Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5185. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi, stran 14913.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 29. 10. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča občinskega LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi občinskega LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo občinskega LN,
– obveznosti financiranja priprave občinskega LN.
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Med naseljem Vrbje in potokom Struga se nahajajo objekti in zemljišča nekdanjega lastnika Hmezad Kmetijstvo Žalec. Zaradi novo nastalih gospodarskih razmer je Hmezad prodal večji del objektov novim lastnikom, ki so ali pa želijo za zagotovitev pogojev za upravljanje novih dejavnosti spremeniti namembnost obstoječih objektov ali pa zgraditi nove.
Vsi že izvedeni posegi v prostor so bili narejeni brez predhodne širše preveritve prostorskih danosti in usmeritev za urbanistično-arhitektonsko ureditev prostora. Velik problem predstavlja tudi neurejena prometna, komunalna in energetska infrastruktura.
Območje je občasno poplavljeno. Ureditveno območje tudi meji in delno posega v naravni rezervat ribnika Vrbje in se dotika naravne vrednote Savinja.
Razlogi za pripravo občinskega LN:
– načrtna ureditev stihijsko zgrajenega in neustrezno izkoriščenega prostora,
– naraščajoče potrebe že znanih in potencialnih uporabnikov prostora,
– uskladitev rabe prostora s pogoji oziroma ukrepi s področja varstva narave in varstva pred poplavami.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje občinskega LN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja z oznako Vrbje-Hmezad 031-3, za katerega je predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta. Na jugozahodnem in vzhodnem delu območje meji in delno posega v območje naravnega rezervata ribnik Vrbje (NR 17) in se na južnem delu dotika naravne vrednote Savinja (NV 269).
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski LN pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča občinskega LN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je celotno ureditveno območje bivšega Hmezada Kmetijstvo, ki se nahaja južno od naselja Vrbje.
Programska izhodišča LN:
Na pretežno že pozidanem območju (osrednji in vzhodni del) so predvidene prostorske ureditve za razvojne programe obstoječih lastnikov objektov in zemljišč za trgovsko-servisne, proizvodno-skladiščne in poslovne dejavnosti, na prostih površinah (predvsem južni del) pa so predvidene prostorske ureditve za obnovo obstoječih in gradnjo novih objektov trgovsko-servisne, proizvodno-skladiščne, poslovno-gostinske, kulturne, športne in turistične dejavnosti, ki jih je pripraviti kot ponudbo prostora za neznanega uporabnika oz. potencialne investitorje.
Glavni dovoz za osebni in tovorni promet je predviden po razširjeni cesti Vrbje-Griže na severovzhodni strani območja. Del javne poti, ki vodi do območja iz Vrbja na severozahodnem delu, bo znotraj ureditvenega območja prevzel funkcijo servisne ceste za napajanje posameznih objektov in gradbenih parcel. Javnih parkirnih površin ne bo. Parkirne površine za zaposlene in obiskovalce bodo zagotovljene v mejah gradbenih parcel posameznih uporabnikov v skladu z njihovimi potrebami. Preko območja je predvideti ureditev ekološke učne poti.
Izbor dejavnosti kakor tudi lego in višinsko lociranje objektov bo potrebno prilagoditi občasnemu poplavljanju območja oziroma upoštevanju ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti (v okviru priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini).
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje občinskega LN zajema območje, ki ga na severu in vzhodu omejujejo varovana kmetijska zemljišča, na jugu potok Struga, na zahodu pa delno varovane kmetijske površine in delno javna pot v naselje Vrbje.
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 21. oktobra 2004 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave občinskega LN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Rimskokatoliške škofije Maribor, VODOTEHNIK d.o.o. Žalec, HMEZAD KZ Gotovlje, KAM-a s.p., GRAFOLIT d.o.o. Vrbje, INGRAD GP d.d. Celje, Zavoda RS za varstvo narave Celje in KARGO TRADE d.o.o. Prebold.
Na podlagi priporočil, se v postopku priprave občinskega LN:
– proučijo in v največji možni meri upoštevajo vsi predlogi, ki so jih pred prvo prostorsko konferenco oziroma v 15 dneh po prvi prostorski konferenci podali investitorji načrtovanih ureditev,
– zelene površine se naj načrtujejo v ustreznem razmerju do ostalih površin, v nobenem primeru ne smejo ovirati izvedbe načrtovanih dejavnosti,
– upošteva predlog HMEZAD, da objekt, ki je v idejni urbanistično-arhitektonski zasnovi predviden za rušenje, ostane,
– upošteva pogoj Zavoda RS za varstvo narave Celje, da se ob Strugi ohrani obrežna vegetacija.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi občinskega LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za okolje (investitor prostorskih ureditev in naročnik DLN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini).
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje,
6. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
7. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
9. Telekom Slovenije, PE Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
11. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
12. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
13. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
14. Krajevna skupnost Vrbje,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave občinskega LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi občinskega LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Občina Žalec
– Naročnik vseh strokovnih podlag in občinskega LN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 in ga Občina Žalec izbere po predpisih za oddajo javnega naročila.
Občina Žalec je v komisijo za izbiro izdelovalca občinskega LN imenovala tudi predsednika krajevne skupnosti Vrbje, na območju katere se nahaja ureditveno območje LN. Izdelovalec LN je RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE d.o.o. Celje (poročilo št. 40306/00021/2003 0002 02).
– Investitorji načrtovanih prostorskih ureditev:
– OBČINA ŽALEC
– HMEZAD KMETIJSTVO ŽALEC, 3310 Žalec
– REPUBLIKA SLOVENIJA, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
– GRAFO LIT d.o.o., Vrbje
– VODOTEHNIK d.o.o., Žalec
– INGRAD GP d.d. Celje
– KARGO Trade d.o.o., Prebold
– SIPEX d.o.o.,. Griže
– GOLC METKA, Šempeter
– MEGGLE d.o.o., Vrbje
– RIMSKOKATOLIŠKA ŠKOFIJA MARIBOR, Maribor
– potencialni investitorji, ki bodo znani v postopku izvajanja občinskega LN.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave. V strokovne podlage je vključiti tudi območje proti naselju Vrbje med cesto do območja »Hmezad« in cesto do ribnika (parcele št. 1823/82, 1823/83, 1823/84 in 1823/86, vse k.o. Žalec).
Strokovna rešitev prostorske ureditve se pridobi z izborom variantne rešitve. Izdelovalec LN izdela vsaj dve varianti. Variante lahko predlaga pobudnik občinskega LN, pripravljavec ter drugi udeleženci na prvi prostorski konferenci oziroma kasneje v postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
Izdelovalec občinskega LN izdela primerjalno študijo, v kateri prouči variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZUreP-1. Variante se proučijo, ocenijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V zaključku primerjalne študije izdelovalec predlaga in utemelji najustreznejšo varianto prostorske ureditve območja in poda usmeritve za optimizacijo izbrane variante v sklopu izdelave strokovnih podlag in občinskega LN.
Občinski LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega LN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Gradivo »Urbanistično arhitektonska zasnova za območje »Hmezad« Vrbje (Razvojni center Planiranje, d.o.o. Celje, št. 699/02, oktober 2002),
– Gradivo za pridobitev smernic za izdelavo državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, št. proj. C-373-3, januar 2004) ter druga gradiva, izdelana v postopku priprave DLN,
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (GEO Inženiring d.o.o. Žalec, št. dela 10-1/2004, februar 2004) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
 
Pred izdelavo predloga občinskega LN mora nosilec urejanja prostora, Občina Žalec oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
VII. Roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Sprejem programa priprave
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave (v sredini oktobra 2004).
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– Izdelovalec občinskega LN po potrebi dopolni gradivo »Urbanistično arhitektonska zasnova za območje »Hmezad« Vrbje (Razvojni center Planiranje, d.o.o. Celje, št. 699/02, oktober 2002).
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee pripravljavec zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec občinskega LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP ter investitorji načrtovanih prostorskih ureditev potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec občinskega LN izdela variantne rešitve prostorske ureditve in sicer v 30 dneh po potrditvi usmeritev.
– Izdelovalec izdela utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo v 50 dneh po potrditvi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
– Pripravljavec organizira predstavitev variantnih rešitev in primerjalne študije zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je tudi, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega LN, odloči Občina Žalec.
Izdelava strokovnih podlag in predloga občinskega lokacijskega načrta
– Nosilec urejanja prostora, Občina Žalec oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog občinskega LN v 40 dneh po izboru variantne rešitve in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu krajevne skupnosti Vrbje za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– Pripravljavec v sodelovanju s krajevno skupnostjo Vrbje evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb).
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju občinskega LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta
– Občina Žalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog občinskega LN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu občinskega LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog občinskega LN OŽ OVOUP v 45 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog občinskega LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme občinski LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave občinskega lokacijskega načrta
Občina Žalec zagotovi vsa sredstva za izdelavo primerjalne študije variant, dela eventualnih strokovnih podlag in občinskega LN v proračunu za leto 2005.
 
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/00002/2003 02/02
Žalec, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.