Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5213. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij
5214. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva
5215. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
5216. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ

Drugi akti

5212. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5217. Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Sklepi

5218. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture in športa

MINISTRSTVA

5219. Odredba o izdelkih iz kristalnega stekla

USTAVNO SODIŠČE

5220. Odločba, da se pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti devetega odstavka 17. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in tretjega odstavka 7. člena in 9. člena uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije zavrne in ugotovitev, da uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni v neskladju z ustavo in zakonom
5221. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja akta Občine Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja, št. 35101-193/00-36 z dne 14. 9. 2001 ter določitev učinkov začasne odredbe, kot izhajajo iz 8. točke obrazložitve sklepa

BANKA SLOVENIJE

5222. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
5223. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini
5224. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 31. 12. do 6. 1. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5225. Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2001
5226. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
5227. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
5228. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
5229. Aneks h kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98)
5230. Razlaga kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva

OBČINE

Braslovče

5232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001
5233. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2002
5234. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Brežice

5235. Odlok o zazidalnem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Hrastina v Brežicah
5236. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "bencinski servis Brezovica na Bizeljskem" - dopolnitev 2001/5
5237. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in Cirniku ter širitev naselja v k.o. Brezovica, širitev poslovnega območja v k.o. Črnc in širitev poslovno stanovanjskega območja v k.o. Brežice - sprememba 2001/1

Cankova

5238. Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova
5239. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2002
5240. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
5241. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Cankova

Celje

5242. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje
5243. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Celje
5244. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje
5245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje

Cerknica

5246. Sklep o oblikovanju cen obvezne lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih odpadkov, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Cerknica
5247. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za leto 2002

Črenšovci

5248. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002

Črna na Koroškem

5249. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002

Gorišnica

5250. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2002

Gornji Petrovci

5251. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji Petrovci
5252. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
5253. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci

Grad

5254. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002

Grosuplje

5255. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
5256. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
5257. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje

Hodoš

5258. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš, do sprejetja proračuna za leto 2002

Hrpelje-Kozina

5259. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v letu 2002

Ig

5260. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2002

Ivančna Gorica

5261. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2002

Kamnik

5262. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Kobarid

5263. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin

Kočevje

5264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
5265. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
5266. Program priprave za izdelavo "Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje"

Kostel

5267. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2001
5268. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel

Kranj

5269. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002
5270. Program priprave zazidalnega načrta območja D 02/3 - Šolski center Zlato polje

Krško

5271. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
5272. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
5273. Obvezna razlaga tretjega odstavka 28. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Krško

Kuzma

5274. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v letu 2002

Lendava

5275. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb
5276. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
5277. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava

Ljubljana

5231. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Loški Potok

5278. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2001
5279. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2002
5280. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2002
5281. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Mirna Peč

5282. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2002

Novo mesto

5283. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2002
5284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
5285. Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval

Postojna

5286. Odlok o dopolnitvi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
5287. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja in odstotek od povprečne gradbene cene za posamezna območja občine, kot osnova za določanje cen stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna
5288. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5289. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2002

Prevalje

5290. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2002

Ravne na Koroškem

5291. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne

Rogaška Slatina

5292. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2002
5293. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
5294. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2002

Slovenj Gradec

5295. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002

Škocjan

5296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
5297. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2002
5298. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
5299. Cenik ravnanja z odpadki za ostale uporabnike v Občini Škocjan

Škofljica

5300. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2002
5301. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Škofljica za leto 2002
5302. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
5303. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Pijava Gorica

Tišina

5304. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tišina
5305. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za leto 2002
5306. Sklep o določitvi vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5307. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2002
5308. Akt o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada Občine Tišina

Turnišče

5309. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2001
5310. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Turnišče
5311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče
5312. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče
5313. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče

Vojnik

5314. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001
5315. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
5316. Odlok o zazidalnem načrtu Konjsko
5317. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za kmetijski prostor Občine Vojnik

Žetale

5318. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Žužemberk

5319. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti