganj in postopkov, ki jih pri
svojem poslovanju uporablja družba za upravljanje.
  Navedba podatkov o vseh investicijskih skladih, ki jih upravlja
družba za upravljanje, v tabeli 3 (po stanju na zadnji dan preteklega
meseca pred predložitvijo teh podatkov Agenciji, razen pri podatku v
stolpcu 8 tabele):

  Tabela 3: Podatki o drugih investicijskih skladih, ki jih upravlja
družba za upravljanje, po stanju na dan...

-------------------------------------------------------------------------
1         2         3        4
-------------------------------------------------------------------------
vrsta       ime        datum začetka  višina čiste
investicijskega  investicijskega  upravljanja   vrednosti sredstev
sklada       sklada       inv. sklada   inv. sklada
                            (v milijonih SIT)
-------------------------------------------------------------------------
                            skupaj
-------------------------------------------------------------------------
5         6         7        8
-------------------------------------------------------------------------
število      število      vrednost     celotna letna
delničarjev    delnic       enote prem.   donosnost
oz.        oziroma      vzajemnega    inv. sklada
imetnikov     enot        sklada oz.    v preteklem kole-
investic.     premoženja     tržna cena    darskem letu po
kuponov      v obtoku      delnice inv.   predpisani
                   družbe (v SIT)  metodologiji (v%)
-------------------------------------------------------------------------


  Pojasnilo o morebitnem opravljanju storitev upravljanja finančnega
premoženja dobro poučenih vlagateljev, z navedbo datuma izdaje dovoljenja
Agencije za opravljanje teh storitev ter števila dobro poučenih
vlagateljev, katerih premoženje upravlja družba za upravljanje, in skupne
vrednosti premoženja dobro poučenih vlagateljev, ki jih upravlja (v
milijonih tolarjev po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo teh podatkov Agenciji).
  Kratek opis razvojne politike družbe za upravljanje.
  12.2 ZAPOSLENI IN ČLANI ORGANOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
  Povprečno število zaposlenih v družbi za upravljanje z razčlenitvijo
izobrazbene strukture.
  Navedba imena in priimka, strokovne kvalifikacije, dosedanjih
delovnih izkušenj ter datuma nastopa in trajanja mandata članov uprave
družbe za upravljanje.
  Navedba imena in priimka, strokovne kvalifikacije, sedanjega mesta
zaposlitve in funkcije, dosedanjih delovnih izkušenj ter datuma nastopa
in trajanja mandata članstva v nadzornem svetu za vsakega izmed članov
nadzornega sveta z dodatno navedbo o predsedniku nadzornega sveta družbe
za upravljanje.
  Navedba zneska plač in posebnih ugodnosti (krediti, zavarovanja,
posebne oblike izobraževanja in izpopolnjevanja, udeležba pri dobičku
družbe za upravljanje itd.) članov nadzornega sveta in članov uprave
družbe za upravljanje, izplačanih oziroma odobrenih v zadnjem obračunskem
letu.
  12.3 OSEBE, POVEZANE Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE
  A) Navedba družbenikov oziroma delničarjev družbe za upravljanje, ki
imajo neposredno v lasti deleže/delnice družbe za upravljanje, in drugih
podatkov v tabeli 4 (po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo teh podatkov Agenciji):

  Tabela 4: Podatki o delničarjih oziroma družbenikih družbe za
upravljanje po stanju na dan...

------------------------------------------------------------
1         2           3
------------------------------------------------------------
ime in priimek   velikost        odstotek
ter naslov     poslovnega deleža   glasovalnih pravic
oziroma      (v%) oziroma
firma in      odstotek delnic
sedež       glede na celotno
delničarjev    izdajo delnic
oziroma
družbenikov
------------------------------------------------------------

  B) Navedba drugih fizičnih in pravnih oseb, povezanih z družbo za
upravljanje, v obliki podatkov v tabeli 5 (navedba oseb, povezanih z
družbo za upravljanje, z navedbo vrste povezanosti iz 13. člena ZISDU-1;
podatki po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred predložitvijo teh
podatkov Agenciji):

  Tabela 5: Podatki o drugih fizičnih in pravnih osebah, povezanih z
družbo za upravljanje, po stanju na dan...
  C) Navedba vrednostnega obsega naložb sredstev vzajemnega sklada v
pravne osebe, ki so povezane z družbo za upravljanje, v obliki tabele 6
(v tolarjih po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred predložitvijo
teh podatkov Agenciji) skupaj z navedbo razloga za takšne naložbe:

  Tabela 6: Naložbe vzajemnega sklada v osebe, povezane z družbo za
upravljanje, po stanju na dan...

------------------------------------------------------------------------
1        2        3         4
------------------------------------------------------------------------
firma osebe,   vrsta naložbe  vrednost naložbe  odstotek, ki ga
povezane z    (vrednostni   (v tolarjih)    predstavlja naložba
družbo za    papirji, drugi           v vseh sredstvih
upravljanje   finančni              vzajemnega sklada
         instrumenti,
         depoziti itd.)
------------------------------------------------------------------------
                 vrednost skupaj  seštevek odstotkov
------------------------------------------------------------------------

  12.4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV
VZAJEMNEGA SKLADA O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  Navedba mesta in časa objave revidiranega letnega poročila družbe za
upravljanje ter povzetka tega poročila.
  Navedba mesta in časa objave pomembnih pravnih in poslovnih
dogodkov, povezanih z družbo za upravljanje, ki bi lahko pomembneje
vplivali na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada ali tržno ceno
enote premoženja vzajemnega sklada.
  Navedba mesta in časa objave drugih poročil in obvestil družbe za
upravljanje.
  12.5 POSTOPKI, V KATERIH JE UDELEŽENA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE
  Navedba števila civilnih sporov (sodišča, arbitraže, izvensodno
reševanje sporov) in skupni znesek tožb družbe za upravljanje (ločeno po
tem, ali je družba za upravljanje tožena ali tožeča stranka) z navedbo
vseh sporov s področja varstva konkurence ter 5 največjih sporov po
vrednosti.
  Navedba upravnih in drugih postopkov, ki pomembneje vplivajo na
premoženje ali dejavnost družbe za upravljanje ali vzajemnega sklada, ki
ga upravlja.
  12.6 DRUGE INFORMACIJE O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  Druga pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem
položaju družbe za upravljanje.

  13. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH IN ORGANIH
  13.1 SKRBNIK PREMOŽENJA
  Firma in sedež skrbnika premoženja.
  Glavna dejavnost, ki jo opravlja skrbnik premoženja.
  Datum izdaje dovoljenja Banke Slovenije oziroma Agencije za
opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade.
  Datum izdaje dovoljenja Agencije k sklenitvi pogodbe o opravljanju
skrbniških storitev.
  Navedba firme in sedeža banke oziroma druge finančne organizacije,
katero je skrbnik pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe
oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih
instrumentov za vzajemni sklad.
  13.2 OSEBE, NA KATERE JE DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PRENESLA STORITVE
UPRAVLJANJA PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Za vsako posamezno osebo, na katero je bilo preneseno upravljanje
premoženja oziroma dela premoženja vzajemnega sklada:
  – firma in sedež osebe;
  – datum izdaje dovoljenja nadzornega organa (navedba naziva in
sedeža nadzornega organa) za opravljanje storitev upravljanja premoženja;
  – datum izdaje soglasja skrbnika k pogodbi o prenosu storitve
upravljanja premoženja vzajemnega sklada;
  – vrsta in obseg premoženja vzajemnega sklada, ki ga je s pogodbo o
prenosu storitev upravljanja premoženja vzajemnega sklada prenesla družba
za upravljanje v upravljanje tej osebi;
  – v primerih kadar je oseba, na katero je bilo preneseno upravljanje
premoženja oziroma dela premoženja vzajemnega sklada, z družbo za
upravljanje povezana oseba, navedba, da gre za z družbo za upravljanje
povezano osebo.
  13.3. OSEBE, NA KATERE JE DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PRENESLA POSAMEZNE
DRUGE STORITVE UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Pri vsaki izmed drugih storitev upravljanja vzajemnega sklada,
prenešenih na drugo osebo (za vse storitve iz 2. točke prvega odstavka 5.
člena ZISDU-1 in vse druge storitve, za katere je družba za upravljanje
sklenila pogodbe z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami):
  – firma in sedež družbe oziroma imena in naslovi fizičnih oseb ter
datum sklenitve pogodbe o prenosu storitev;
  – v primerih kadar je oseba, na katero je bila prenesena posamezna
druga storitev upravljanja vzajemnega sklada, z družbo za upravljanje
povezana oseba, navedba, da gre za z družbo za upravljanje povezano
osebo.
  13.4 ORGAN, KI OPRAVLJA NADZOR NAD DRUŽBAMI ZA UPRAVLJANJE
  Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana, Poljanski nasip 6
(www.a-tvp.si).
  13.5 POOBLAŠČENI REVIZOR POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA IN DRUŽBE ZA
UPRAVLJANJE
  Firma in sedež družbe pooblaščenega revizorja.
  13.6 IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
  Naziv in sedež razsodišča za izvensodno reševanje sporov med
vlagatelji v vzajemni sklad ter družbo za upravljanje in drugimi
ponudniki storitev upravljanja vzajemnega sklada, s katerimi je družba za
upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih vrst
storitev upravljanja vzajemnega sklada, z navedbo okoliščin, v katerih
lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in seznanitvijo z vsemi
elementi sheme izvensodnega reševanja sporov.

  14. POGLAVJE:
  OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA
  V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati
in podpisati naslednjo izjavo:
  »Izjavljamo, da prospekt vzajemnega sklada vsebuje resnične
informacije in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo moral izdajatelj
prospekta navesti oziroma ki jo izdajatelj prospekta pozna, njeno
zamolčanje pa bi lahko oškodovalo imetnike investicijskih kuponov
vzajemnega sklada. Prospekt vzajemnega sklada tudi ne navaja informacij,
ki bi zavajale potencialne vlagatelje, ali informacij, ki bi se lahko
tolmačile na različne načine.«
  Vsebino prospekta vzajemnega sklada pregleda in podpiše vsaj eden
izmed članov uprave družbe za upravljanje. S podpisom odgovarja za
izjavo, dano v tem poglavju prospekta vzajemnega sklada.
  Na koncu besedila prospekta vzajemnega sklada mora družba za
upravljanje navesti še imena kontaktnih oseb in njihove funkcije v družbi
za upravljanje ter telefonske številke, kjer lahko vlagatelji dobijo
dodatne in podrobnejše informacije v zvezi s poslovanjem in
investicijskimi kuponi vzajemnega sklada.

  Kraj, datum:

  Podpis odgovorne osebe:  Opomba:
  Za pred kratkim oblikovan vzajemni sklad oziroma ustanovljeno družbo
za upravljanje oziroma za vzajemni sklad oziroma družbo za upravljanje,
ki še ne poslujeta dovolj dolgo, da bi bilo mogoče navesti vse zahtevane
informacije in podatke, se ustrezno prilagodijo vsebina in podatki,
navedeni v navodilih za sestavo prospekta.
  Družba za upravljanje mora v rokih, določenih z
    ZISDU-1 za predložitev revidiranega letnega poročila oziroma
polletnega poročila vzajemnega sklada, dopolniti prospekt s podatki iz
revidiranega letnega oziroma polletnega poročila in ga poslati na vsa
mesta, kjer se vršijo vplačila in izplačila investicijskih kuponov
vzajemnega sklada, ter ga dati na razpolago morebitnim vlagateljem na
svojem sedežu in v poslovalnicah.


  PRILOGE K PROSPEKTU VZAJEMNEGA SKLADA

  IZKAZI POSLOVANJA

  I. IZKAZI POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Prikaz revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada za obdobje
zadnjih dveh koledarskih let, in sicer:
  – bilanca stanja,
  – izkaz poslovnega izida,
  – izkaz finančnega izida,
  – izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada,
  – struktura naložb,
  – opis pravil za vrednotenje premoženja vzajemnega sklada,
  – posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti o
poslovanju vzajemnega sklada.
  (Če je preteklo več kot 8 mesecev od konca zadnjega koledarskega
leta, je treba prikazati tudi polletno bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida vzajemnega sklada po postavkah, z navedbo, ali sta bila
revidirana.)
  Navedba zneska čistega dobička oziroma izgube na enoto premoženja
vzajemnega sklada za vsako izmed zadnjih dveh zaključenih koledarskih
let.

  II. IZKAZI POSLOVANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
  Prikaz revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje, za
obdobje zadnjih dveh koledarskih let, in sicer:
  – bilanca stanja,
  – izkaz poslovnega izida,
  – izkaz finančnega izida,
  – posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti o
poslovanju družbe za upravljanje.
   PRILOGA 2:
  NAVODILA ZA SESTAVO IZVLEČKA PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA
 
  Naslovna stran izvlečka prospekta, ki naj vsebuje:
  – navedbo, da gre za izvleček prospekta vzajemnega sklada;
  – skrajšano firmo družbe za upravljanje (logotip);
  – ime vzajemnega sklada;
  – datum izdaje izvlečka prospekta;
  – navedbo, da izvleček prospekta vsebuje samo ključne informacije o
vzajemnem skladu in da so obsežnejše informacije, pravice in dolžnosti
vlagatelja ter druga pravna razmerja med vlagateljem in vzajemnim skladom
oziroma družbo za upravljanje opredeljeni in objavljeni v prospektu in
pravilih upravljanja vzajemnega sklada ter v zadnjih razpoložljivih
revidiranih letnih poročilih vzajemnega sklada in polletnih poročilih
vzajemnega sklada, ki so vlagatelju brezplačno na razpolago na sedežu
družbe za upravljanje, v njenih poslovalnicah in pri osebah, ki po
pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev
k pravilom upravljanja vzajemnega sklada.
 
