Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5226. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, stran 11896.

Na podlagi 177. člena, 3. točke 233. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
1. člen
V sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) se v 8. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je zavarovalnica pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi s pridobitvijo posrednega in neposrednega deleža v tej pravni osebi, poroča na obrazcu NAL-KD ločeno o neposrednem in o posrednem deležu v tej pravni osebi.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavarovalnica je imetnik posrednega deleža v drugi pravni osebi v isti višini, v kakršni je imetnik deleža v tej pravni osebi neposredni imetnik, ki je za posrednega imetnika pridobil delež v tej pravni osebi oziroma, ki je s posrednim imetnikom povezana oseba.«
Drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V četrtem odstavku se v prvi alinei besedilo »s firmo, sedežem in dejavnostjo« nadomesti z besedilom »z nazivom«. V tretji alinei se vejica za besedo »osebe« zamenja s piko, besedilo »pri čemer zavarovalnica razdeli naložbe iz tega člena na naložbe v Republiki Sloveniji, državi članici in v tuji državi.« pa se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica predloži agenciji poročilo v obliki obrazca NAL-KD, po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega dne v naslednjem mesecu. Obrazec NAL-KD je sestavni del tega sklepa.«
Obrazec NAL-KD se nadomesti z novim obrazcem NAL-KD, ki je sestavni del tega sklepa.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Postavke obrazca NAL-KD, navedene v nadaljevanju, izpolni zavarovalnica, kot sledi:
– V stolpec 4, »Vrsta naložbe«, vpiše, ali gre za neposredno (N) ali za posredno (P) imetništvo deleža v drugi pravni osebi. Če je zavarovalnica imetnik posrednih deležev v isti pravni osebi preko več različnih neposrednih imetnikov, poroča skupno o vsoti vseh posrednih deležev.
– V stolpec 5, »Vir naložbe«, vpiše, ali gre za naložbo kritnega premoženja (KP), premoženja kritnega sklada (KS) ali lastnih virov (LV).
– V stolpec 6, »Knjigovodska vrednost«, vpiše revalorizirano nabavno vrednost naložbe, zmanjšano oziroma povečano za ustrezni popravek vrednosti (pri kapitalski metodi vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb je to povečanje oziroma zmanjšanje za vlagateljev delež pri dobičku oziroma izgubi, pri naložbeni metodi pa popravki vrednosti naložb zaradi izgubljanja oziroma povečevanja vrednosti naložbe). Pri deležu, katerega je zavarovalnica pridobila posredno, se vpiše vrednost naložbe neposrednega imetnika oziroma neposrednih imetnikov naložbe.
– V stolpec 9, »Datum naložbe«, vpiše datum prve pridobitve kakršnegakoli deleža v določeno pravno osebo.
– Stolpec 10, »Opis spremembe«, izpolni, če je v obdobju zadnjega trimesečja prišlo do spremembe naložbe. Zavarovalnica navede, na podlagi katerega pravnega posla oziroma poslov je do spremembe naložbe prišlo (nakup, prodaja, dokapitalizacija, idr.).«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti