Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5435. Uredba o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola B Sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo
5436. Uredba o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA
5437. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
5438. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
5439. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
5440. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
5441. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v prvem trimesečju leta 2002
5442. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
5443. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora
5444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo sadja in zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave
5445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada
5446. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov
5447. Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine
5448. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povračilih
5449. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja
5452. Uredba o spremembah uredbe o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene

Odloki

5450. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo

Sklepi

5451. Sklep o prenehanju Veterinarskega zavoda Slovenije

OBČINE

Borovnica

5453. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brežice

5454. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2002
5455. Sklep o spremembah in dopolnitvah proračunskih postavk

Cerkno

5456. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2002

Hajdina

5457. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5458. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
5459. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2002
5460. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
5461. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina
5462. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
5463. Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu groba na novem delu pokopališča

Ivančna Gorica

5464. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu 13 SC Ivančna Gorica - center
5465. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2002
5466. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
5467. Sklep o odtujitvi občinskega stanovanja na Muljavi 4, 1295 Ivančna Gorica

Kozje

5468. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2001
5469. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 2002
5470. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
5471. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2002
5472. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Kozje

Križevci

5473. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave očine Križevci
5474. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2002
5475. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2002
5476. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2002
5477. Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2002

Krško

5478. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2002

Markovci

5479. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2002

Medvode

5480. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov - Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS v 1. volilni enoti

Podlehnik

5481. Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v letu 2002
5482. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2001
5483. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2001
5484. Sklep o določitvi cene odvoza, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
5485. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Podlehnik
5486. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Postojna

5487. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2002

Slovenska Bistrica

5488. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Žetale

5489. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti