Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5168. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2004, stran 14878.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 ter 30/02) in 70. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 13. redni seji, dne 29. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2004 (Uradni list RS, št. 11/04) se 2. člen spremeni in se splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                            v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             612.485
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  228.583
70  DAVČNI PRIHODKI                      193.426
   700 Davki na dohodek in dobiček              116.321
   703 Davki na premoženje                  43.025
   704 Domači davki na blago in storitve           34.080
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     35.157
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                     25.382
   711 Takse in pristojbine                  2.152
   712 Denarne kazni                      1.711
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           100
   714 Drugi nedavčni prihodki                 5.812
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    105.705
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         17.329
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              88.376
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    278.197
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               278.197
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               615.082
40  TEKOČI ODHODKI                      122.965
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           36.428
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.688
   402 Izdatki za blago in storitve              75.700
   403 Plačila domačih obresti                 2.649
   409 Rezerve                         2.500
41  TEKOČI TRANSFERI                     197.298
   410 Subvencije                       4.780
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   95.856
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      19.664
   413 Drugi tekoči domači transferi             76.998
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   257.082
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          257.082
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  37.737
   430 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                      10.711
   431 Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam,
     ki niso proračunski uporabniki             27.026
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 -2.597
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                         770
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev                770
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
     skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
     premoženje v svoji lasti
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                 770
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     7.000
   500 Domače zadolževanje                   7.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   10.274
   550 Odplačila domačega dolga                10.274
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –5.101
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)               –3.274
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)           2.597
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0077/2004
Rogatec, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.