Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2004, stran 14979.

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 15. seji dne 11. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2004
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2004 (Uradni list RS, št. 16/04, z dne 20. 2. 2004), ki se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tolarjih
I.  PRIHODKI SKUPAJ               997,710.422,13
70  DAVČNI PRIHODKI                 463,817.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI               81,661.880,23
72  KAPITALSKI PRIHODKI              90,813.803,26
73  PREJETE DONACIJE               14,138.307,62
74  TRANSFERNI PRIHODKI             347,279.431,02
 
II.  ODHODKI SKUPAJ               1.083,863.801,87
40  TEKOČI ODHODKI                305,771.544,74
41  TEKOČI TRANSFERI                310,775.470
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            354,140.116,40
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           113,176.670,72
 
III. PRORAČUNSKI PRAMANJKLJAJ           -86,153.379,74
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           488.694,70
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                    –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV          488.694,70
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE                       –
VIII. ODPLAČILO DOLGA                  6,666.660
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNIH             -92,331.345,04
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                -6,666.660
XI.  NETO FINANCIRANJE               86,153.379,74
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. 2003               94,080.168,29
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena, ki se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 5,000.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2004.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 11. novembra 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost