Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5238. Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova, stran 11904.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00), 16. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/99) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/97 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 27. redni seji dne 14. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Cankova
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Cankova. Režijski obrat bo ob ustanovitvi zaposloval najmanj dva delavca. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem obratu odloča predstojnik organa oziroma od njega pooblaščena oseba ali oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi zakon.
3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik organa ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog direktorju občinske uprave. Za delovno mesto vodje režijskega obrata se zahtevajo naslednji pogoji: srednja strokovna izobrazba štiriletnega programa tehnične smeri in najmanj dve leti delovnih izkušenj, ali primerno izobrazbo, ki jo zahtevajo predpisi glede na vrsto dejavnosti režijskega obrata.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Cankova, oziroma tudi izven Občine Cankova, kadar v skladu s predpisi tako določi predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.
Sredstva za obratovanje režijskega obrata se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi letnega programa, ki ga potrdi občinski svet.
Letni program mora vsebovati vrsto in obseg dejavnosti, število potrebnih zaposlenih delavcev in potrebna finančna sredstva.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni čas in druge določbe delovnih mest se določijo s pravilnikom in v pogodbi o delovnem razmerju v skladu s predpisi.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, v letnem programu v okviru in obsegu javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja neposredno v okviru občinskih služb (občinske uprave) to je režijskega obrata.
Režijski obrat lahko opravlja vse dejavnosti obveznih in neobveznih javnih gospodarskih služb na podlagi zakonov in njih temelječih pravnih aktih za katere izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in jih z letnim programom potrdi občinski svet.
IV. KONCESIJA
7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
8. člen
Koncesija se podeli za dejavnosti, ki jih javna podjetja ne izvajajo oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more ali ne sme opravljati.
9. člen
Občina Cankova pridobiva koncesionarja na podlagi koncesijskega akta. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Župan izda v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-01/2001
Cankova, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti