Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5243. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Celje, stran 11906.

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 8. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 12. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Celje
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC) določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju MOC.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti na področju Mestne občine Celje, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri Lokalni turistični organizaciji Celje ( v nadaljevanju: LTO Celje).
Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v MOC kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled, če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga organizira za to pooblaščena organizacija.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem programu, ki časovno ni vnaprej določen in ga lahko organizirajo poleg pooblaščene organizacije tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in podjetniki posamezniki).
Vse naročene oglede je potrebno pred začetkom izvajanja najaviti pri LTO Celje. Najava vsebuje ime organizatorja, število obiskovalcev, ime vodnika ter številko licence.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi LTO Celje v sodelovanju z Društvom turističnih vodnikov Slovenije sekcija Celje (v nadaljevanju: DTVS sekcija Celje) in Turističnim društvom Celje (v nadaljevanju: TDC). Dejavnost turističnega vodenje lahko opravlja tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični in praktični del – samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo končane srednješolske izobrazbe. Stalno bivališče na področju MOC ni pogoj za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.
6. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje LTO Celje.
7. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena tega odloka, pridobi naziv lokalni turistični vodnik MOC (v nadaljevanju: lokalni turistični vodnik). Oseba, mlajša od 18 let, lahko pridobi naziv “mladi turistični vodnik” po opravljenem posebnem programu izobraževanja, ki ga pripravijo LTO Celje, TDC in DTVS sekcija Celje. LTO Celje mu izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika ali mladega turističnega vodnika, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja, in priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Veljavnost izkaznice se podaljša, če lokalni turistični vodnik v dveh letih opravi vsaj eno turistično vodenje.
8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov, ko ga vodi LTO Celje in vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek
– prebivališče
– rojstni podatki
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto
– podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti ter znanju tujih jezikov.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2. člena tega odloka po vpisu v register.
IV. KAZENSKI DOLOČBI
9. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če redni ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje oseba, ki izvaja naročen ogled in ni lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje oseba oziroma organizacija, ki izvaja naročen ogled, ki ni evidentiran pri LTO.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna straža mestne občine Celje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
LTO Celje, DTVS sekcija Celje in TDC določijo program strokovne usposobljenosti iz 5. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
12. člen
LTO Celje imenuje komisijo iz 6. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
13. člen
LTO Celje, TDC in DTVS sekcija Celje določijo obliko in vsebino izkaznice ter priponke iz 7. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
14. člen
LTO Celje začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
15. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost turističnega vodenja v MOC in so vpisane v seznam turističnih vodnikov pri DTVS sekcija Celje in TDC, so dolžne v roku enega leta od uveljavitve tega odloka posredovati LTO Celje vse podatke iz 8. člena tega odloka za vpis v register.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv lokalni turistični vodnik, izkaznico lokalnega turističnega vodnika in priponko.
Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v MOC.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33301-1/99
Celje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti