Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5295. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002, stran 11968.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002
1. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov               v tolarjih
----------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                        Znesek 2002
----------------------------------------------------------------------------
1   2                                  3
----------------------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ  PRIHODKI                2.362,893.244,47
    (70+71+72+73+74)
    Tekoči prihodki (70+71)               1.712,514.664,47
70   Davčni prihodki                   1.154,737.958,00
    (700+703+704)
700  Davki na dohodek in dobiček              900,530.000,00
703  Davki na premoženje                  224,783.200,00
704  Domači davki na blago in storitve            29,424.758,00
71   Nedavčni prihodki                   557,776.706,47
    (710+711+712+713+714)
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      386,578.609,47
711  Takse in pristojbine                  11,926.000,00
712  Denarne kazni                      6,426.097,00
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          2,460.000,00
714  Drugi nedavčni prihodki                150,386.000,00
72   Kapitalski prihodki                   52,441.580,00
    (720+722)
720  Prodaja osnovnih sredstev                48,145.000,00
722  Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja      4,296.580,00
73   Prejete donacije                    20,000.000,00
(730)
730  Prejete donacije iz domačih virov            20,000.000,00
74   Transferni prihodki                  577,937.000,00
740  Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinan. institucij                 577,937.000,00
    II. SKUPAJ ODHODKI                 2.322,254.900,14
    (40+41+42+43)
40   Tekoči odhodki                     663,287.874,80
    (400+401+402+403+409)
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           149,794.304,00
401  Prispevki delodajalcev za soc. varnost         21,710.717,00
402  Izdatki za blago in storitve              470,398.106,92
403  Plačila domačih obresti                 10,618.040,88
409  Sredstva, izločena v rezerve              10,766.706,00
41   Tekoči transferi                    667,060.740,00
    (410+411+412+413)
410  Subvencije                       241,605.761,00
411  Transferi posameznikom, gospodinjstvom        117,019.081,75
412  Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam       99,526.715,00
413  Drugi tekoči domači transferi             208,909.182,25
42   Investicijski odhodki                 988,170.285,34
    (420)
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          988,170.285,34
43   Investicijski transferi                 3,736.000,00
    (430)
430  Investicijski transferi                 3,736.000,00
    III. Proračunski primanjkljaj/presežek        40,638.344,33
    (I - II)
----------------------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                        Znesek 2002
----------------------------------------------------------------------------
1   2                                  3
----------------------------------------------------------------------------
75   IV. Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751)        12,537.077,72
750  Prejeta vračila danih posojil              12,537.077,72
751  Prodaja kapitalskih deležev
44   V. Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440)                12,537.077,72
440  Dana posojila                      12,537.077,72
    VI. Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapital. deležev (IV- V)                –
    VII. Skupni primanjkljaj/presežek
    prihodki minus odhodki ter saldo
    prejetih in danih posojil (I + IV) - (II + V)      40,638.344,33
----------------------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
----------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                        Znesek 2002
----------------------------------------------------------------------------
1   2                                  3
----------------------------------------------------------------------------
50   VIII. Zadolževanje                   27,034.245,00
500  Domače zadolževanje                   27,034.245,00
5001  Najeti krediti pri poslovnih bankah           27,034.245,00
55   IX. Odplačilo dolga                   67,672.589,33
550  Odplačila domačega dolga                67,672.589,33
5501  Odplačila kreditov poslovnim bankam           1,451.700,00
5503  Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem    66,220.889,33
    X. Neto zadolževanje (VIII - IX)            -40,638.344,33
    XI. Povečanje /zmanjšanje
    sredstev na računih (VII - X)                    –
----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov se prilaga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 7,574.706 tolarjev.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2002 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 5,000.000 tolarjev;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 10% proračunske rezerve in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 100.000 tolarjev.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 27,034.245 tolarjev.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2002.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-00004/2001
Slovenj Gradec, dne 20. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti