Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5277. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava, stran 11945.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je občinski svet na 29. seji dne 13. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Lendava določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje program športa v Občini Lendava.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država, in sredstva, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
a) šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine.
b) šport v društvih,
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežke (selektivni šport),
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport.
c) šport invalidov,
č) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
d) promocijske dejavnosti,
e) priznanja športnikom in športnim delavcem,
f) mednarodna dejavnost,
g) športne prireditve.
6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva za delovanje Športne zveze Lendava, ki povezuje oziroma usklajuje programe izvajalcev športa v občini.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Športno zvezo Lendava, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se praviloma uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Lendava in Športna zveza Lendava, Športna zveza Lendava zbere, obdela in pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavljata proračun Občine Lendava in država. Predlog potrdi Skupščina Športne zveze Lendava s soglasjem Občinskega sveta občine Lendava.
8. člen
Župan in Športna zveza Lendava skleneta pogodbe z izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
9. člen
Vrednotenje športnih objektov ni predmet tega pravilnika in bo zato opredeljeno v posebnem pravilniku o športnih objektih.
10. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljene v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Lendava z dne 3. 4. 2000.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0004/01
Lendava, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti