Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5183. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 14910.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in 24/92) v zvezi s 56. členom zakona o stavb­nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 – prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 28. 10. 2004 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: odlok) (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/03 – prečiščeno besedilo) se dopolni 4. člen z novo 6. točko, ki se glasi:
»6. Zapuščenost in dotrajanost objekta in pripadajočega zemljišča«
2. člen
Za 9. členom odloka se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Za zapuščene in dotrajane objekte štejejo objekti, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja kriterija:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega zemljišča.
Ob izpolnitvi navedenih kriterijev, se seštevek točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izračunan po 5., 6. in 7. členu tega odloka, poveča za 50%.«
3. člen
V 12. členu Odloka se spremeni 10. točka tako, da se glasi:
»10. Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki zaradi opravljanja dejavnosti v obrtnih conah Občine Zagorje ob Savi pridobijo obstoječe poslovne prostore oziroma objekte – 5 let od pridobitve poslovnih prostorov oziroma objekta ter pravne osebe in samostojni podjetniki, ki nameravajo v obrtnih conah Občine Zagorje ob Savi skladno z veljavnimi prostorskimi akti graditi nove poslovne objekte ali dograjevati obstoječe zaradi opravljanja dejavnosti – 5 let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja«
V 12. členu odloka se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki zaradi opravljanja dejavnosti pridobijo in po potrebi prenovijo poslovne prostore v opuščenih industrijskih objektih na območju Občine Zagorje ob Savi – 5 let od pridobitve poslovnih prostorov«.
Za zadnjim stavkom 12. člena odloka se doda nov stavek s sledečo vsebino:
»Oprostitve iz 10. in 11. točke tega člena ne veljajo za opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti.«
4. člen
Določba 9.a člena se prične uporabljati pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005.
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2003
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.