Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5233. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica in rezervaciji, stran 14983.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 2., 4., 18., 19 in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 16. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica in rezervaciji
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Sevnica znašajo mesečno na otroka:
-------------------------------------------------------------------------------
Vrtec            Program      Program      Program
             1. starostnega   2. starostnega   2. starostnega
              obdobja      obdobja in     obdobja
                     kombinirani oddelki
            (dnevni 6–9 ur)  (dnevni 6–9 ur)  (poldnevni 4–6 ur)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Vrtec Ciciban Sevnica   91.236       66.637       59.075
2. VVE pri OŠ Krmelj      –        61.681        –
3. VVE pri OŠ Milana
Majcna Šentjanž         –        64.224        –
-------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
3. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.770 SIT mesečno (370 SIT/dan). Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo, kadar koli med letom, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za odsotnost šteje 22 delovnih dni. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev.
5. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa.
7. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za materialne in nematerialne stroške ter stroške živil, ki zaradi izpisa otroka iz vrtca ne nastanejo.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica št. 64100-0013/2004 z dne 31. 3. 2004 (Uradni list RS, št. 98/03).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 11. 2004.
Št. 64100-0140/2004
Sevnica, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost