Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5250. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2002, stran 11916.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 23. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorišnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2002
--------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 )              844.218
   TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )                  469.776
70  DAVČNI PRIHODKI                       285.736
   700 Davki na dohodek in dobiček               156.128
   703 Davki na premoženje                   129.369
   704 Domači davki na blago in storitev              239
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      184.040
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        8.190
   711 Takse na pristojbine                    5.909
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                 169.941
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     374.442
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  374.442
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 844.218
40  TEKOČI ODHODKI                        75.350
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             26.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         3.800
   402 Izdatki za blago in storitve               45.550
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI                       190.068
   410 Subvencije                        20.220
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         103.100
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     29.001
   413 Drugi tekoči domači transferi               37.747
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    576.300
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            576.300
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                    2.500
   430 Investicijski transferi                  2.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev sme župan:
– prerazporediti sredstva znotraj posameznih namenov porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva v višini 5% prejemkov občinskega proračuna za leto 2002.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 4,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 42,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-87/2001
Gorišnica, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občina Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti