Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5289. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2002, stran 11964.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 21. člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 71/00) je Občinski svet občine Postojna na 33. seji dne 17. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2002
1
Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, se določijo:
– v znesku 7.400 SIT/m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, za novogradnje dokler za območje, kjer se obravnavana parcela nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedenega programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve,
– v znesku 3.600 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh drugih območjih kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne koristne površine objekta (po JUS UC2. 100) 200 m2, (kar da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00),
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10,00%,
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%,
– v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
2
Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna površin objekta ter korekcijskih faktorjev iz 22. člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, glede na celotno površino stavbne parcele.
3
Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele v višini 3.400 SIT/m2 in deleže v skladu z 22. členom odloka, ti za posamezno komunalno opremo znašajo:
%     SIT/m2    SIT/m2
– kanalizacijsko omrežje-fekalno   18     1.332      648
– vodovodno omrežje         11      814      396
– plinovodno (toplovodno) omrežje   9      666      324
– električno omrežje-kabelsko     8      592      288
– električno omrežje-zračni vodi   5      370      180
– telefonsko omrežje         4      296      144
– omrežje CATV            4      296      144
– cestno omrežje-asfalt+pločniki   35     2.590     1.260
– cestno omrežje-asfalt
brez pločnikov            25     1.850      900
– cestno omrežje-makadam1       5     1.110      540
– urejena parkirišč1         5     1.110      540
– parkirišča v sklopu cest      7      518      252
– omrežje javne razsvetljave     4      296      144
– kanalizacijsko omrežje-meteorno   8      592      288
– hidrantno omrežje          4      296      144
– urejene rekreacijske površine    2      148      72
Skupaj
(osnovna komunalna oprema)     100%     7.400     3.600
4
V skladu z 22. členom odloka, se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede na namembnost objekta, če je:
– poslovna dejavnost – faktor 1,00,
– stanovanjska gradnja – faktor 0,80,
– zadružna stanovanjska gradnja – faktor 0,40,
– trgovska dejavnost – faktor 1,20,
– gostinska dejavnost – faktor 1,20,
– obrtno-industrijska dejavnost – faktor 0,90,
– obrtno industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avtopralnice ipd.) – faktor 2,00,
– skladiščna dejavnost – faktor 0,50,
– pokrita parkirišča – faktor 0,60,
– urejene rekreacijske površine – faktor 0,50,
– kmetijska dejavnost – faktor je 0,50,
– kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor je 0,30,
– kmetijska dejavnost – kmečki turizem – faktor je 0,50,
5
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške tiste opreme, s katero je opremljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (v razdalji do 100 m) in se je možno nanjo priključiti.
6
Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
7
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo komunalne infrastrukture.
8
Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12. 2001 in se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
9
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
10
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne s 1. 1. 2002.
Št. 032-01 – 1/01
Postojna, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti