Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice, stran 14974.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99 – ZDIS), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 20. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00, 109/01, 89/02) se črta drugi odstavek 7/a člena.
2. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
3. člen
V posebnem delu – Tarifi komunalnih taks, Tarifna številka 3, se v pojasnilih spremeni 3. točka tako, da se glasi:
»Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. za leto postavitve.«
4. člen
V posebnem delu – Tarifi komunalnih taks, Tarifna številka 6, se v pojasnilih črtajo 4., 5., 8. in 11. točka, spremenita pa se točki 1. in 8. tako, da se glasita:
»1. Za javno mesto po tem odloku se šteje javna površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem ali je kot takšna opredeljena v predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, ter površina v lasti Občine Jesenice, ki je namenjena javni rabi.
8. Če zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih se odmeri komunalna taksa po evidenci reklamnih objektov od 1. 1. do 31. 12. za leto postavitve.«
5. člen
V posebnem delu – Tarifi komunalnih taks, Tarifna številka 7, se spremeni tretji odstavek tako, da se pravilno glasi:
»Če zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se odmeri komunalna taksa od 1. 1. do 31. 12. za leto postavitve.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-8/2004
Jesenice, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost