Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5292. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2002, stran 11966.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00 in 100/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 100. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 31. seji dne 12. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              1.246,432.000
   Tekoči prihodki (70+71)                   691,300.000
70  Davčni prihodki                       640,317.000
   700 Davki na dohodek in dobiček               436,997.000
   703 Davki na premoženje                   113,060.000
   704 Domači davki na blago in storitve             90,260.000
71  Nedavčni prihodki                       50,983.000
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja                   25,838.000
   711 Takse in pristojbine                    5,027.000
   712 Denarne kazni                        618.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                  19,500.000
72  Kapitalski prihodki                      14,800.000
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev                       7,000.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja                  7,800.000
73  Prejete donacije                       10,274.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov             10,274.000
74  Transferni prihodki                     530,058.000
   740 Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih institucij             530,058.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                1.269,094.800
40  Tekoči odhodki                        145,822.270
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             74,272.200
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                      9,491.400
   402 Izdatki za blago in storitve               49,658.670
   403 Plačila domačih obresti                  2,200.000
   409 Rezerve                          10,200.000
41  Tekoči transferi                       663,050.530
   410 Subvencije                        17,623.900
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                       69,857.470
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         50,580.560
   413 Drugi tekoči domači transferi              524,988.600
42  Investicijski odhodki                    453,822.000
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev                      453,822.000
43  Investicijski transferi                    6,400.000
   430 Investicijski transferi                  6,400.000
III. Proračunski presežek (I. – II.)               -22,662.800
   (proračunski primanjkljaj)
------------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
------------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje                    25,000.000
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga                        2,337.200
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja
   sredstev na računu                           0
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje                       22,662.800
   (VII.-VIII.-IX.)
XI.  Neto financiranje                       22,662.800
   (VI.+X.)
------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 38/01).
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 6,200.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 46,382.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, v letu 2002 ne sme preseči obseg možnega zadolževanja občine.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 87,304.000 tolarjev. Ne glede na navedeno se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 87,304.000 v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška Slatina v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-011/01
Rogaška Slatina, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti