Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5296. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja, stran 15180.

Na podlagi šestega odstavka 7a. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejše kriterije, kdaj se šteje, da ima pravna oziroma fizična oseba iz tretjega odstavka 7a. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU-1) zadostna in ustrezna strokovna znanja ter izkušnje o nameravanih poslih ali ponujenih storitvah, potrebnih za presojo tveganj, ki jih kot dobro poučen vlagatelj v zvezi s tem prevzema, da zna pridobiti dodatne informacije ali strokovno svetovanje, kadar to zahteva posamezna vrsta naložb ali določena naložba v finančne instrumente ter da je na podlagi teh znanj in izkušenj sposobna samostojno sprejemati naložbene odločitve.
II. PODROBNEJŠI KRITERIJI
2. člen
(1) Šteje se, da ima pravna oseba iz tretjega odstavka 7.a člena ZISDU-1 zadostna in ustrezna strokovna znanja in izkušnje iz predhodnega člena tega sklepa, če fizična oseba, ki je v tej pravni osebi pooblaščena za sklenitev posla s finančnim instrumentom oziroma za podpis pogodbe, katere predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument, izpolnjuje najmanj dva izmed naslednjih pogojev:
1. da je v zadnjem letu izvedla na ustreznem trgu finančnih instrumentov najmanj štirideset večjih transakcij z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU-1;
2. da je najmanj eno leto poklicno delovala na finančnem področju, in sicer na delovnem mestu, ki zahteva poznavanje trgovanja z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU-1;
3. da finančno premoženje (denarni depoziti ter vrednostni papirji in standardizirani finančni instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU-1), s katerim razpolaga pravna oseba, ki ji je izdala pooblastilo, presega 120 milijonov tolarjev.
3. člen
Šteje se, da ima fizična oseba iz tretjega odstavka 7.a člena ZISDU-1 zadostna in ustrezna strokovna znanja in izkušnje iz 1. člena tega sklepa, če izpolnjuje najmanj dva izmed naslednjih pogojev:
1. da je v zadnjem letu izvedla na ustreznem trgu finančnih instrumentov najmanj štirideset večjih transakcij z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU-1;
2. da je najmanj eno leto poklicno delovala na finančnem področju, in sicer na delovnem mestu, ki zahteva poznavanje trgovanja z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU-1;
3. da finančno premoženje (denarni depoziti ter vrednostni papirji in standardizirani finančni instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU-1) s katerim razpolaga, presega 120 milijonov tolarjev.
4. člen
Šteje se, da je pogoj iz 1. točke 2. člena oziroma 1. točke 3. člena tega sklepa izpolnjen tudi v primeru, kadar je fizična oseba navedeni pogoj izpolnjevala zadnje leto preden je prvič prenesla finančno premoženje v upravljanje drugi družbi za upravljanje oziroma borznoposredniški družbi.
5. člen
Družba za upravljanje upošteva podrobnejše kriterije iz tega sklepa pri oceni, ali se pravna oziroma fizična oseba iz tretjega odstavka 7.a člena ZISDU-1 lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja iz prvega odstavka 7.a člena ZISDU-1.
III. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 187-2/7-9/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0194
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.