Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5121. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1C), stran 14814.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. novembra 2004.
Št. 001-22-186/04
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1C)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03 in 61/04) se 30. člen spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(ministrstvo za gospodarstvo)
Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, intelektualne lastnine, drobnega gospodarstva in turizma, energetike in rudarstva, elektronskih komunikacij, pošte in industrijskih projektov.«.
2. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(ministrstvo za javno upravo)
Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistema javnih uslužbencev in plačnega sistema v javnem sektorju.«.
3. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(ministrstvo za notranje zadeve)
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev in migracij.«.
4. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi.
»36. člen
(ministrstvo za okolje in prostor)
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge na področjih okolja in prostora.«.
5. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi.
»39. člen
(ministrstvo za šolstvo in šport)
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja naloge na področjih vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter športa.«.
6. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe.«.
7. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(ministrstvo za zunanje zadeve)
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, konzularne zaščite in mednarodnih pogodb.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se ustanovita z dnem prisege resornega ministra in s tem dnem tudi pridobita status proračunskega uporabnika.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje do 1. aprila 2005. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva, vključno z ministrstvoma iz prejšnjega odstavka, in vladne službe prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, prostore in pravice proračunske uporabe. Potek prevzema podrobneje ureja vlada.
Do dejanskega prevzema po prejšnjem odstavku ministrstva nadaljujejo z delom v skladu z dosedanjimi delovnimi področji, pri čemer:
– minister za javno upravo ter minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do začetka delovanja novih ministrstev vsebinsko usmerjata delo na delovnih področjih, ki bodo prešla v novi ministrstvi;
– minister za gospodarstvo vodi delo Ministrstva za informacijsko družbo do prenehanja delovanja tega ministrstva in usmerja delo na področju energetike do dejanskega prenosa tega delovnega področja v Ministrstvo za gospodarstvo.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/01-22/17
Ljubljana, dne 10. novembra 2004.
EPA 25-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.