  Naslednje strani (praviloma 2 do 3 strani) izvlečka prospekta, ki
naj vsebujejo naslednje sklope informacij:
  1. kratko opredelitev naložbenega cilja vzajemnega sklada;
  2. kratko opredelitev naložbene politike z navedbo bistvenih
značilnosti glede na prevladujočo vrsto naložb vzajemnega sklada in glede
na uporabljene tehnike in orodja upravljanja z naložbami vzajemnega
sklada (vključno z morebitnim zadolževanjem vzajemnega sklada); navedba
valute, v kateri se obračunavata čista vrednost sredstev in vrednost
enote premoženja vzajemnega sklada;
  3. kratko opredelitev tveganosti naložbe v investicijske kupone
vzajemnega sklada: kratek in za vlagatelja razumljiv opis tveganj,
katerim je izpostavljen vlagatelj v vzajemni sklad ter skupna enoznačna
ocena tveganosti naložbe v vzajemni sklad;
  4. predstavitev pretekle donosnosti naložbe v vzajemni sklad, ki naj
vsebuje enako besedilo in podatke kot 3. poglavje navodil za sestavo
prospekta vzajemnega sklada v prilogi 1 k temu sklepu;
  5. predstavitev profila tipičnega vlagatelja, ki naj vsebuje enako
besedilo in podatke kot 4. poglavje navodil za sestavo prospekta
vzajemnega sklada v prilogi 1 k temu sklepu;
  6. kratko pojasnilo o zadržanju oziroma razdelitvi čistega dobička
oziroma prihodkov vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov
vzajemnega sklada in v primeru razdelitve dobička oziroma prihodkov
navedba, v kolikšnem obsegu, na kakšen način in kdaj bodo razdeljeni
dobiček oziroma prihodki vzajemnega sklada;
  7. osnovne podatke o stroških naložbe v investicijske kupone
vzajemnega sklada:
  7.A. podatke o neposrednih stroških vlagateljev v vzajemni sklad,
skupaj s pojasnilom, da jih vlagatelj plača pri vplačilu in/ali izplačilu
investicijskih kuponov; ti podatki naj vsebujejo:
  – najvišje vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje ob vplačilu investicijskih kuponov, izražene v odstotku (na
dve decimalni mesti natančno) od vrednosti investicijskega kupona;
  – najvišje izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje ob izplačilu investicijskih kuponov, izražene v odstotku (na
dve decimalni mesti natančno) od vrednosti investicijskega kupona;
  – v primeru možnosti prehoda vlagatelja v drug vzajemni sklad, ki ga
upravlja družba za upravljanje (z navedbo imena družbe za upravljanje),
najvišje vstopne oziroma izstopne stroške, do katerih je upravičena
družba za upravljanje, izražene v odstotku (na dve decimalni mesti
natančno) od vrednosti investicijskega kupona;
  7.B. podatke o stroških, ki se plačujejo iz sredstev vzajemnega
sklada, skupaj s pojasnilom, da se ti stroški plačujejo iz sredstev
vzajemnega sklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja; ti podatki naj
vsebujejo:
  – provizijo za upravljanje, ki jo družba za upravljanje zaračunava
za upravljanje vzajemnega sklada, izraženo v odstotku od čiste vrednosti
sredstev vzajemnega sklada;
  – provizijo za skrbniške storitve, ki jo skrbnik zaračunava za
opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad, izraženo v odstotku od
čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  – vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
vzajemnega sklada upravičena družba za upravljanje;
  – vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
vzajemnega sklada upravičen skrbnik;
  – vrste drugih stroškov, ki neposredno bremenijo vzajemni sklad;
  – pri vzajemnem skladu, ki ima z naložbeno politiko določeno, da bo
nalagal najmanj 10 odstotkov čiste vrednosti sredstev v enote oziroma
delnice ciljnih skladov, navedba najvišjega odstotka provizije za
upravljanje ciljnega sklada, v katerega bo vzajemni sklad še nalagal
svoja sredstva;
  – podatek o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada, v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne čiste vrednosti
sredstev vzajemnega sklada, skupaj z navedbo obdobja na katerega se
navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da TER vključuje vse stroške
poslovanja vzajemnega sklada v navedenem obdobju, razen transakcijskih
stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov, pri čemer so lahko
stroški poslovanja vzajemnega sklada v bodoče, višji ali nižji od
prikazanih
  oziroma
  v primeru iz 9. člena Sklepa o metodologiji za izračun celotnih
stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja
investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških
poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega
sklada, oceno TER vzajemnega sklada, skupaj z navedbo obdobja na katerega
se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da zaradi neznanih podatkov o
celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov, dejanskega TER
vzajemnega sklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek
zgolj ocena TER vzajemnega sklada ter da celotni stroški poslovanja
vzajemnega sklada izraženi v obliki TER vključujejo vse stroške
poslovanja vzajemnega sklada v navedenem obdobju, vključno s provizijo za
upravljanje in provizijo za skrbniške storitve ter stroške, ki bremenijo
vzajemni sklad zaradi nalaganj v ciljne sklade, razen transakcijskih
stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov, pri čemer so lahko
stroški poslovanja vzajemnega sklada v bodoče višji ali nižji od
prikazanih;
  – navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej
izračunanih TER vzajemnega sklada;
  7.C. podatek o stopnji obrata naložb vzajemnega sklada v odstotkih
(na dve decimalni mesti natančno) in navedba obdobja na katerega se
navedeni podatek nanaša, skupaj s pojasnilom, da je stopnja obrata naložb
kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja vzajemnega sklada, pri
čemer velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja
aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz
sredstev vzajemnega sklada;
  – navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej
izračunanih PTR vzajemnega sklada;
  8. kratko in jasno pojasnilo o davkih, ki se plačujejo iz sredstev
vzajemnega sklada, in o davkih in dajatvah, ki jih je v povezavi z
naložbo v vzajemni sklad zavezan plačati vlagatelj; pojasnilo naj vsebuje
tudi opozorilo, da za vsakega vlagatelja veljajo davčne obveznosti glede
na njegov osebni davčni status;
  9. natančno navedbo mesta in časa objave vrednosti enote premoženja
vzajemnega sklada; v primeru prenosljivih investicijskih kuponov, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, tudi
natančno navedbo mesta objave dnevne tržne cene enote premoženja
vzajemnega sklada;
  10. kratko in jasno pojasnilo o postopku vplačila in izplačila
oziroma nakupu in prodaji investicijskih kuponov z opombo, da so osebe,
pri katerih je mogoče pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnega sklada
ter opraviti vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov in morebitne
druge nujno potrebne informacije v zvezi z vplačili in izplačili
investicijskih kuponov navedene v dodatku k izvlečku prospekta;
  – če gre za vzajemni sklad s prenosljivimi investicijskimi kuponi, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu, tudi navedba organiziranih
trgov vrednostnih papirjev;
  – navedba najmanjšega zneska vplačila v vzajemni sklad (v tolarjih).
  11. druge pomembne informacije:
  – pravna oblika investicijskega sklada: vzajemni sklad,
  – družba za upravljanje: firma in sedež,
  – osebe, ki po pooblastilu družbe za upravljanje upravljajo
premoženje ali del premoženja vzajemnega sklada: firma in sedež ter v
primeru, kadar je oseba, na katero je bilo preneseno upravljanje
premoženja vzajemnega sklada z družbo za upravljanje povezana oseba,
navedba, da gre za z družbo za upravljanje povezano osebo,
  – nadzorni organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana,
Poljanski nasip 6 (www.a-tvp.si),
  – skrbnik premoženja: firma in sedež,
  – pooblaščeni revizor: firma in sedež,
  – osebe, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravljajo druge
storitve upravljanja vzajemnega sklada razen upravljanja premoženja
vzajemnega sklada ter trženja in prodaje investicijskih kuponov
vzajemnega sklada: skrajšana firma in sedež, navedba vrste storitve
upravljanja vzajemnega sklada, ki jo oseba opravlja ter v primeru, kadar
je oseba, na katero je bila posamezna storitev prenesena z družbo za
upravljanje povezana oseba, navedba, da gre za z družbo za upravljanje
povezano osebo,
  – datum oblikovanja vzajemnega sklada: (vstaviti datum začetka
zbiranja sredstev),
  – čista vrednost sredstev vzajemnega sklada na dan......: (v
milijonih tolarjev ali v drugi valuti po stanju na zadnji dan preteklega
meseca pred predložitvijo podatka Agenciji),
  – razsodišče za izvensodno reševanje sporov med vlagatelji v
vzajemni sklad in družbo za upravljanje: naziv in naslov;
  12. mesto, na katerem je mogoče dobiti dodatne informacije:
  – firma in sedež družbe oziroma ime in priimek ter naslov kontaktnih
oseb,
  – telefonska številka,
  – naslov elektronske pošte,
  – naslov spletne strani.
 
 
  DODATEK K IZVLEČKU PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA
  Družba za upravljanje oziroma oseba, ki po pooblastilu družbe za
upravljanje opravlja storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov
vzajemnega sklada, mora k vsakemu izvlečku prospekta priložiti naslednje
informacije oziroma podatke v obliki dodatka k izvlečku prospekta
vzajemnega sklada:
  A) podatke o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež pravne osebe
oziroma ime, priimek in prebivališče fizične osebe), ki so povezane z
družbo za upravljanje in podatke o vrednostnem obsegu naložb sredstev
vzajemnega sklada v posamezne pravne osebe, ki so povezane osebe z družbo
za upravljanje in razloge za takšne naložbe.
  B) podatke o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež pravne osebe
oziroma ime in priimek fizične osebe), pri katerih je mogoče pristopiti k
pravilom upravljanja vzajemnega sklada ter opraviti vplačilo in izplačilo
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, z oznako ali je posamezna
pravna ali fizična oseba z družbo za upravljanje povezana oseba.
 
 
 
  Opomba:
  Za pred kratkim oblikovan vzajemni sklad oziroma ustanovljeno družbo
za upravljanje oziroma za vzajemni sklad oziroma družbo za upravljanje,
ki še ne poslujeta dovolj dolgo, da bi bilo mogoče navesti vse zahtevane
informacije in podatke, se ustrezno prilagodijo vsebina in podatki,
navedeni v navodilih za sestavo izvlečka prospekta.
  Družba za upravljanje mora v rokih, določenih z ZISDU-1 za
predložitev revidiranega letnega poročila oziroma polletnega poročila
vzajemnega sklada dopolniti izvleček prospekta s podatki iz revidiranega
letnega oziroma polletnega poročila in ga poslati na vsa mesta, kjer se
vršijo vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
ter ga dati na razpolago morebitnim vlagateljem na svojem sedežu in v
poslovalnicah.