Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5315. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, stran 11985.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 89/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) Občinski svet občine Vojnik je na 26. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vojnik za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami, dolgovi in naložbami. S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vojnik.
2. člen
Proračun je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna je finančni načrt neposrednih uporabnikov in investicijsko-razvojni načrt.
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):
I. Bilanca prihodkov in odhodkov:
1.  Skupaj prihodki                        832.300.000
2.  Skupaj odhodki                         832.300.000
3.  Proračunski presežek-primanjkljaj (1-2)                 –
II. Račun finančnih terjatev in naložb
1.  Prejeta vračila danih posoj. in prodaja kap. deležev      2.400.000
2.  Dana posojila in povečanje kap. deležev                 –
3.  Razlika (1-2)                         + 2.400.000
III. Račun financiranja
1.  Zadolževanje proračuna                          –
2.  Odplačilo dolga                          600.000
3.  Neto zadolževanje (1+2)                     – 600.000
   POVZETEK I+II+III                       + 1.800.000
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so za določen namen potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti, so pa nujna za izvrševanje zakonsko opredeljenih nalog občine, dodatni odhodki bremenijo ustrezni funkcionalni namen porabe.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Župan lahko po predhodnem soglasju občinskega sveta v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna v naslednjih letih za investicije, ki se bodo začele v letu 2002.
4. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Vojnik za leto 2002 se upoštevajo roki, ki so določeni v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna za tekoče leto. Ti roki veljajo tudi za posredne uporabnike proračuna Občine Vojnik.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob ustreznem zavarovanju in ob pogojih, ki jih predpiše pristojni minister za finance.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru realiziranih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi. Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca leta, za katerega je proračun sprejet.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega leta.
Župan ima pravico prerazporejati proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem in po zaključnem računu.
8. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Skladno z zakonom oblikuje občina sredstva tekoče proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Glede na to, da so doslej kumulativno oblikovana sredstva obvezne proračunske rezerve že dosegla zakonsko določen okvir, v letu 2002 teh sredstev nismo dodatno načrtovali.
Kolikor nastopijo objektivne okoliščine, ki zahtevajo koriščenje sredstev teh rezerv, se upoštevajo veljavna zakonska določila, ki opredeljujejo njihovo uporabo.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2002.
Št. 1265-12/2001-1
Vojnik, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti