Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5221. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice, stran 14973.

Na podlagi 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 20. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe na območju Občine Jesenice, določa kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika, postavlja register lokalnih turističnih vodnikov in določa nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu po območju Občine Jesenice.
Osebe, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, so lokalni turistični vodniki.
3. člen
Izvajanje lokalne turistične službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Jesenice.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika, niso lokalni turistični vodniki.
4. člen
Lokalni turistični vodnik pridobi veljaven status z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Cesta maršala Tita 78A, Jesenice.
2. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
5. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov Občine Jesenice pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.
Po izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo kandidat pridobil izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe za območje Občine Jesenice, ki jo izda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
Lokalno turistično vodniško službo lahko na območju Občine Jesenice opravljajo tudi osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja za turističnega vodnika in imajo kot dokazilo o opravljenem preizkusu ustrezno izkaznico, ki jo izda Gospodarska zbornica Slovenije.
Določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti dovoljenje ali soglasje na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.
6. člen
Turistični vodniki, ki so vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, se lahko vpišejo tudi v register lokalnih turističnih vodnikov Občine Jesenice.
7. člen
Naročila za lokalno turistično vodenje po območju Občine Jesenice sprejema Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, v pisarni Turistično-informacijskega centra na Jesenicah.
3. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO TURISTIČNO VODNIŠKO SLUŽBO
8. člen
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske organizira in koordinira usposabljanje za lokalne turistične vodnike, izvaja pa ga izobraževalna ustanova, ki jo izbere Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
Po zaključenem tečaju usposabljanja kandidatov za lokalne turistične vodnike se opravi preizkus znanja.
Kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, lahko le-tega ponovno opravljajo v roku 30 dni od zadnjega preizkusa.
9. člen
Izkaznica iz drugega odstavka 5. člena vsebuje:
– ime in priimek vodnika,
– kraj in datum izdaje izkaznice,
– veljavnost izkaznice,
– žig in podpis odgovorne osebe.
Izkaznica velja za obdobje petih let.
Za aktivnega lokalnega turističnega vodnika se šteje tisti vodnik, ki v petih letih opravi vsaj pet vodenj in v tem primeru se mu izda nova izkaznica za obdobje naslednjih 5 let.
Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.
V primeru, da lokalni turistični vodnik v petih letih opravi manj kot 5 vodenj, mora v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja, ki je opredeljen v 8. členu tega odloka (v nadaljevanju: preizkus). Kolikor tega preizkusa ne opravi, ga Razvojna agencija Zgornje Gorenjske po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Lokalnega turističnega vodnika, ki je bil deležen upravičenih kritik in pritožb lahko Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, po predhodni preverbi upravičenosti kritik in pritožb, z odločbo izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Zoper odločbi iz petega in šestega odstavka tega člena je dopustna pritožba na kabinet župana Občine Jesenice v roku 15 dni od vročitve odločbe.
Po pravnomočni odločbi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske lokalnega turističnega vodnika izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Po preteku enega leta od pravnomočnosti odločbe ima lokalni turistični vodnik možnost pridobiti izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, če ponovno uspešno opravi preizkus strokovnega usposabljanja in izpolnjuje vse ostale pogoje določene v 5. členu tega odloka.
4. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
10. člen
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega odloka se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko licence,
– ime in priimek,
– naslov,
– telefonsko številko,
– davčno številko,
– podatke o številu vodenj za preteklo leto,
– druga strokovna znanja in usposobljenost.
Seznam lokalnih turističnih vodnikov mora biti objavljen na spletnih straneh Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in spletnih straneh Turistično-informacijskega centra. Seznam obsega ime in priimek lokalnega turističnega vodnika in navedbo tujega jezika v katerem vodnik lahko izvaja turistično vodenje.
11. člen
Podatke o številu vodenj za preteklo leto evidentira v register lokalnih turističnih vodnikov Razvojna agencija Zgornje Gorenjske na osnovi prejetih poročil s strani posameznega lokalnega turističnega vodnika.
O opravljenih lokalnih turističnih vodenjih posreduje lokalni turistični vodnik do konca meseca januarja tekočega leta poročilo za preteklo leto Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Iz poročila, ki ga pripravi lokalni turistični vodnik mora biti razvidno:
– ime in priimek lokalnega turističnega vodnika,
– število vodenj v preteklem letu,
– naročnik vodenja,
– število obiskovalcev, ki jih je vodil,
– kraj in država vodenih obiskovalcev,
– v katerem jeziku je bilo opravljeno vodenje,
– pripombe, pohvale, mnenje obiskovalcev o vodenju,
– datum in podpis lokalnega turističnega vodnika.
5. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja občinski inšpektor ali občinski redar. Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel po uspešno opravljenem preizkusu znanja za lokalne turistične vodnike oziroma izkaznico, ki jo je prejel od Gospodarske zbornice Slovenije ali pa dokazati, da izpolnjuje pogoje določene v četrtem odstavku 5. člena.
6. POSEBNE DOLOČBE
13. člen
Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju Občine Jesenice najeti lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih vodnikov Občine Jesenice pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali turističnega vodnika opredeljenega v četrtem odstavku 5. člena tega odloka.
7. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima pridobljene veljavne izkaznice lokalnega turističnega vodnika na območju Občine Jesenice ali veljavne izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije ali ni turistični vodnik opredeljen v četrtem odstavku 5. člena tega odloka.
Z globo 500.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne zagotovita turističnega vodnika ali ne izpolnjujeta pogojev, ki so navedeni v 5. členu tega odloka, pri vsaki izvedbi potovanja na območju Občine Jesenice.
Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Pri izvajanju pooblastil iz 12. člena tega odloka so zbrane globe prihodek občinskega proračuna Občine Jesenice.
8. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka:
– izbere izobraževalno organizacijo, ki bo pripravila in izvedla izobraževalni program za izvajanje strokovne usposobljenosti s preizkusom znanja,
– vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov in pripravi obrazec prijave v register,
– določi obliko in izkaznice,
– izda cenik storitev za lokalno turistično vodenje.
Pred pričetkom izobraževanja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske določi višino kotizacije za usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice, ki je določeno z 8. členom tega odloka.
16. člen
Kazenske določbe navedene v 14. členu tega odloka se začnejo uporabljati v 60 dneh po začetku veljavnosti tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/2004
Jesenice, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost