Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5158. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Litija, stran 14855.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – odl. US, 51/02 in 108/03 – odl. US) in 51. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 19. seji dne 4. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje Občinske uprave občine Litija (v nadaljevanju: občinska uprava), njeno delovanje, notranje organizacijske enote in druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Upravne naloge so naloge, ki jih v skladu z zakonodajo na področju lokalne samouprave izvaja občinska uprava za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, in sicer:
– izvrševanje zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov;
– pripravljanje predlogov splošnih in posamičnih aktov ter drugih gradiv in zagotavljanje strokovne pomoči pri oblikovanju strategij;
– spremljanje stanja na področjih, ki so v pristojnosti občine in skrb za njihov razvoj ter pripravljanje predlogov ustreznih razvojnih dokumentov;
– izvajanje in razvoj dejavnosti gospodarskih javnih služb,
– izvajanje inšpekcijskega nadzora.
3. člen
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave.
4. člen
(1) Občinska uprava izvršuje predpise in akte, ki jih sprejema občinski svet in župan, kakor tudi izvršuje zakone in druge podzakonske akte.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za izvrševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
5. člen
(1) Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanju pravic strank.
(2) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(3) Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščenosti javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihova obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
6. člen
(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsednikom svetov krajevnih skupnosti, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
7. člen
(1) Na prvi stopnji odloča občinska uprava o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti, na drugi stopnji pa župan, če ni zakonom drugače določeno.
(2) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave;
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank;
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi;
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.
9. člen
(1) Občinska uprava je organizirana kot enovit organ, ki ima naslednje notranje organizacijske enote:
– Oddelek za splošne zadeve,
– Oddelek za finance,
– Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo,
– Oddelek za gospodarske javne službe,
– Oddelek za družbene dejavnosti.
(2) Oddelek za splošne zadeve vodi neposredno direktor občinske uprave. Ostale oddelke vodijo vodje oddelkov.
10. člen
(1) Župan notranje poslovanje občinske uprave ureja s pravilniki, navodili, pisnimi in ustnimi odredbami.
(2) Javni uslužbenci občinske uprave so se dolžni ravnati v skladu z akti iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– usklajuje in koordinira delo občinskega sveta in občinske uprave,
– nadzira delo občinske uprave in opravlja upravno nadzorstvo,
– opravlja organizacijska, strokovna in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov, direktorja občinske uprave, občinskega sveta in njegovih delovnih teles
– opravlja naloge sprejemne in glavne pisarne,
– organizira volilna opravila in referendume,
– organizira notranje revidiranje,
– organizira in spremlja postopke javnih naročil,
– izvaja stike z javnostjo glede dela občine,
– zagotavlja dostop do informacij javnega značaja,
– organizira vzdrževanja objektov, opreme in inventarja, ki ga uporablja občinska uprava,
– zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informacijske opreme za občinsko upravo,
– skrbi za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– pregleduje in pripravlja pogodbe in splošne akte za občinsko upravo in občinski svet,
– spremlja sprejemanja zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na delovanje občine,
– vodi zahtevnejše upravne postopke,
– izdeluje pravne ocene posameznih dejanj organov občine,
– pripravlja dokumentacijo za reševanje sporov na sodiščih in izvensodnih poravnavah sporov,
– vodi postopke na drugi stopnji za župana,
– skrbi za kadrovske zadeve in izobraževanje,
– skrbi za varnost pri delu,
– skrbi za priglasitve javnih prireditev in zbiranj, ter obratovalnih časov gostinskih lokalov,
– pripravlja odločbe o uporabi občinskih simbolov,
– nudi pomoč pri opravljanju nalog mestne in krajevnih skupnosti,
– opravlja naloge prekrškovnega organa,
– organizira in izvaja inšpekcijske naloge in opravila,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.
12. člen
Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– sestavlja in pripravlja predlog proračuna in zaključnega računa ter skrbi za izvrševanje proračuna,
– nadzira poslovanje, zadolževanje ter dajanje poroštev javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– izvaja upravljanje proračunskih skladov občine,
– izvaja upravljanje finančnega in stvarnega premoženje v lasti občine,
– opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti ter arhivira izvirnike knjigovodskih listin občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– izvaja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– izvaja finančno poslovodenje, načrtovanje in izvrševanje proračunov in finančnih načrtov, računovodenje občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– izvaja notranje kontrole,
– izvaja zadolževanje občine, izdajanje poroštva občine in upravljanje dolgov občine,
– pripravlja konsolidirano premoženjsko bilanco občine,
– nudi pomoč pri opravljanju nalog mestne in krajevnih skupnosti,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.
13. člen
Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– sestavlja in pripravlja predlog Strategije prostorskega razvoja občine z urbanistično in krajinsko zasnovo,
– sestavlja in pripravlja predlog Prostorskega reda občine ter predlog občinskega lokacijskega načrta,
– pripravlja in izdaja lokacijsko informacijo o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju,
– pridobiva strokovne podlage za prostorsko načrtovanje, členitev prostora, načrtovanje poselitve, načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture, načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini, opremljanje zemljišč za gradnjo, uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,
– sestavlja in pripravlja predlog odloka o določitvi območja predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij,
– predlaga davčne mehanizme kot podporo načrtovanemu prostorskemu razvoju,
– sestavlja in pripravlja poročilo o stanju na področju urejanja prostora,
– predlaga usmeritve prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– predlaga podrobnejša merila in pogoje za urejanje prostora in načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– predlaga ukrepe za izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe za razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe za izvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe za izvedbo ukrepov na območju prenove,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi sistem zbirk prostorskih podatkov (zbirka pravnih režimov, zbirka podatkov o upravnih aktih, zbirka podatkov o dejanski rabi prostora, podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, kataster gospodarske javne infrastrukture),
– spremlja stanje na področju urejanja prostora in skrbi za zakonitost in red v prostoru,
– pridobiva podatke iz evidenc o nepremičninah in njihovih lastnikih, vključno z osebnimi podatki, ki se vodijo v zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi, registru prostorskih enot, vključno z računalniškim dostopom do podatkov,
– vodi in usklajuje aktivnosti na področju gospodarskega razvoja občine,
– skrbi za koordinacijo in promocijo projektov na področju kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma v občini,
– spremlja uradne objave razpisov in natečajev za pridobitev sredstev iz delovnega področja oddelka,
– nudi pomoč pri opravljanju nalog mestne in krajevnih skupnosti,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.
14. člen
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge na naslednjih področjih:
– opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– izvaja nadzor nad delom gospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji ali režijski obrati,
– organizira načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in urejanje objektov gospodarske javne infrastrukture,
– skrbi in nadzira vzdrževanje infrastrukturnih objektov in drugih javnih objektov, ki so v lasti občine in z njimi neposredno upravlja občina,
– pripravlja strokovne podlage za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
– nadzira upravljanje in gospodarjenje z občinskimi stanovanji in poslovnimi prostori,
– obračunava komunalne prispevke in odmerja komunalne takse,
– izdeluje podlage za obračun nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja,
– skrbi za javni red in mir, ki ga je dolžna organizirati občina,
– vodi in ažurira banko cestnih podatkov,
– skrbi za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– skrbi za urejanje javnega prometa v občini,
– nudi pomoč pri opravljanju nalog mestne in krajevnih skupnosti,
– organizira požarno varnost ter zaščito in reševanje,
– organizira pomoč občanom ob nesrečah,
– organizira izvajanje javne službe varstva živali,
– spremlja uradne objave razpisov in natečajev za pridobitev sredstev iz delovnega področja oddelka,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.
15. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, knjižničarstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
– pripravlja akte in skrbi za uresničevanje in pospeševanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
– svetuje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu in subvencioniranja najemnin,
– skrbi in nadzira vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev preko javnih zavodov na delovnem področju oddelka,
– pripravlja in predlaga financiranje programov javnih del,
– organizira zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti,
– skrbi za izvajane investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
– ureja spletne strani občine in zbira ter ureja gradivo za objavo v javnih glasilih,
– spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev iz delovnega področja oddelka,
– nudi pomoč pri opravljanju nalog mestne in krajevnih skupnosti,
– pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.
16. člen
(1) Naloge iz pristojnosti občine, ki niso naštete v členih 11 do 15 tega odloka, opravlja tista notranjeorganizacijska enota, v katero delovno področje spada naloga po svoji naravi.
(2) Kolikor naloga ne spada v delovno področje katere izmed notranjih organizacijskih enot, določi pristojnost notranjeorganizacijske enote ali posameznega uslužbenca župan ali direktor občinske uprave.
(3) V primeru nepredvidenih okoliščin ali dogodkov opravljajo notranje organizacijske enote tudi tiste naloge občine, ki niso naštete kot njihove naloge po tem odloku.
17. člen
(1) Posamezno nalogo občinske uprave opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
18. člen
(1) Župan lahko kot svoje posvetovalno telo oblikuje kolegij župana, ki ga poleg župana sestavljajo še podžupani in direktor občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija vključi tudi druge osebe.
(2) V občinski upravi se kot posvetovalno telo oblikuje kolegij direktorja občinske uprave, ki obravnava vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Poleg direktorja občinske uprave kolegij sestavljajo vodje notranjih organizacijskih enot. Direktor občinske uprave lahko v delo kolegija vključi tudi druge javne uslužbence občinske uprave.
19. člen
(1) Občina sodeluje z drugimi občinami in lahko zanje opravlja le naloge, ki jih dopušča zakon.
(2) Občina tudi združuje sredstva in oblikuje organe ali službe za opravljanje skupnih zadev.
III. DELOVNA RAZMERJA
20. člen
V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
21. člen
(1) Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima. Javni uslužbenec se je dolžan ravnati po navodilih predstojnika organa občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljajo ter izpopolnjujejo, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(3) Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in nepristransko. Morajo biti lojalni do občine kot delodajalca, spoštljivi tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno morajo upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji morajo uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo dovoliti, da je njihov zasebni interes v nasprotju z njihovimi pooblastili in svojega položaja ne smejo izkoriščati za svoj zasebni interes. Javna sredstva morajo gospodarno in učinkovito uporabljati, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob najnižjih stroških.
(4) Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
(5) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente, ki jih pridobijo v času zaposlitve v občinski upravi. Varovati morajo tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
22. člen
(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan.
(3) Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave.
23. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti. Za svoje delo in za delo občinske uprave je odgovoren županu.
24. člen
Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju:
– vodi in koordinira delo občinske uprave,
– razporeja naloge oziroma delo med javne uslužbence občinske uprave in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če zakon ali drug predpis ne določata drugače,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini in izven nje,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi ter po odredbah župana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v 45 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Litija (Uradni list RS, št. 44/95).
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 3. 2005, razen določb, ki se nanašajo na prekrškovni organ, ki se začnejo uporabljati s 1. 1. 2005.
Št. 121-34/2004
Litija, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.