Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5304. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tišina, stran 11976.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 32. redni seji dne 14. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Tišina
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Tišina, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila takse ter višina takse.
2. člen
V Občini Tišina so predpisane komunalne takse za naslednje primere:
1. za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah;
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih prireditev;
3. za uporabo javnih površin za druge začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, postavitev šotora itd.);
4. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Tišina ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih;
5. za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe in
6. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte in podobno).
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 10 SIT.
Spremembo vrednosti točke določi s sklepom na podlagi gibanja rasti drobnoprodajnih cen življenjskih potrebščin enkrat letno. Občinski svet občine Tišina do konca meseca decembra, za naslednje leto.
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja in pobira Občinska uprava občine Tišina.
Pobiranje takse za enkratne prodaje: sejmi in druge prodaje, taksni zavezanec taksno obveznost prijavi na Občinski upravi občine Tišina in tam plača takso.
III. VIŠINA IN ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve takšnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Tišina o odstranitvi takšnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere takšnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Občinski upravi občine Tišina pred začetkom uporabe oziroma namestitev takšnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava takšne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve takšnega predmeta in opis takšnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan Občinski upravi občine Tišina prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izda.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
8. člen
Takso za pravne in fizične osebe odmerja in pobira Občinska uprava občine Tišina, izterjuje pa jo Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota, na podlagi posebne pogodbe.
S posebno pogodbo se na davčni organ lahko prenese tudi odmera, obračun, pobiranje in nadzor nad pobiranjem komunalne takse.
9. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plačana, če gre za vračilo.
10. člen
Komunalne takse se odmerjajo, pobirajo in izterjujejo na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojne inšpekcijske službe ter prijav službe komunalnega nadzora – režijski obrat.
Pristojna inšpekcijska služba in služba komunalnega nadzora – režijski obrat na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev takšnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobita pristojna inšpekcijska služba oziroma služba komunalnega nadzora – režijski obrat.
11. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Tišina.
IV. KAZENSKI DOLOČBI
12. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti Občinski upravi občine Tišina najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo v Občini Tišina uporabljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 75/96) in določila odloka o plaketiranju v Občini Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 56/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-21/01
Tišina, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

TARIFNA ŠTEVILKA 1 (uporaba javnih površin)
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred
poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske
in drugih dejavnosti na teh površinah se plača taksa po
naslednjih kriterijih:

Dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:

a) za gostinstvo, trgovino, slaščičarstvo         3 točke

b) površina za namene gradbeništva
(adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)

- v turistični sezoni                   2 točki

- izven sezone                      1 točko

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni postavki.

Pojasnilo:

Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina
cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi prostori in drugimi
objekti.

Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prejšnjega
odstavka.

Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine v nasprotju z
določbami v izdanem dovoljenju,
plača pristojno takso v dvojnem znesku.

TARIFNA ŠTEVILKA 2 (uporaba trgov in drugih javnih površin)

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih
prireditev se plača taksa:

- za vsak uporabljeni m2 površine, dnevno         5 točk

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve za gostinske namene.

TARIFNA ŠTEVILKA 3 (uporaba javnih površin za druge začasne
namene)

Za uporabo javnih površin za druge začasne namene (za stojnice,
točilnice, cirkuse, postavitev šotora itd.) se plača taksa:

- za kioske in stojnice nad 10 m2 /m2/           5 točk

- za stojnice do 10 m2 /m2/                10 točk

- za premične gostinske prikolice            200 točk

- za cirkus in zabavni park /m2/              4 točk

- za priložnostna parkirišča, dnevno           50 točk

Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Tišina so
oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost,
ki jo financira proračun.

Taksni zavezanec plača tako pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

TARIFNA ŠTEVILKA 4 (reklamne napisi, objave, oglasi)

Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine
Tišina ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so
pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se plača
taksa:

1. Če so trajnega značaja - letno glede na velikost:

-----------------------------------------------------------------
                   Točk       Točk
                   enostransko   dvostransko
-----------------------------------------------------------------
- do 0,5 m2             1.500 točk    3.000 točk
- od 0,5 m2 - 2,5 m2         4.000 točk    8 000 točk
- od 2,5 m2 - 12 m2         10.000 točk   20.000 točk
-----------------------------------------------------------------

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov ki
nimajo trajnega značaja, glede na velikost, na dan:

-----------------------------------------------------------------
                   Točk       Točk
                   enostransko   dvostransko
-----------------------------------------------------------------
- 0,5 m2                 4 točk     8 točk
- od 0,5m2 - 2,5 m2           10 točk     20 točk
- od 2,5 m2 - 12 m2           30 točk     60 točk
-----------------------------------------------------------------

3. Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni 7 točk.

Pojasnilo:

a) smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni
površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost
usmerjena na vzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo
nepremičnine, na kateri je takšni predmet nameščen;

b) takšni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki
izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih
takšnih zavezancev ni mogoče identificirati, so takšni zavezanci
lastniki takšnih predmetov - objektov oziroma površin, na katerih
je takšni predmet;

c) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov Občine
Tišina, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave
kulturnih in športnih prireditev, kakor tudi reklamnih panojih na
športnih igriščih, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva
s sedežem v Občini Tišina, reklamni napisi, ki opozarjajo na
naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in
humanitarnih organizacij;

d) za takšni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba
firme, na zgradbi firme ali na zemljišči, kjer je sedež firme in
ena izven tega območja. Za takšni predme se po tem odloku ne
šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v
okviru turistično promotivne dejavnosti v občini in katerega
lastnik je občina.

TARIFNA ŠTEVILKA 5 (uporaba vitrine)

Za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe se plača taksa:

- do 2 m2    1.500 točk letno
- nad 2 m2   4.000 točk letno.

Pojasnilo:

Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Tišina, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina
uporablja za namene, ki jih financira proračun.

Taksni zavezanec je lastnik vitrine.

TARIFNA ŠTEVILKA 6 (igralni in glasbeni avtomati)

Za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki
niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard,
igralne karte ipd.) se plača letna taksa:

1. Elektronski igralni avtomat             4.000 točk

2. Biljard (navaden ali avtomatski)          3.000 točk

3. Glasbeni avtomati                  1.500 točk

4. Druga igralna sredstva               1.500 točk
razen, če ni drugače določeno z zakonom.

Pojasnilo:

Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni
nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede
na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne
plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.

Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem
lokalu igralno sredstvo ne glede nato ali je lastnik igralnega
sredstva ali ne.

Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem lokalom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.

TARIFNA ŠTEVILKA 7 (priložnostna sporočila)

Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih
stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in
podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.

Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri
Občinski upravi občine Tišina pred pričetkom izvajanja.

Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja drugi in
šesti odstavek tarifne številke 5.

Vrednost točke znaša 10 SIT.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti