Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5237. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje bolnišnica Sežana, stran 14993.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 8. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje bolnišnica Sežana
(ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03,
I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09,
Tc-10, Tc-11)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje bolnišnica Sežana za ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11 (v nadaljevanju: PUP), ki jih je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2004.
2. člen
PUP vsebujejo:
1. besedilo odloka,
2. grafične prikaze, ki so sestavni del odloka:
  1. meja območja urejanja in stanje v prostoru v merilu 1:1.000,
  2. meja območja urejanja in stanje po katastru v merilu 1:1.000,
  3. območja urejanja in ureditvene enote v območju PUP v merilu 1:1.000,
  4. razmejitve ter merila in pogoji za posege v prostor v merilu 1:1.000,
3. povzetek usmeritev iz urbanistične zasnove,
4. obrazložitev PUP,
5. mnenja nosilcev planiranja.
3. člen
PUP določajo:
1. mejo območja urejanja,
2. funkcijo območja,
3. merila in pogoje glede namembnosti in vrste posegov,
4. merila in pogoje glede oblikovanja,
5. pogoje za določanje gradbenih parcel,
6. pogoje za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez,
7. pogoje za komunalno in energetsko opremljanje.
4. člen
1. Merila in pogoji so določeni za celotno obravnavano območje, za posamezne vrste podrobne namenske rabe površin, za posamezna območja urejanja in za ureditvene enote.
2. Namenska raba površin je členitev prostora na zaokrožena območja s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov.
3. Območje urejanja je prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje stavbnih zemljišč, namenjeno poselitvi in s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov.
4. Ureditvene enote so manjši deli območij urejanja ali površine, za katere veljajo enovite določbe glede oblikovanja.
5. člen
1. Namembnost posameznega objekta lahko odstopa od predpisane namembnosti za posamezno območje ali površino (območje urejanja, ureditveno enoto ali površino namenske rabe), če ima obstoječi objekt tako (drugačno) namembnost določeno z veljavnim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem.
2. Velikost in oblikovanje posameznega objekta, izraba posameznega zemljišča in drugi pogoji urejenosti objekta ali zemljišča prav tako lahko presegajo merila in pogoje za posamezno območje ali površino, če ima obstoječi objekt tako velikost in izrabo določeno z veljavnim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem. Za te objekte je dopustna tudi novogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta.
3. V zgoraj navedenih primerih je dopustna nadaljnja raba in oblikovanje objekta ter drugi pogoji urejanja objekta oziroma zemljišča, v skladu s pridobljenim dovoljenjem. Širitev ali spreminjanje dejavnosti, povečevanje kapacitet in površin objekta, ki ni v skladu z določbami tega predpisa in pridobljenega dovoljenja, ni dopustna.
6. člen
S tem odlokom se naslednji izrazi uporabljajo v navedenih okvirih:
1. Nadomestna gradnja je novogradnja stavbe na isti lokaciji, istih gabaritih in z enakimi zmogljivostmi.
2. Javno dostopne površine so površine, na katere ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
3. Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih in drugih javnih površin in je določena v grafičnem prikazu.
4. Gradbena linija je črta, na katero mora biti postavljena fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu.
5. Gradbena meja določa skrajni zunanji rob, do katerega lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem prikazu. Objekt na nivoju urejenega terena ne sme segati preko gradbene meje.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA S PUP
7. člen
PUP urejajo naslednja območja urejanja (po urbanistični zasnovi mesta Sežana): Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11. Meja območja urejanja s PUP je določena v grafičnem prikazu v merilu 1:1.000.
8. člen
PUP določajo merila in pogoje za naslednja območja urejanja in ureditvene enote:
+-----------+--------+-----------+-----------+
|podrobnejša|območje |območja  |ureditvene |
|namenska  |urejanja|urejanja  |enote v  |
|raba    |- oznaka|- naziv  |območju  |
|površin  |    |      |urejanja  |
|- oznaka  |    |      |- oznaka  |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Sb     |Sb-06  |Ob cesti  |b     |
|      |    |na Lenivec |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Sb     |Sb-08  |Cankarjeva |b     |
|      |    |cesta   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Sb     |Sb-09  |Cankarjeva |b     |
|      |    |cesta   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|I     |I-03  |bolnišnica |b     |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|I     |I-05  |Dom    |b1, b2, pg |
|      |    |upokojencev|      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|I     |I-06/1 |JZ rob   |x, p    |
|      |    |parka   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|I     |I-06/2 |SV rob   |x     |
|      |    |parka   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|I     |I-06/3 |sredi   |      |
|      |    |parka   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|O     |O-04  |vhod v   |      |
|      |    |bolnišnico |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Z     |Z-07  |park pod  |pg     |
|      |    |bolnišnico |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Z     |Z-08  |zeleni pas |p, pg, pi, |
|      |    |      |z     |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Z     |Z-09  |zeleni pas |z     |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Tc     |Tc-08  |Cankarjeva |      |
|      |    |cesta   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Tc     |Tc-09  |Cankarjeva |      |
|      |    |cesta   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Tc     |Tc-10  |prečna pot |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
|Tc     |Tc-11  |Cankarjeva |      |
|      |    |cesta   |      |
+-----------+--------+-----------+-----------+
III. FUNKCIJA OBMOČIJ IN POVRŠIN
9. člen
1. Območje bolnišnice s parkom je namenjeno zdravstvenim dejavnostim in skrbi za starostnike. Zahodni del območja obsega tudi površine stanovanjskega naselja, ki je namenjeno bivanju. Vse dejavnosti v območju so povezane z osrednjimi zelenimi površinami, ki so namenjene osnovni namembnosti območja, deloma pa so zelene površine javno dostopne in so namenjene mestu Sežana.
2. Funkcija območij in površin je s PUP določena z namensko rabo površin, s podrobnejšo namensko rabo stavbnih zemljišč, dopustnimi dejavnostmi, vrstami posegov v prostor in z drugimi merili in pogoji za urejanje.
IV. MERILA IN POGOJI ZA OBMOČJA UREJANJA
Namembnosti območij urejanja
10. člen
Namembnosti oziroma dejavnosti (po urbanistični zasnovi mesta Sežana) so določene za naslednje vrste namenske rabe površin:
Sb območja za stanovanja z višjo gostoto naselitve
(1) V območja za stanovanja z višjo gostoto naselitve (Sb) se usmerja stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, kot so: trgovina in storitvene dejavnosti, ki ne motijo okolice ter kvartarne dejavnosti, dopolnilne dejavnosti ne smejo negativno vplivati na bivanje, poslabševati prometnih razmer in dostopnosti območij.
I območje bolnišnice
(2) V območja za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I) se usmerja inštitute, znanstveno raziskovalne organizacije, zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, muzejske dejavnosti ter druge sorodne terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja v minimalnem obsegu, gostinstvo in trgovina le za potrebe dejavnosti v območju urejanja.
O območja za oskrbne sisteme
(3) V območja za oskrbne sisteme (O) se usmerja dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi zvez.
Z mestno parkovno zelenje
(4) Območja mestno parkovno zelenje (Z) so namenjena oddihu, pasivni rekreaciji in dejavnostim prostega časa.
Tc območja prometnih površin
(5) Območja avtoceste (Tac), območja prometnih površin (Tc), območja železnice (Tz), območja industrijskih tirov (Tit), območja gozdnih in kmetijskih prometnic (Tg) so namenjena urejanju prometne infrastrukture.
Ureditvene enote
11. člen
Pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov na območjih urejanja so določeni z naslednjimi vrstami ureditvenih enot:
b    blok,
x    svojstveno oblikovanje,
p    parkovne površine,
pg   geometrijsko oblikovane parkovne površine,
pi   igrišča,
z    zelene površine,
Sb-06 Ob cesti na Lenivec
12. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– osnovna namembnost je: bivanje (stanovanja),
– dopolnilne namembnosti v pritlični etaži so: trgovina, poslovni prostori – pisarne, kultura.
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije objektov,
– dozidave obstoječih objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to območje urejanja,
– novogradnje objektov, skupaj z novogradnjo podzemnih parkirišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– ureditve javnih in zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »b« – blok:
– stavbna razmerja: novogradnja naj ne presega merila obstoječih objektov v območju, tloris: podolgovat, smer prevladujočega dela stavbe vzporedno z ulico z možnimi odmiki smeri, horizontalni gabarit: grafično določena gradbena meja, površina pritličja je lahko večja od tipične etaže, vertikalni gabarit: max. K+P+4, število kletnih etaž ni omejeno, površina kleti pod nivojem terena ni omejena z gradbeno mejo (GM), dozidave obstoječih objektov so dopustne v okviru določene gradbene meje, dozidave obstoječih objektov so dopustne še za izboljšave vhodov v objekte,
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu,
– parkiranje: potrebe po parkiranju za stanovanja in dejavnosti je treba zagotoviti v celoti na gradbeni parceli novogradnje, v kletnih etažah novogradnje je treba zagotoviti še primanjkljaj parkirišč obstoječih objektov tega območja urejanja (najmanj 15% potrebnih kapacitet obstoječih objektov – 1,5 PM na stanovanje), del parkirišč se uredi nivojsko – min. 10%),
– pomožni objekti za gospodarske potrebe (tehnologija, energetika...) naj se ne postavljajo na vidno izpostavljenih mestih, priporočljiva je postavitev v sklop zidov, ali drugih objektov, ki morajo biti skladno oblikovani.
Sb-08 Ob Cankarjevi cesti
13. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– namembnost je: bivanje (stanovanja), nastanitev za potrebe zdravstva,
– dopolnilne namembnosti v pritlični etaži so: zdravstvo, inštituti, poslovni prostori (pisarne) za zdravstvo.
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije objektov,
– dozidave objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to območje urejanja,
– novogradnje objektov kot nadomestitev obstoječih objektov, skupaj z novogradnjo podzemnih parkirišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– ureditve javnih in zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »b« – blok:
– stavbna razmerja: ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti, v primeru dozidave ali nadomestitve so dopustna povečanja zazidane površine do 20% (glede na sedanje stanje),
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin,
– kritina: korec,
– parkiranje: potrebe po parkiranju za stanovanja in dejavnosti je treba zagotoviti na gradbeni parceli ali sosednjih območjih urejanja,
– pomožni objekti za gospodarske potrebe (tehnologija, energetika...) naj se ne postavljajo na vidno izpostavljenih mestih, priporočljiva je postavitev v sklop zidov, ali drugih objektov, ki morajo biti skladno oblikovani.
Sb-09 Ob Cankarjevi cesti
14. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– namembnost je bivanje (stanovanja).
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije objektov,
– dozidave objektov,
– odstranitve objektov,
– novogradnje objektov, kot nadomestitve obstoječih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– ureditve javnih in zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »b« – blok:
– stavbna razmerja: vertikalni gabarit: maks. K+VP+2, število in površina kleti ni omejena,
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin,
– kritina: korec;
– parkiranje: potrebe po parkiranju za stanovanja je treba zagotoviti na gradbeni parceli,
– pomožni objekti za gospodarske potrebe (tehnologija, energetika...) naj se ne postavljajo na vidno izpostavljenih mestih, priporočljiva je postavitev v sklop zidov, ali drugih objektov, ki morajo biti skladno oblikovani.
I-03 bolnišnica
15. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– osnovne namembnosti so: zdravstvo in socialno varstvo,
– dopolnilne namembnosti so: vzgoja in izobraževanje, inštituti, znanstveno raziskovalne dejavnosti, trgovina ter dejavnosti združenj in ogranizacij vendar le za potrebe osnovne dejavnosti v območju urejanja, bivanje (eno stanovanje le za upravljalca).
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije in rekonstrukcije objektov,
– dozidave osnovnega objekta in spremljajočih objektov,
– odstranitve objektov,
– ureditve javnih in zelenih površin,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to območje urejanja,
– novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije), dopustne so tudi novogradnje podzemnih parkirišč,
– ureditve javnih in zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »b« – blok:
– stavbna razmerja: pri oblikovanju stavbe bolnišnice (pri obnovi ali povečevanju stavbe) je treba ohranjati razmerja obstoječe stavbe, tako da se osnovna razmerja bistveno ne spremenijo oziroma ostanejo skladna, dodani deli naj bodo likovno ločeni od osnovnega objekta in kompozicijsko skladni z oblikovanjem osnovne stavbe,
– dozidava osnovnega objekta bolnišnice je dopustna v smeri vzhod-zahod do grafično določene gradbene meje, tloris dodanega objekta naj ima podolgovato razmerje, smer dodanega objekta je lahko enaka obstoječi smeri vzhod-zahod, odklon smeri na vzhodni strani je možen proti severo-vzhodu,
– vertikalni gabarit stavbe ostaja nespremenjen (nadzidave niso dopustne),
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu,
– pomožni objekti za gospodarske potrebe bolnišnice (tehnologija, energetika...) se lahko postavijo na severni strani bolnišnice, oblika: podolgovat tloris, simetrična streha, sleme v smeri daljše stranice,
Zunanje zelene površine se oblikujejo v skladu z določili za oblikovanje ureditvene enote »pg« v območju urejanja Z-07.
I-05 Dom upokojencev
16. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– osnovne namembnosti so: socialno varstvo, zdravstveno varstvo,
– dopolnilne namembnosti so: trgovina, gostinstvo ter dejavnosti združenj in organizacij vendar le za potrebe osnovne dejavnosti v območju urejanja, bivanje.
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije ­objektov,
– dozidave osnovnega objekta in spremljajočih objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to območje urejanja,
– novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije), dopustne so tudi novogradnje podzemnih parkirišč,
– ureditve javnih in zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »b1« – blok – Dom upokojencev:
– stavbna razmerja: pri oblikovanju stavbe (pri obnovi ali povečevanju stavbe) naj se ne povečuje oblikovna masivnost obstoječih objektov, dodani deli naj bodo likovno in kompozicijsko skladni z oblikovanjem osnovne stavbe,
– vertikalni gabarit stavbe ostaja nespremenjen, nadzidave niso dopustne;
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu,
– dozidave vetrolovov, zimskih vrtov, dvojne fasade, zapiranja balkonov so dopustna z enovitim oblikovanjem in upoštevanjem skladnega oblikovanja z osnovnim objektom,
– pomožni objekti za gospodarske potrebe doma (tehnologija, energetika...) naj se ne postavljajo na vidno izpostavljenih mestih, priporočljiva je postavitev v sklop zidov, ali drugih objektov, ki morajo biti skladno oblikovani.
– ureditvena enota »b2« – bloki – varovana stanovanja:
– stavbna razmerja: pri oblikovanju stavbe naj novogradnja ne presega merila obstoječega doma za stare, tloris: podolgovat, smer prevladujočega dela stavbe vzhod-zahod z možnimi odmiki smeri, horizontalni gabarit: grafično določena gradbena meja, vertikalni gabarit: max. K+P+4, število kletnih etaž in površina kleti pod nivojem terena niso omejeni,
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu,
– pomožni objekti za gospodarske potrebe doma (tehnologija, energetika...) naj se ne postavljajo na vidno izpostavljenih mestih, priporočljiva je postavitev v sklop zidov, ali drugih objektov, ki morajo biti skladno oblikovani,
– ureditvena enota »pg« – geometrijsko oblikovane parkovne površine,
– urejanje parkovnih površin naj se zgleduje po obstoječih, geometrijsko pravilno zasnovanih sestavinah parka ter jih dopolnjuje in nadgrajuje, obstoječa kakovostna drevesa naj se ohranja, v primeru sanitarne sečnje naj se jih nadomesti, druga drevesa, ki zastirajo osnovne smeri oblikovanja in značilne poglede na krajinske dominante ali mesto se lahko odstranijo,
– dopustne so postavitve opornih zidov za potrebe urejanja komunikacij, peš površin ali drugih parkovnih ureditev, oporni zidovi naj imajo vidno ploskev kamnito,
– dopustne so ureditve površin za sprostitev in rekreacijo (npr. balinišče ipd.), povezanih z osnovno namembnostjo območja,
– ureditve komunalnih vodov, energetike in zvez se morajo izvajati podzemno, naprave, ki jih ni možno urediti podzemno (npr. električne omarice ipd.), je treba postavljati v zidove, oporne zidove ali obstoječe objekte, prostostoječe postavitve niso dopustne, razen izjemoma, če drugačna izvedba ni možna, v teh primerih ne smejo biti postavljene v kompozicijskih oseh ali na vidno izpostavljenih mestih,
– pomožni objekti parka (nadstrešnice, lope, senčnice, pergole) se lahko postavijo v parkovnih površinah, njihova postavitev mora upoštevati kompozicijo celotne parkovne ureditve, pomožni objekti s streho morajo imeti simetrično dvokapnico ali sestavljeno strešino.
I-06/1 rehabilitacijski dom
17. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– osnovne namembnosti so: zdravstvo in rekreacija,
– dopolnilne namembnosti so: trgovina in gostinstvo vendar le za potrebe osnovne dejavnosti v območju urejanja, bivanje (eno stanovanje le za upravljalca).
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije), dopustne so tudi novogradnje podzemnih parkirišč,
– ureditve javnih in zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje v območju:
– ureditvena enota »x« – svojstveno oblikovanje:
– stavbna razmerja: pri oblikovanju stavbe rehabilitacijskega doma je treba ohranjati razmerja do obstoječih sosednjih stavb, osnovni volumen stavbe naj bo postavljen centralno na os dovozne ceste iz smeri JZ, horizontalni gabarit: grafično določena gradbena meja, vertikalni gabarit: maks. K+P+3, število etaž kleti in površina kleti pod nivojem terena ni omejena z gradbeno mejo (GM),
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu,
– pomožni objekti za gospodarske potrebe rehabilitacijskega doma (tehnologija, energetika...) se lahko postavijo na severni strani,
– ureditvena enota »p« – parkovne površine:
– del obstoječe vrtače se lahko uredi kot interna parkovna površina rehabilitacijskega doma,
– obstoječa kakovostna drevesa naj se ohranja, v primeru sanitarne sečnje naj se jih nadomesti, druga drevesa, ki zastirajo osnovne smeri oblikovanja in značilne poglede na krajinske dominante ali mesto se lahko odstranijo,
– dopustne so postavitve opornih zidov za potrebe urejanja komunikacij, peš površin ali drugih parkovnih ureditev, oporni zidovi naj imajo vidno ploskev kamnito,
– ureditve komunalnih vodov, energetike in zvez se morajo izvajati podzemno, naprave, ki jih ni možno urediti podzemno (npr. električne omarice ipd.), je treba postavljati v zidove, oporne zidove ali obstoječe objekte, prostostoječe postavitve niso dopustne, razen izjemoma, če drugačna izvedba ni možna, v teh primerih ne smejo biti postavljene v kompozicijskih oseh ali na vidno izpostavljenih mestih,
– pomožni objekti parka (nadstrešnice, lope, senčnice, pergole) se lahko postavijo v parkovnih površinah, njihova postavitev mora upoštevati kompozicijo celotne parkovne ureditve, pomožni objekti s streho morajo imeti simetrično dvokapnico ali sestavljeno strešino.
I-06/2 rehabilitacijski dom
18. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– osnovne namembnosti so: zdravstvo in rekreacija,
– dopolnilne namembnosti so: trgovina in gostinstvo vendar le za potrebe osnovne dejavnosti v območju urejanja, bivanje (eno stanovanje le za upravljalca).
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije), dopustne so tudi novogradnje podzemnih parkirišč,
– postavitve enostavnih objektov v skladu z namembnostjo območja.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje v območju:
– ureditvena enota »x« – svojstveno oblikovanje:
– stavbna razmerja: tloris: podolgovat, smer stavbe vzhod-zahod z možnimi odmiki smeri, vertikalni gabarit: max. K+P+3, površina in število etaž kleti ni omejeno, za pritličje se šteje etaža na nivoju dovozne ceste na koti pribl. 372 m n.m., vertikalni gabarit stavbe naj ne sega več kot 2 etaži nad Cankarjevo cesto,
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu,
– vzunanje površine se urejajo po določbah za oblikovanje ureditvene enote »p« v območju urejanja I-06/1.
I-06/3 sredi parka
19. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– osnovne namembnosti so: društva in klubi.
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela,
– odstranitev objekta,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– ureditve javnih in zelenih površin.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje v območju:
– zunanje površine se urejajo po določbah za oblikovanje ureditvene enote »p« v območju urejanja I-06/1.
O-04 vhod v bolnišnico
20. člen
(1) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– namembnosti so: zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, gostinstvo, storitve.
(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječi objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije in rekonstrukcije objektov,
– dozidave objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to območje urejanja,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– ureditve javnih in zelenih površin.
(3) Merila in pogoji za oblikovanje:
– stavbna razmerja: pri nadomestitvi obstoječega objekta je dopustno drugačno oblikovanje od obstoječega, vandar naj se ohranja svojstvenost lokacije in oblike objekta, pri nadomestitvi ali dozidavi je dopustno povečanje do 20% zazidane površine (glede na sedanje stanje),
– streha: simetrična dvokapnica ali sestavljena strešina, enak naklon strešin, dopustna je tudi ravna streha,
– kritina: korec za strehe v nagibu.
Z-07 park pod bolnišnico
21. člen
(1) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– parkovne ureditve,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– postavitve enostavnih objektov v skladu z osnovno namembnostjo območja.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »pg« – parkovne površine z geometrijsko zasnovo:
– urejanje parkovnih površin naj se zgleduje po obstoječih, geometrijsko pravilno zasnovanih sestavinah parka ter jih dopolnjuje in nadgrajuje, obstoječa kakovostna drevesa naj se ohranja, v primeru sanitarne sečnje naj se jih nadomesti, druga drevesa, ki zastirajo osnovne smeri oblikovanja in značilne poglede na bolnišnico, krajinske dominante ali mesto se lahko odstranijo,
– dopustne so postavitve opornih zidov za potrebe urejanja komunikacij, peš površin ali drugih parkovnih ureditev, oporni zidovi naj imajo vidno ploskev kamnito,
– dopustne so ureditve površin za sprostitev (npr. balinišče ipd.), povezanih z osnovno namembnostjo območja,
– ureditve komunalnih vodov, energetike in zvez se morajo izvajati podzemno, naprave, ki jih ni možno urediti podzemno (npr. električne omarice ipd.), je treba postavljati v zidove, oporne zidove ali obstoječe objekte, prostostoječe postavitve niso dopustne, razen izjemoma, če drugačna izvedba ni možna, v teh primerih ne smejo biti postavljene v kompozicijskih oseh ali na vidno izpostavljenih mestih,
– pomožni objekti parka (nadstrešnice, lope, senčnice, pergole) se lahko postavijo v parkovnih površinah, njihova postavitev mora upoštevati kompozicijo celotne parkovne ureditve, pomožni objekti s streho morajo imeti simetrično dvokapnico ali sestavljeno strešino.
(3) Merila in pogoji glede javne dostopnosti:
– Parkovne površine imajo lahko različne stopnje omejene ali javne dostopnosti. Za različne potrebe upravljanja, omejevanja oziroma zagotavljanja dostopnosti so dopustne postavitve ograj.
– Parkovne površine na zgornji terasi pod bolnišnico se lahko urejajo z omejenim dostopom (interne parkovne površine bolnice). V primeru omejene javne dostopnosti je treba na vzhodni strani parka zagotoviti peš pot z javno dostopnostjo, tako da se omogoči javna peš povezava v smeri sever-jug (trasa poti ni predpisana, dopustna so odstopanja od grafično prikazane smeri).
– Parkovne površine pod zgornjo teraso se urejajo tako, da so lahko javno dostopne.
Z-08 zeleni pas
22. člen
(1) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– parkovne ureditve in ureditve igrišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– postavitve enostavnih objektov v skladu z osnovno namembnostjo območja.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »pg« – parkovne površine z geometrijsko zasnovo:
– vzhodno od doma upokojencev je na pobočjih vrtače dopustna ureditev interne parkovne površine s pravilno, geometrijsko zasnovo, oblikovanje pa lahko sledi tudi geomorfološki obliki vrtače, parkovne površine sestavljajo poti v terasah z razširitvami in počivališči ter pergolami, obod (ograja) parkovne površine naj bo oblikovan tako, da se prepreči prehajanje izven ali preko območja, saj je namenjen interni rabi doma, dostopnost v park se zagotovi iz smeri doma oziroma iz parka na vzhodni strani doma,
– ureditvena enota »pi« – igrišča:
– na južnem delu območja Z 08 so dopustne ureditve igrišč za najmlajše kot preplet parkovnih in igralnih površin,
– igrišča z žogo, rolkališča in druga igrišča, ki so hrupna, niso dopustna,
– v vrtači na jugovzhodu je dopustna ureditev malega amfiteatra za igre na prostem, dopustno je preoblikovanje brežin vrtače,
– ureditvena enota »p« – parkovne površine:
– oblikovanje poti, zelenih površin in zasaditve ni geometrijsko pravilno, praviloma naj bodo oblike nepravilne, sonaravne in prilagojene geomorfologiji terena,
– obstoječa kakovostna drevesa naj se ohranja, v primeru sanitarne sečnje naj se jih nadomesti, druga drevesa, ki zastirajo osnovne smeri oblikovanja in značilne poglede na krajinske dominante ali mesto se lahko odstranijo,
– dopustne so postavitve opornih zidov za potrebe urejanja komunikacij, peš površin ali drugih parkovnih ureditev, oporni zidovi naj imajo vidno ploskev kamnito,
– ureditve komunalnih vodov, energetike in zvez se morajo izvajati podzemno, naprave, ki jih ni možno urediti podzemno (npr. električne omarice ipd.), je treba postavljati v zidove, oporne zidove ali obstoječe objekte, prostostoječe postavitve niso dopustne, razen izjemoma, če drugačna izvedba ni možna, v teh primerih ne smejo biti postavljene v kompozicijskih oseh ali na vidno izpostavljenih mestih,
– pomožni objekti parka (nadstrešnice, lope, senčnice, pergole) se lahko postavijo v parkovnih površinah, njihova postavitev mora upoštevati kompozicijo celotne parkovne ureditve, pomožni objekti s streho morajo imeti simetrično dvokapnico ali sestavljeno strešino.
– ureditvena enota »z« – mestne zelene površine: ni pogojev glede oblikovanja.
(3) Merila in pogoji glede javne dostopnosti:
– Parkovne površine »pg« vzhodno od doma upokojencev se urejajo kot interne parkovne površine doma, brez javne dostopnosti.
– Površine ureditvenih enot »p, pi in z« so lahko javno dostopne.
– V primeru omejene javne dostopnosti je treba preko območja zagotoviti peš poti z javno dostopnostjo, tako da se omogoči javna peš povezava v smeri sever-jug in vzhod-zahod (trase poti, ki so grafično prikazane niso obvezujoče, dopustna so odstopanja od grafično prikazane smeri).
Z-09 zeleni pas
23. člen
(1) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– parkovne ureditve in ureditve igrišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– postavitve enostavnih objektov v skladu z osnovno namembnostjo območja.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– ureditvena enota »z« – mestne zelene površine: ni pogojev glede oblikovanja.
Tc-08 Cankarjeva cesta, Tc-09 Cankarjeva cesta,
Tc-11 Cankarjeva cesta, Tc-10 prečna pot
24. člen
(1) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve prometnih površin,
– ureditve infrastrukture (komunalno, energetsko omrežje in naprave, telekomunikacije),
– postavitve enostavnih objektov v skladu z osnovno namembnostjo območja.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– za oblikovanje prometnih površin se uporabljajo načela umirjanja prometa, kjer je motorni promet podrejen pešcu in kolesarju. Peš površine, ki prečkajo vozišče so na vožišču praviloma dvignjene na nivo peš površine in izvedene v enakem tlaku kot peš površine izven vozišča.
V. POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
25. člen
(1) Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča in glede na posestne meje. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.
(2) Odmiki od objekta do roba gradbene parcele morajo biti najmanj: za objekte do višine P+1+M najmanj 2,5 m, pri višjih objektih pa najmanj 4 m, oziroma kot je določeno z grafično določeno gradbeno mejo ali gradbeno linijo. Širina dovoza do objekta znaša najmanj 3,5 m.
VI. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
26. člen
Za urejanje cest so določeni minimalni ulični profili, in sicer:
– Cesta na Lenivec: skupna širina uličnega profila 19 m (javna zelenica z drevoredom 3 m, pločnik 3 m, vozišče 7 m),
– nova prečna cesta (od Ceste na Lenivec do Cankarjeve ceste): skupna širina uličnega profila 16 m (javna zelenica 3 m, pločnik 2 m, vozišče 6 m, pločnik 2 m, javna zelenica 3 m; odsek od ceste na Lenivec do prvega križišča in v območju križišč je vozišče širiko 10 m).
VII. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO OPREMLJANJE IN SISTEMI ZVEZ
27. člen
1. Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem varovanja in zaščite.
2. Komunalno in energetsko omrežje in naprave ter sistemi zvez morajo biti praviloma vkopani v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, na območju zelenih površin se teren zatravi oziroma zasadi z avtohtonimi grmovnicami.
3. Nadzemni komunalni in energetski objekti naj bodo priključeni k obstoječim objektom, razen če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih oziroma prostorskih razlogov (npr. pomanjkanje prostora, oblikovna ali funkcionalna neprimernost dodajanja). Postavljati jih je treba nevpadljivo, predvsem ne ob osrednjih prostorih naselja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitve teh objektov v območjih ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine niso dopustne.
28. člen
Odvajanje odpadnih vod: meteorne vode z utrjenih površin se morajo odvajati površinsko ali v ponikovalnice.
29. člen
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje.
30. člen
Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotavljati:
1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
2. potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev,
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen
(1) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne vrednote ali kulturno dediščino, niso dopustni.
(2) V območju urejanja so evidentirane pričakovane naravne vrednote (oznaka: 18 – Kras, Karbonati), zato je potrebno pri vseh zemeljskih delih ravnati v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
(3) Območje urejanja je v evidentiranem ekološko pomembnem območju (oznaka: 51100 Kras), zato je potrebno pri izvajanju posegov ravnati v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
IX. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Na območjih, ki se urejajo s PUP bolnišnica se prostorski izvedbeni akti:
– Zazidalni načrt ZS3 območje bolnice in doma za ostarele (Uradni list RS, št. 73/98),
– Ureditveni načrt US 50 Gradišče (Uradni list RS, št. 73/98),
– PUP stanovanjska soseska Lenivec (Uradni list RS, št. 73/98) ne izvajajo več.
33. člen
Prostorski akt je na vpogled na Občini Sežana.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Ta odlok začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-11/2004-9
Sežana, dne 8. novembra 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost