Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5165. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P 5/1 v Rogaški Slatini, stran 14875.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je župan Občine Rogaška Slatina dne 8. 11. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P 5/1 v Rogaški Slatini
1. člen
(predmet Programa priprave)
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P 5/1 v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03), katerega del je Urbanistična zasnova mesta Rogaška Slatina. Določila odloka za to območje dopuščajo razširitev že obstoječih proizvodnih dejavnosti na prostih površinah.
Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga:
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in individualna pobuda investitorja.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OLN)
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev območja Takalce med železniško progo in steklarno ter določitev lokacijskih pogojev za odstranitev obstoječih objektov, gradnjo večstanovanjskih in poslovnih objektov, ureditev pripadajočih zelenih površin in izgradnjo ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča OLN:
Pozidava
Obstoječi proizvodni in spremljajoči objekti v območju OLN se porušijo. Na območju OLN se predvidi izgradnja večstanovanjskih in poslovnih objektov. V pritličju orientiranemu proti javni cesti je javni program. Mirujoč promet se v največji meri uredi izvennivojsko. Med objekti se uredijo skupni zeleni prostori. Primerna gostota pozidanosti območja bo opredeljena v zaključkih strokovnih podlag.
Zasnova mora upoštevati značilnosti mestne arhitekture; poleg tega je treba upoštevati primerne odmike od obstoječe pozidave.
(3) Promet
Območje se bo prometno napajalo iz prestavljene oziroma rekonstruirane Kidričeve ulice. Dolgoročno se ta cesta nameni ureditvi križišča med Kidričevo ulico in odcepom proti Vonarjem, ki se bo nahajalo med Ratanskim potokom in železniško progo. Za ta namen se varuje potreben koridor. Hkrati bo ta premestitev Kidričeve ulice omogočila varno križanje z železniško progo. V prvi fazi urejanja območja pa bo ta cesta služila za napajanje območja OLN. Mirujoč promet se v največji možni meri uredi izven nivojsko. Na nivoju terena se zagotovi minimalno število parkirnih površin. Predvidena prometna ureditev se bo preverila in dopolnila s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
(4) Komunala
Objekti bodo priključeni na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(5) Varstvo okolja, ohranjanje narave ter trajnostno rabo naravnih dobrin
Nove zelene površine se funkcionalno povežejo z zelenimi površinami in ureditvami širšega območja. Upoštevajo se pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanjem pred prekomernim hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Zagotovi se potrebno osončenje stanovanjskih površin. Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave ter trajnostno rabo naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
(6) Ostale usmeritve
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(ureditveno območje OLN)
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja P 5/1 v Rogaški Slatini. Meje ureditvenega območja predstavljajo na zahodu železniška proga, na severu Kidričeva ulica in na vzhodu Steklarska ulica. Velikost območja OLN je približno 31500 m². Ureditveno območje zavzema zemljišča s parc. št.: del 1793, 1633, 1632, 1631, 1627, 1626, 1628, 1629/1, 1629/2, 1629/3, del 1772, 1715/1, 1715/2, del 1716/1, 1716/2, del 1804, del 1717/1, del 1608/23, del 1624, 1625, del 1623/1, del 1623/3 v katastrski občini Rogaška Slatina.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Celje, Lava 11, Celje,
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje,
3. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
6. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
7. Adriaplin d.o.o., Strma ulica 1, Rogaška Slatina,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
9. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
10. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
11. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina,
12. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova ulica 6, Celje.
6. člen
(potrebne strokovne podlage)
Za območje OLN so deloma že izdelane Strokovne preveritve za območje urejanja P 5/1, ki jih je izdelal API d.o.o. v juniju 2004.
Strokovne podlage je treba dopolniti z:
– zaključkom o primerni gostoti pozidave in stopnji pozidanosti območja,
– usmeritvami za določitev tipologije objektov in njihovih vertikalnih gabaritov,
– analizo kvalitetnih pogledov, ki jih je treba varovati,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve soglasodajalcev.
Na podlagi zaključkov strokovnih podlag bo izbrana primerna variantna rešitev ter ustrezno korigirana z usmeritvami dopolnjenih strokovnih podlag. Strokovne podlage bodo obravnavale navezave na sosednja območja.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za izdelavo OLN je izdelanih več strokovnih rešitev prostorske ureditve. Optimalna variantna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag.
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
8. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)
Reambulirani geodetski načrt, ki mora biti uradno potrjen, pridobi investitor.
9. člen
(roki za pripravo OLN)
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej in so okvirni. Roki faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika posamezne faze (pridobivanje smernic, prostorske konference, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta) in usklajevanja z ostalimi prostorskimi dokumenti:
– prva prostorska konferenca (12. 10. 2004),
– sprejetje programa priprave (8. 11. 2004),
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (november 2004),
– izdelava strokovnih podlag (december 2004, januar in februar 2005),
– druga prostorska konferenca (marec 2005),
– javna razgrnitev in javna obravnava (april 2005),
– sprejem stališč do pripomb in predlogov (maj 2005),
– izdelava dopolnjenega predloga (maj, junij 2005),
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (junij, julij 2005),
– sprejem predloga na občinskem svetu (september 2005),
– priprava in objava sprejetega OLN (oktober 2005).
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OLN)
Naročnik in investitor OLN je GIC Gradnje d.o.o., Sveti Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina.
11. člen
(objava programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0006/2004
Rogaška Slatina, dne 8. novembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.