Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5226. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2004, stran 14977.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 13. redni seji dne 28. oktobra 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2004 (Uradni list RS, št. 17/04), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov            reb. proračuna 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            261.496
   Tekoči prihodki (70+71)                 86.861
70  Davčni prihodki                     40.529
   700 Davki na dohodek in dobiček             29.880
   703 Davki na premoženje                 8.801
   704 Domači davki na blago in storitve          1.848
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                    47.332
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja              10.157
   711 Takse in pristojbine                 2.364
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki               34.811
72  Kapitalski prihodki
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        27.500
   721 Prihodki od prodaje zalog              25.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja             2.500
73  Prejete donacije                     1.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov          1.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                  146.135
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij        146.135
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              261.496
40  Tekoči odhodki                     106.502
   400 Plače in dodatki – zaposleni            24.282
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                       7.652
   402 Izdatki za blago in storitve            57.968
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                       16.600
41  Tekoči transferi                    73.117
   410 Subvencije                       250
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  36.530
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    19.417
   413 Drugi tekoči domači transferi            16.920
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                  78.577
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         78.577
43  Investicijski transferi                 3.300
   430 Investicijski transferi               3.300
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjklaj)                  –
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina konta             reb. proračuna 2004
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapit. delež. (750+751+752)           700
75  Prejeta vračila danih posojil               700
   750 Davki na dohodek in dobiček              700
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila
   in povečanje kapit. deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Davki na dohodek in dobiček
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapit.deležev (IV.-V.)            700
 
C)  Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov            reb. proračuna 2004
VII. Zadolževanje (500)                      –
50  Zadolževanje                         –
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 700
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)            -700
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                  –
Splošni del občinskega proračuna – prihodki in odhodki, sestavljeni po področjih proračunske porabe, posebni občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/04-7
Kuzma, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost