Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5228. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma, stran 14978.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 50/96) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 13. redni seji dne 28. oktobra 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma
1. člen
V odloku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 53/02) se v 2. členu besedica »bo« nadomesti z besedico »je.«
2. člen
Besedilo 3. člena se črta in se v celoti nadomesti z besedilom:
»Višina prispevka za posameznega uporabnika znaša 300.000 SIT in ga mora uporabnik poravnati v enkratnem znesku oziroma na obroke do konca leta 2004 oziroma najkasneje do izvedbe vodovodnega priključka v fazi izgradnje vodovoda.«
3. člen
Besedilo 6. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
»V pogodbi se določi dinamika plačevanja investicije. Nakazovanje sredstev v fazi izgradnje mora biti zaključeno pred izvedbo vodovodnega priključka.«
4. člen
V 8. členu se črta besedilo »se lahko priključijo na javni vodovod po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije povečanim s stopnjo rasti letne revalorizacije tovrstnih osnovnih sredstev« in se nadomesti z besedilom: »se lahko priključijo na javni vodovod od 1. januarja 2005 dalje samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo 1500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.«
5. člen
Besedilo 9. člena se v celoti črta.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
11. člen se v celoti črta in se nadomesti z:
»Za objekte v občinski lasti se ne plača priključnina na vodovodno omrežje.«
7. člen
12. člen se v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
»Plačila priključnine na vodovodno omrežje so oproščena društva javnega značaja, razen društev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Le-ta morajo poravnati znesek iz 3. oziroma 8. člena odloka. Kolikor se bodo društva začela ukvarjati s pridobitno dejavnostjo po priključitvi na vodovodno omrežje, veljajo za priključitev kriteriji iz 3. oziroma 8. člena odloka.«
8. člen
V 13. členu se za besedo »upravljavec« doda beseda »oziroma izvajalec«, črta pa se besedilo »in stroškov montaže priključka z ustreznim vodomerom.«
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/03-2/120
Kuzma, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost