Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5251. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornji Petrovci, stran 11918.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 15. izredni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Gornji Petrovci
1. člen
V statutu Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) se v 9. členu dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave, je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
2. člen
Za dvaindvajseto alineo 16. člena se doda nova alinea, katere besedilo se glasi:
“- v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi ter daje mnenje o kandidatih za ravnatelje javnih zavodov.”
V zadnji alinei istega člena, se pred besedo “zakon” črta beseda “ta”.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.«
4. člen
V prvem odstavku 39. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
Dosedanji tretji stavek postane četrti stavek.
5. člen
Tretji odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel«.
6. člen
V prvem stavku 93. člena se črta beseda »lahko«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem sprejetja in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3638/2001
Gornji Petrovci, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti