Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5268. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel, stran 11932.

Na podlagi 10. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 7. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 26. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel
1. člen
S tem odlokom Občina Kostel ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Kostel (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: “OBZERANJE PO KOSTELE“
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Kostel.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Kostel ter o hotenjih in interesih občanov Občine Kostel. Cilj glasila je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših področjih življenja in dela v občini.
5. člen
Glasilo se izdaja najmanj dvakrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna številka.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
6. člen
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje štiričlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 1 leta (v nadaljevanju: odbor). Mandati članov odbora niso vezani na mandate članov občinskega sveta. Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila;
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove;
– izdajatelju glasila podaja mnenja o imenovanju in razreševanju odgovornega urednika;
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika;
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom;
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove programske zasnove.
7. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in po predhodnem mnenju uredniškega odbora za mandatno obdobje 1 leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 19. člena zakona o medijih.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– pripravlja in ureja glasilo;
– odgovarja za uresničevanje sprejete programske zasnove;
– vodi in usklajuje delo članov odbora in dopisnikov,
– brezplačno objavi sporočila občanom Občine Kostel na zahtevo občinskega sveta ali župana;
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan.
8. člen
Občinski akti (odloki, pravilniki, sklepi) se objavljajo v uradnem glasilu Občine Kostel, ki je lahko priloga tega glasila.
9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
10. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
11. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
13. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev, mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Podrobnejša pravila za objavo iz prejšnjega odstavka sprejme v skladu z zakonom o volilni kampanji uredniški odbor.
Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti takšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in kandidatnih list.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 08/01
Kostel, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti