Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5203. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2004, stran 14944.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. seji dne 4. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2004 (Uradni list RS, št. 40/04) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           2.262.341
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 1.102.980
70  DAVČNI PRIHODKI                      961.102
   700 Davki na dohodek in dobiček              715.158
   703 Davki na premoženje                  128.848
   704 Domači davki na blago in storitve           117.096
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     141.878
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                         41.058
   711 Takse in pristojbine                  7.500
   712 Denarne kazni                      4.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          7.500
   714 Drugi nedavčni prihodki                81.820
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    77.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         40.000
   722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega
   premoženja                         37.000
73  PREJETE DONACIJE                     101.551
   730 Prejete donacije iz domačih virov           101.551
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    980.810
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                        980.810
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            2.239.124
40  TEKOČI ODHODKI                      377.706
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           103.920
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       17.360
   402 Izdatki za blago in storitve             238.526
   403 Plačila domačih obresti                 7.800
   409 Rezerve                        10.100
41  TEKOČI TRANSFERI                     802.432
   410 Subvencije                       21.051
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       435.270
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                         65.653
   413 Drugi tekoči domači transferi             280.458
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   987.696
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          987.696
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  71.290
   430 Investicijski transferi                37.770
   431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
   ki niso proračunski uporabniki               33.520
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)            23.217
----------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                          –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                    3.825
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.         3.825
   440 Dana posojila                      3.825
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)               -3.825
----------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     –
50  ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje                     –
   VIII. ODPLAČILA DOLGA 550)                 35.000
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga                35.000
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNU        -15.608
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             -35.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        -23.217
----------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2003            15.608
----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2004.
Št. 40302-7/2003
Črnomelj, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost