Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5306. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled, stran 15235.

Na podlagi 26. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 15. redne seje, dne 11. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Bled, s sedežem Bled, Cesta svobode 13 ustanavlja Zavod za kulturo Bled in ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja javnega zavoda.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet občine Bled.
2. člen
V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.
3. člen
V okviru svojega poslanstva zavod zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje upravljanja kulturnega spomenika Blejski grad, drugih kulturnih spomenikov državnega pomena in ostale javne kulturne infrastrukture na območju Občine Bled, v skladu s pogodbo o upravljanju posamezne kulturne infra­strukture, ki jo zavod sklene z ustanoviteljico.
4. člen
Zavod posluje z imenom: Zavod za kulturo Bled. Sedež zavoda je Cesta Svobode 11, Bled.
Javni zavod je pravna oseba.
Zavod se vpiše v sodni register pristojnega sodišča.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm, v katerega sredini je grb Občine Bled, na zunanjem obodu pa je napisano ime zavoda.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda:
– upravljanje in varstvo lokalne kulturne dediščine kot javne službe;
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja;
– evidentiranje, pridobivanje, dokumentiranje ter hramba kulturnih gradiv;
– zagotavljanje uveljavljanja in razvoja kulturne dediščine;
– pripravljanje razstav in predstavitev kulturnih izsledkov doma in v tujini;
– izdajanje tiskanega gradiva, video, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda;
– izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov na področju kulture;
– sodelovanje pri izvajanju arheoloških in drugih raziskav na področju kulture;
– podpiranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– izvajanje drugih nalog na področju upravljanja in varstva lokalne kulturne dediščine;
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve;
– prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik, eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd.;
– izvajanje gostinskih storitev za obiskovalce in za potrebe prireditev;
– upravljanje nepremičnin;
– izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja in investicij na podlagi letnih in strateških planov;
– organizacija in izvajanje protokolarnih, izobraževalnih, promocijskih, družabnih in drugih prireditev v prostorih zavoda;
– organizacija in izvajanje kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– oblikovanje in izvajanje promocije in trženje turističnih programov, produktov in storitev;
– zagotavljanje organizacijske, strokovne in tehnične pomoči organizacijam in društvom, ki izvajajo kulturno dejavnost;
– opravljanje drugih nalog v soglasju z ustanoviteljico.
6. člen
Dejavnost zavoda je v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
DE/22.110 izdajanje knjig,
DE/22.120 izdajanje časopisov,
DE/22.130 izdajanje revij in periodike,
DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.150 drugo založništvo,
DE/22.220 drugo tiskarstvo,
DE/22.310 razmnoževanje zvočnih zapisov,
DE/22.320 razmnoževanje video zapisov,
DE/22.330 razmnoževanje računalniških zapisov,
G/51.160  posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
      izdelkov,
G/51.180  posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih
      izdelkov,
G/52.110  trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
      živili;
G/52.250  trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
G/52.410  trgovina na drobno s tekstilom,
G/52.470  trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
      pisalnimi potrebščinami,
G/52.486  trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.488  trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
G/52.610  trgovina na drobno po pošti,
G/52.620  trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah,
H/55.301  dejavnost restavracij in gostiln,
H/55.302  dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
H/55.303  dejavnost slaščičarn, kavarn,
H/55.400  točenje pijač,
I/60.230  drug kopenski potniški promet,
I/63.300  dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
      turizmom povezane dejavnosti,
K/70.200  dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.320  upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/72.400  omrežne podatkovne storitve,
K/73.201  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      družboslovja,
K/73.202  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      humanistike,
K/74.400  oglaševanje,
K/74.810  fotografska dejavnost,
K/74.871  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/71.403  izposojanje drugih predmetov široke potrošnje,
K/74.204  drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.832  fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.873  druge poslovne dejavnosti,
M/80.421  dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
M/80.422  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
O/92.110  snemanje filmov in video filmov,
O/92.120  distribucija filmov in video filmov,
O/92.130  kinematografska dejavnost,
O/92.310  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320  obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.340  druge razvedrilne dejavnosti,
O/92.400  dejavnost tiskovnih agencij,
O/92.511  dejavnost knjižnic,
O/92.512  dejavnost arhivov,
O/92.521  dejavnost muzejev,
O/92.522  varstvo kulturne dediščine,
O/92.720  druge dejavnosti za sprostitev.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
Direktor
8. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
1. načrtuje, organizira, vodi delo in poslovanje zavoda,
2. pripravi strateški načrt,
3. pripravi program dela in finančni načrt,
4. pripravi akt o organizaciji dela,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
6. pripravi kadrovski načrt,
7. pripravi načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
9. poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno in polletno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
13. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
14. skrbi za promocijo zavoda, skrbi za trženje storitev in oblikuje predlog cen storitev,
15. imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
16. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
17. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
18. odloča o razporejanju delovnega časa,
19. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
20. sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost,
21. opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice,
22. opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.
Akte iz 2., 3., 4., 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka sprejme svet javnega zavoda.
Strateški načrt iz druge alinee tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, program dela iz tretje alinee pa je letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.
9. člen
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katere vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili, v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri,
– strokovno pozna področje dela zavoda,
– poznavanje dejavnosti s področja kulture,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj dva svetovna jezika.
Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na razpis priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
11. člen
Direktorja imenuje Občinski svet občine Bled na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi pristojno delovno telo občinskega sveta.
Če svet zavoda ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta ali po poteku roka za njegovo pridobitev, pristojno delovno telo občinskega sveta predlaga občinskemu svetu kandidata za direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o njegovi zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanoviteljice ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje delo, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti,
– iz razlogov, določenih v predpisih, ki veljajo za javne zavode,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spreme­njena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen, ali v primeru prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja zavoda razreši občinski svet po postopku, določenem v Poslovniku občinskega sveta za razrešitev oseb, ki jih voli ali imenuje občinski svet.
Pred razrešitvijo direktorja si mora občinski svet pridobiti mnenje sveta zavoda. Svet mora mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Če je pobudo za razrešitev direktorja dal svet zavoda, v postopku razrešitve direktorja ni potrebno pridobiti predhodnega mnenja.
Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Zoper odločitvi o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev, ali če niso podani razlogi za razrešitev.
13. člen
Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja novega direktorja imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja tudi v primeru, ko je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda
14. člen
Svet ima sedem članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. En član sveta je predstavnik Ministrstva za kulturo, en član pa predstavnik Narodnega muzeja Slovenije.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane. Direktor je dolžan najmanj 90 dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Konstitutivno sejo skliče direktor zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Občine Bled. Če predsednik ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Občine Bled.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta. Člani sveta glasujejo javno z dvigovanjem rok, razen če se odločijo, da o posameznem predlogu odločitve glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.
15. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njene ustanoviteljice,
– potrjuje letno in polletno poročilo zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, ocenjuje delo direktorja,
– sprejema strateški načrt, program dela, finančni načrt, organizacijo dela, kadrovski načrt in načrt nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k zavodski kolektivni pogodbi,
– sprejema cene javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– oblikuje stalne ali začasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– daje pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in drugimi splošnimi akti.
16. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom roka, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ne zastopa interesov ustanovitelja,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje ali se jih udeležuje neredno,
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, ki velja za imenovanje.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod upravlja z nepremičninami in pripadajočimi premičninami, ki so mu kot del javne infrastrukture na področju kulture dane za opravljanje njegove dejavnosti, kar vključuje tako lokalno javno kulturno infrastrukturo kot tudi državno javno kulturno infrastrukturo.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO
18. člen
Sredstva za delo zavoda so, poleg premoženja iz prejšnjega člena odloka, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in iz drugih javnih virov,
– s plačili za opravljene storitve,
– s prodajo proizvodov in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva in iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
19. člen
O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, odloča na predlog direktorja svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, in za investicije.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in s premoženjem, danim v upravljanje, in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in letnih programov dela s plani in programi Občine Bled,
– daje soglasje k strateškim načrtom in programom dela,
– daje soglasje k statutu,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– imenuje svet zavoda,
– imenuje direktorja zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu Občine Bled predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
Zavod je dolžan na zahtevo pristojnega občinskega organa Občine Bled predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, in na zahtevo pristojnega občinskega organa Občine Bled posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
22. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in s tem odlokom.
Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Svet zavoda se mora konstituirati najkasneje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka. Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče župan Občine Bled.
24. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Matjaž Završnik, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
25. člen
Vršilec dolžnosti direktorja mora priglasiti vpis zavoda v sodni register skladno z zakonom in s tem odlokom v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka.
26. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v 30 dneh po imenovanju ter ga v naslednjem mesecu predloži v soglasje ustanovitelju zavoda.
27. člen
Finančna sredstva za delovanje zavoda do sprejema njegovega letnega programa in finančnega programa zagotovi Občina Bled iz svojega proračuna.
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01505-7/2004
Bled, dne 11. novembra 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.