Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5320. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1C)
5321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A)
5322. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5420. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
5421. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
5423. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001
5424. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje
5425. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
5426. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in alkohola
5427. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo krompirja
5428. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo mleka in proizvodnjo mlečnih izdelkov
5429. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov
5430. Uredba o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
5432. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
5433. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
5434. Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Odloki

5323. Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15000 PE in pod 2000 PE

Sklepi

5422. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
5431. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2002

Drugi akti

5324. Odločbe o imenovanju
5325. Odločbe o imenovanju
5326. Odločbe o imenovanju
5327. Odločbe o imenovanju
5328. Odločbe o imenovanju

MINISTRSTVA

5329. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5330. Odredba o določitvi mejnih prehodov za promet fitofarmacevtskih sredstev in postopkov nadzora nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev
5331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
5332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo
5333. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
5334. Pravilnik o financiranju in izvajanju programa javnih del
5335. Seznam o dopolnitvi seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini
5336. Količnik za preračun katastrskega dohodka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5337. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
5338. Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada
5339. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno posredniških družb
5340. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
5341. Sklep o razpisu prostega mesta namestnika predstojnika sodnika za prekrške Grosuplje

OBČINE

Ajdovščina

5346. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5347. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

5348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001

Bled

5349. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

5350. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2002

Cerkvenjak

5351. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2001
5352. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2002
5353. Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Cerkvenjak
5354. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo

Dobje

5355. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2002

Dolenjske Toplice

5356. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2001
5357. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2002

Dornava

5358. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava

Gornji Petrovci

5359. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2002

Hrpelje-Kozina

5360. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 v Občini Hrpelje-Kozina

Idrija

5361. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2002
5362. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
5363. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks

Jesenice

5364. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2002
5365. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice

Komen

5366. Sklep o začasnem financiranju

Ljubljana

5342. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
5343. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
5344. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5345. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljutomer

5367. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2002
5368. Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer
5369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
5370. Sklep o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje
5371. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2002

Logatec

5372. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Majšperk

5373. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2002
5374. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk

Metlika

5375. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Metlika v letu 2002

Mežica

5376. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Mislinja

5406. Odlok o spremembi odloka o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega prometa v Občini Mislinja
5407. Sklep o najemnini za grobni prostor in mrliško vežico za leto 2002
5408. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
5409. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
5410. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2002
5411. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete
5412. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2002
5413. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja

Mozirje

5377. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
5378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
5379. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje

Novo mesto

5380. Sklep o cenah za ravnanje z odpadki za ostale uporabnike v Mestni občini Novo mesto
5381. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto

Osilnica

5382. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2002

Radeče

5414. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2002
5415. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radeče
5416. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
5417. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5418. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5419. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Radeče

Razkrižje

5383. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002
5384. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2002

Rogašovci

5385. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002

Sevnica

5386. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2002
5387. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998
5388. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
5389. Odlok o preimenovanju dela naselja Kamenica v Kamenško
5390. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 2002

Slovenske Konjice

5391. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2002
5392. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu

Šalovci

5393. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2002

Štore

5394. Odlok o ustanovitvi Komunale Štore, javnega podjetja za urejevanje in vzdrževanje javnih naprav d.o.o.
5395. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2002

Videm

5396. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za leto 2001
5397. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2002
5398. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm

Železniki

5399. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki

Žirovnica

5400. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002
5401. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
5402. Spremembe statuta Občine Žirovnica
5403. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002
5404. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002
5405. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti