Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5300. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2002, stran 11973.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/01 in 79/01) in v skladu 16. členom statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 29. redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škofljica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------
                                v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontovProračun za leto 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                1,105.819
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       631.225
70 DAVČNI PRIHODKI                         495.738
  700 Davki na dohodek in dobiček                 438.701
  703 Davki na premoženje                      49.701
  704 Domači davki na blago in storitve               7.036
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        135.487
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         57.538
  711 Takse in pristojbine                      4.089
  712 Denarne kazni                           60
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             4.800
  714 Drugi nedavčni prihodki                    69.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI                        3.500
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               –
  721 Prihodki od prodaje zalog                     –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja                     3.500
73 PREJETE DONACIJE–
  730 Prejete donacije iz domačih virov                 –
  731 Prejete donacije iz tujine                     –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       471.094
  740 Trasnferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                    471.094
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 1,481.691
40 TEKOČI ODHODKI                          290.310
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               59.950
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost           5.005
  402 Izdatki za blago in storitve                 209155
  403 Plačila domačih obresti                      –
  409 Rezerve                            16.200
41 TEKOČI TRANSFERI                         272.167
  410 Subvencije                          10.900
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           198.880
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       18.407
  413 Drugi tekoči domači transferi                 43.980
  414 Tekoči transferi v tujino                     –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      889.814
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              14.150
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      29.400
  430 Investicijski transferi                    29.400
III. Proračunski presežek (I.-II.)                - 375.872
   (proračunski primanjkljaj)
---------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontovProračun za leto 2002
---------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA                            –
  DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH
  DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA                             –
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                      0
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)
---------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
---------------------------------------------------------------------------
Skupina /Podskupina kontovProračun za leto 2002
---------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                        –
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU             -375.872
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                      -375.872
   (VII.-VIII.-IX.)
XI.  NETO FINANCIRANJE                      -375.872
   (VI.+X.)
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev iz leta 2001.
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, navedenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi:
1. prihodki od požarnih taks,
2. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna, prerazporeditvah ter njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40%
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 11,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. ZADOLŽEVANJE IN POROŠTVA OBČINE
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu financiranja, se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2003, če bo financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/16/2001/25-4
Škofljica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti