Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5209. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dravograd, stran 14950.

Na podlagi 21. in 65 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl.US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02 in 108/03), 17., 18. in 222. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02 in 83/04) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03), je Občinski svet občine Dravograd na 22. redni seji dne 10. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dravograd
1. člen
S tem odlokom se ureja postopek in način odstranjevanja, varovanja ter prodaja/reciklaža zapuščenih vozil na javnih in drugih površinah v Občini Dravograd.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Zapuščeno vozilo je vozilo, ki je dotrajano, poškodovano, nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi. Zapuščeno vozilo je tudi vsako vozilo, ki nima registrskih oznak, ne glede na to v kakšnem stanju se nahaja.
2. Vozila po tem odloku so: motorna vozila, priklopna in pol priklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, kmetijski stroji ter zračni in plovni objekti.
3. Javne površine so:
– ceste, ulice, pločniki, kolesarske steze, poti, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste, gozdovi,
– železniška in avtobusna postajališča, parkirni prostori
– javne parkovne površine in drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh, ob spomenikih, turističnih objektih ter varovane zelene površine,
– otroška in športna igrišča z okolico,
– pokopališča,
– kopališča.
4. Za lastnika zapuščenega vozila se šteje pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne pisne pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu.
5. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila in je preteklo najmanj leto dni od nazadnje znanega lastnika.
3. člen
Odstranjevanje zapuščenega vozila odreja z odločbo Občinski komunalni inšpektor ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan/ja občine (v nadaljevanju inšpektor).
Inšpektor ukrepa po določilih tega odloka, če se zapuščeno vozilo nahaja na javnih površinah iz 3. točke 2. člena tega odloka, na zasebnih zemljiščih oziroma na zemljiščih pravnih in civilno pravnih oseb pa v primeru, ko predstavlja nevarnost onesnaženja okolja.
Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči lastniku zemljišča, na katerem se vozilo nahaja.
Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, se odločba za odstranitev vozila izda neznanemu lastniku.
4. člen
Rok za odstranitev vozila v inšpekcijski odločbi je 8 dni.
V odločbi mora biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka vozilo odstranjeno – odpeljano na stroške lastnika vozila.
Če lastnik v določenem roku ne odstrani vozila, inšpektor s sklepom odredi, da je izvršba odločbe dovoljena in jo pošlje izvajalcu.
Ne glede na določila 1. točke 2. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka, se lahko odredi takojšnja odstranitev vozila, če se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če obstaja nevarnost za onesnaževanje okolja ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja.
Če inšpektor ne more ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, vroči odločbo tako, da jo pusti na samem vozilu.
5. člen
Če je vozilo očitno zavrženo ter ne predstavlja vrednosti, oziroma da gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo, ne glede na določbe tega odloka, odstrani direktno na podjetje, ki je registrirano za zbiranje takih odpadkov.
Inšpektor izda izvajalcu odločbo o odstranitvi vozila.
6. člen
Inšpekcijski postopek odstranitve je upravni postopek, ki ga ureja Zakon o splošnem upravnem postopku.
7. člen
Odvoz, deponiranje, varovanje in izdajo odstranjenih zapuščenih vozil ter prodajo in uničenje opuščenih vozil, opravlja Javno komunalno podjetje Dravograd, ki je registrirano za to dejavnost ter zagotavlja primeren prostor za deponiranje, varovanje in izdajo zapuščenih vozil.
8. člen
Izvajalec je dolžan v svojih poslovnih knjigah za vsa prevzeta vozila voditi primerno evidenco.
9. člen
Izvajalec z dnem oziroma najkasneje v roku trideset dni od prevzema vozila v hrambo, pozove lastnika s priporočeno pošiljko, da vozilo prevzame v roku trideset dni od datuma prevzema pošiljke. Istočasno ga opozori, da bo po preteku tega roka vozilo prešlo v last občine.
Izvajalec izda vozilo na podlagi verodostojne listine, s katero se izkazuje lastništvo (prometno dovoljenje oziroma od notarja overjeno kupoprodajno pogodbo).
Pred prevzemom je lastnik dolžan plačati stroške odvoza, hrambe in zavarovanja vozila. Za stroške izvajalec izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija posameznih stroškov.
10. člen
Če lastnik vozila ni bil ugotovljen oziroma ni znano njegovo bivališče, izvajalec najpozneje v roku petnajst dni od prevzema objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu mora biti naveden opis zapuščenega vozila ter kraj, kjer se je vozilo nahajalo pred odvozom v hrambo. V razglasu se navede tudi enomesečni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti. Oglas se objavi na primernem mestu ob vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski občine in na oglasni deski krajevne skupnosti, na območju katere se je vozilo nahajalo.
11. člen
Kadar lastnik vozila ne prevzame v roku enega meseca od roka objave na oglasnih deskah, se šteje, da je vozilo opustil, hkrati pa po preteku tega roka pridobi lastninsko pravico opuščenega vozila Občina Dravograd.
12. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in druge stroške, se po potrebi izterja od lastnika v skladu z veljavno zakonodajo.
Kadar lastnika ni mogoče ugotoviti, istočasno pa prodajna vrednost ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške uničenja proračun Občine Dravograd.
13. člen
Po preteku roka, določenega v 4. členu tega odloka, se zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, katero organizira izvajalec.
Vrednost vozila se določi z uradno cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stroškov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.
Od izkupička prodaje se pokrijejo stroški prevoza, hrambe in prodaje. Preostanek se nakaže na transakcijski račun Občine Dravograd.
14. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z denarno kaznijo 300.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča. Z denarno kaznijo 100.000 SIT pa se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-10/2004-15
Dravograd, dne 10. novembra 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost